Okresowe i kontrolne badania lekarskie pracownika

Zgodnie z art. 229 § 2 k.p. pracownicy przechodzą okresowe oraz kontrolne badania lekarskie. Ewentualna odmowa pracownika poddania się tym badaniom uzasadnia niedopuszczenie go do pracy bez prawa do wynagrodzenia. Sam zaś fakt poddania się tym badaniom jest podstawowym obowiązkiem pracownika, który określa art. 211 k.p. – pracodawca nie może bowiem dopuścić pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich, które stwierdzają brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Badaniu okresowemu podlega każdy pracownik wg częstotliwości, która zależna jest od rodzaju czynnika szkodliwego lub uciążliwego, jaki oddziałuje na pracownika. W przypadku pracy bez określonego czynnika narażenia badania te przeprowadza się raz na 5 lat.

Z kolei badaniu kontrolnemu podlega każdy pracownik, który był niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej łącznie ponad 30 dni. Celem tych badań jest potwierdzenie, iż mimo długiej choroby pracownik może pracować na określonym stanowisku. Jeżeli więc niezdolność do pracy pracownika trwająca ponad 30 dni nie jest spowodowana chorobą, a np. urlopem bezpłatnym czy też wychowawczym, to nie ma konieczności przeprowadzania badań kontrolnych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w czasie takiej nieobecności upłynie termin badań okresowych – wówczas pracownik po powrocie z nieobecności będzie musiał najpierw wykonać badania okresowe. Zgodnie zaś z wyrokiem Sądu Najwyższego z 20 marca 2008r. dopuszcza się, aby pracownik przeprowadził badania kontrolne dopiero po powrocie z urlopu wypoczynkowego, który przypada bezpośrednio po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą ponad 30 dni.

Autor: Dawid Krzyżowski
e-mail: dkrzyzowski@synteza.pl

Share