Prawo w praktyce zarządzania ludźmi

Kod: PPZL-0717

Cel szkolenia

 • Szkolenie przybliży Uczestnikom elementy systemu prawnego RP związane z zarządzaniem pracownikami
 • Znajomość omawianych przepisów jest niezbędna wszystkim osobom kierującym podwładnymi oraz przedstawicielom działów HR [kadr] w firmach, urzędach i instytucjach

Korzyści dla Uczestników zajęć
Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Poznasz najistotniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania ludźmi zawarte w aktualnym ustawodawstwie
 • Uzyskasz wyjaśnienie terminologii oraz sformułowań – żargonu prawniczego w jakim tworzone są akty prawne
 • Połączysz przepisy z realnymi sytuacjami występującymi w praktyce – stanie się to możliwe poprzez natychmiastową analizę przypadków  „z sali”
 • Otrzymasz zrozumiałe i jednoznaczne odpowiedzi na pytania, które zadasz prowadzącemu
 

W trakcie zajęć porozmawiamy między innymi na następujące tematy:

Co może a co musi pracownik? Do czego zobowiązany jest pracodawca?

 • Katalog praw pracowniczych [prawa uregulowane w kodeksie pracy i innych aktach prawnych]
 • Obowiązki pracowników i kary za wykroczenia przeciwko nim [sumienne i staranne wykonywanie obowiązków przez pracowników; odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna]
 • Zakaz konkurencji
 • Katalog obowiązków pracodawcy [odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym; inne rodzaje odpowiedzialność pracodawcy ze stosunku pracy]

Dane osobowe, dane wrażliwe, zabezpieczenie danych – ochrona danych osobowych w praktyce

 • Przepisy prawa regulujące ochronę danych osobowych
 • Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez pracodawcę
 • Zadania, obowiązki i odpowiedzialność administratora danych
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych
 • Identyfikacja danych podlegających ochronie
 • Zasady udostępniania danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym

Mobbing – krzywdzony pracownik czy narzędzie w walce z nielubianym szefem?

 • Mobbing a inne formy szykanowania w zatrudnieniu
 • Przyczyny, objawy i skutki mobbingu
 • Sposoby przeciwdziałania mobbingowi

Dyskryminacja, prawdy i mity – granice swobody wyboru i ich przekraczanie

 • Przepisy antydyskryminacyjne i orzecznictwo sądów polskich w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu
 • Kandydaci do pracy, pracownicy i byli pracownicy jako objęci ochroną w ramach zasady równego traktowania
 • Dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia

Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne – dopuszczalne formy nawiązania zatrudnienia

 • Korzystna umowa – punkt widzenia pracodawcy i pracownika
 • Obowiązki pracodawcy związane z procesem rekrutacji oraz zatrudnianiem pracownika
 • Rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Forma, sposób zawierania oraz treść umów o pracę

Prawo autorskie i prawa pokrewne w kierowaniu ludźmi i rozporządzaniu wytworami ich pracy

 • Źródła prawa autorskiego
 • Przedmiot ochrony prawa autorskiego
 • Podmioty, które korzystają z ochrony prawa autorskiego
 • Treść i ograniczenie prawa autorskiego osobistego i majątkowego
 • Dobra osobiste
 • Prawa pokrewne
 • Zasady ochrony praw autorskich oraz odpowiedzialność karna i cywilna za ich naruszenie

 

Zajęcia prowadzone są metodami pozwalającymi na łatwe przyswajanie informacji i interakcję. Mini-wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną dostarczają niezbędnej wiedzy i systematyzują już posiadane wiadomości. Stanowią jednocześnie wprowadzenie do dyskusji i analizy wybranych przypadków.
W trakcie zajęć Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na własne pytania dotyczące omawianych zagadnień.
Zajęcia prowadzi mecenas Dawid Krzyżowski – prawnik, praktyk sądowy, przedstawiciel działu prawnego w największej w Polsce sieci dyskontowej, którą często reprezentuje przed sądami.
Od kilkunastu lat jest członkiem Zespołu Trenerskiego SYNTEZA. Konstruuje programy i prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia dla firm i instytucji. Szkolenia z zakresu stosowania prawa w praktyce działalności gospodarczej to jego żywioł. Pytania zadawane przez Uczestników zajęć nigdy nie pozostają bez odpowiedzi. Świetny mówca, ale i uważny słuchacz – umie dynamicznie dostosowywać przebieg zajęć do potrzeb grupy.
Uczestnicy podkreślają interesujący sposób prowadzenia zajęć. Doceniają, iż mówiąc o skomplikowanych zagadnieniach prawnych, używa zrozumiałego języka i uzupełnia treść mini-wykładów przykładami i anegdotami ze swej praktyki szkoleniowej i sądowej. Ceniony ekspert wspierający swymi projektami doradczymi działy HR i jakości wiodących firm.
 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu e-mail z prowadzącym (zadawania pytań) również po zajęciach
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
 • przerwy kawowe
Płatność za szkolenie -14 dni po zajęciach [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja terminów: 32 2816231 – zapraszamy

Zajęcia odbędą się w dniu: 24 października 2017 r. [w godz.: 9.00-14.30]

Miejscem szkolenia będzie: Hotel Novotel Katowice Centrum**** (Aleja Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice)

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi: 495 zł [netto] + 23%VAT

Rezerwacja miejsc: telefonicznie 32 281 62 31

Zgłoszenia: FORMULARZ “on-line” lub formularz w wersji PDF


Zainteresowanym proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”:

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Zajęcia zrealizujemy dla Państwa w dowolnym miejscu, np. w Państwa siedzibie
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte są podstawową stawką podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]
Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share