Prawo pracy dla menedżera

Kod: 4700

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Przedstawienie zagadnień prawa pracy, niezbędnych dla osób pełniących funkcje menedżerskie.
 • Omówienie rodzajów umów mogących stanowić podstawę współpracy oraz wynikających z nich składników wynagrodzenia.
 • Usystematyzowanie wiedzy nt. podstawowych obowiązków pracowniczych wynikających ze stosunku pracy.
 • Przybliżenie obowiązującego ustawodawstwa dot. zasad wymiaru czasu pracy i urlopów w zależności od stosowanego w organizacji systemu.
 • Poznanie uprawnień przysługujących organom kontrolującym przestrzeganie praw pracowniczych oraz metod postępowania w przypadku kontroli.
 • Wskazanie możliwości w zakresie rozwiązywania umów o pracę (i umów cywilnoprawnych).
 • Zapoznanie Uczestników z najciekawszym orzecznictwem SN

Odbiorcy zajęć:

 • Menedżerowie wszystkich szczebli
 • Inne osoby zainteresowane praktycznymi aspektami prawa pracy

1. Rozpoczęcie szkolenia
Przedstawienie się trenera i Uczestników
Poznanie oczekiwań Uczestników – odniesienie do programu zajęć

2. Przyjęcie pracownika – wybór najkorzystniejszych warunków nawiązania zatrudnienia (punkt widzenia pracodawcy i pracownika)
Obowiązki pracodawcy związane z procesem rekrutacji oraz zatrudnianiem pracownika

Rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych
Forma, sposób zawierania oraz treść umów o pracę

3. Wynagrodzenie za pracę – składniki stałe i zmienne
Wynagrodzenie zasadnicze

Premie i nagrody jako składniki zmienne
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
Poufność wynagrodzenia
Ochrona wynagrodzenia za pracę

4. Obowiązki pracowników i kary za wykroczenia przeciwko nim
Sumienne i staranne wykonywanie obowiązków przez pracowników

Zakaz konkurencji
Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna

5. Czas pracy w świetle obowiązującego ustawodawstwa
Normy, wymiar, systemy i rozkład czasu pracy

Praca w godzinach nadliczbowych
Praca w porze nocnej, w niedziele i święta
Ewidencja czasu pracy – zasady prowadzenia

6. Urlopy pracownicze z uwzględnieniem ostatnich zmian
Urlopy wypoczynkowe

Inne urlopy pracownicze – macierzyński, wychowawczy, bezpłatny, szkoleniowy, dodatkowy

7. Obowiązki pracodawcy i zakres odpowiedzialności wynikającej ze stosunku pracy
Zakaz dyskryminacji i mobbingu

Katalog obowiązków pracodawcy
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym
Inne rodzaje odpowiedzialność pracodawcy ze stosunku pracy

8. Instytucje uprawnione do kontroli pracodawcy w zakresie przestrzegania prawa pracy
Obowiązki i prawa menedżera w przypadku kontroli

Uprawnienia instytucji kontrolnych
Dokumentacja pokontrolna i procedury odwoławcze od wyników kontroli

9. Ustanie zatrudnienia – tryby i terminy
Wybór sposobu rozwiązania stosunku pracy

Terminy, odprawy i odszkodowania
Nabycie praw do świadczeń emerytalnych
Ochrona ogólna i ochrona szczególna pracowników
Grupowe i indywidualne zwolnienia pracowników
Świadectwa pracy

10. Roszczenia pracownika ze stosunku pracy
Rodzaje roszczeń pracownika wobec pracodawcy i sposoby ich rozwiązywania

Komisja pojednawcza
Postępowanie przed sądem pracy
Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

11. Podsumowanie zajęć i zakończenie szkolenia

Odpowiedzi na końcowe pytania uczestników/konsultacje indywidualne
Ankieta ewaluacyjna

Szkolenie prowadzone metodą wykładową – która wzbogacona jest prezentacją multimedialną – dostarcza niezbędnej wiedzy. Analiza przypadków i orzecznictwa oraz dyskusje i wymiana poglądów pomagają przenieść wiadomości na grunt praktyczny. Istotnym elementem, po każdym bloku tematycznym są sesje pytań i odpowiedzi.

 • mec. Dawid Krzyżowski – praktyk, członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA (Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i prawie konsumenckim. Przedstawiciel działu prawnego w zachodniej sieci dyskontowej, którą reprezentuje m.in. przed sądami pracy.)

Zajęcia odbędą się w dniu: 30 maja 2018 r. [w godz.: 9.00-14.00]

Miejscem szkolenia będzie: Hotel Novotel Katowice **** Centrum (Katowice, al. Roździeńskiego 16)

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi: 495 zł [netto] + 23%VAT

Rezerwacja miejsc: telefonicznie 32 281 62 31

Zgłoszenia: FORMULARZ “on-line” lub formularz w wersji PDF


Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

WAŻNE [dla urzędów i instytucji]

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share