Praca w zespole rozproszonym

Kod: ZR-1116
Odbiorcy:

 • Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w zespołach rozproszonych

Korzyści dla Uczestników zajęć:
Osoby obecne na szkoleniu, dzięki aktywnemu uczestnictwu:

 • poznają reguły rządzące zespołami tradycyjnymi i rozproszonymi;
 • dowiedzą się, jakie są kluczowe elementy budujące współpracę w zespole o rozproszonym trybie pracy;
 • uświadomią sobie znaczenie motywacji poszczególnych członków zespołu i kreowania odpowiedzialności;
 • przeanalizują sposoby podnoszenia efektywności zespołu poprzez zastosowanie adekwatnych technik komunikacji;
 • przećwiczą stosowanie narzędzi skutecznego porozumiewania się w kontekście poprawy komunikacji w zespole;
 • nauczą się prawidłowo wyznaczać cele i określać priorytety, a także “walczyć z pożeraczami czasu”;
 • określą zasady wspólnego – partnerskiego rozwiązywania spornych sytuacji oraz wypracują sposoby zapobiegania konfliktom;
 • opracują plan działania – mapę rozwoju zespołu rozproszonego, strategię do zastosowania w pracy zawodowej;
 • będą potrafiły wdrożyć do pracy zawodowej nabytą wiedzę i umiejętności oraz wykorzystać własną motywację dla osiągnięcia większej satysfakcji z pracy.

1. Rozpoczęcie warsztatów

 • Przedstawienie się trenera i Uczestników
 • Ustalenie zasad współpracy na zajęciach i celów szkoleniowych
 • Ćwiczenia integrujące i budujące dobrą współpracę na zajęciach

2. Specyfika zespołu rozproszonego – otwarcie się na nowe możliwości i nastawienie na rozwój

 • Czym jest zespół? Różnice między zespołem tradycyjnym a rozproszonym
 • Struktura formalna i relacje nieformalne w zespole rozproszonym
 • Czynniki stabilizujące więzi w zespole (sympatia, zaufanie, autorytet)
 • Dynamika zespołu rozproszonego oraz znaczenie różnic pokoleniowych
 • Zjawisko dyfuzji odpowiedzialności w kontekście rozproszonego trybu pracy
 • Transfer wiedzy i doświadczenia – sposoby wykorzystania potencjału

3. Tworzenie podstaw współpracy w zespole rozproszonym

 • Serce rozproszonego zespołu, czyli w czym tkwi źródło motywacji
 • „Dylemat więźnia”, w kontekście ulegania założeniom bez ich weryfikowania
 • Wyznaczania celów i planowanie zadań zespołu rozproszonego
 • Realizacja wspólnych celów – odpowiedzialność i zaangażowanie jednostek
 • Zespół w sytuacji rozproszenia – słabe i mocne strony
 • Role i osobowość członków zespołu oraz ich znaczenie dla efektywności
 • „Czarna owca” – osoba destrukcyjnie wpływająca na zespół i działania zaradcze
 • Nieuczciwa rywalizacja i jej wpływ na współpracę

4. Zespół rozproszony – zarządzanie czasem pracy

 • Techniki organizowania pracy w zespole rozproszonym i ich skuteczność
 • Najważniejsze zasady dot. optymalizacji zadań i zarządzania czasem
 • Wyznaczanie priorytetów i patrzenie przez pryzmat wspólnego celu
 • Budżetowanie czasu oraz eliminowanie przeszkód zewnętrznych i wewnętrznych w efektywnym zarządzaniu czasem (walka z „pożeraczami czasu”)
 • Świadomość sytuacyjna – kierunek działania w zmieniającym się środowisku pracy
 • Sposoby pokonywania uczucia przytłoczenia nadmiarem zadań

5. Jak osiągnąć wspólny cel? Efektywna komunikacja w zespole rozproszonym

 • Specyfika komunikacji w zespole rozproszonym i kluczowe narzędzia
 • Komunikacja wewnątrz zespołu i jej znaczenie dla sprawnego przekazywania informacji
 • Blokady w przepływie informacji spowodowane rozproszeniem
 • Dobór kanałów komunikacji w zależności od typu zadań
 • Asertywność – artykułowanie potrzeb i oczekiwań członków zespołu
 • Odmawianie, pochwały, krytyka – asertywność w konfrontacji z rozproszeniem
 • Optymalne wykorzystanie spotkania, rzadkiej możliwości bezpośredniej rozmowy

6. Konflikt a praca w zespole, czyli jak postępować gdy pojawią się trudności

 • Konflikt funkcyjny czy dysfunkcyjny – rozumienie czym jest konflikt
 • „Po nitce do kłębka” – szukanie przyczyn braku współpracy
 • “System wczesnego ostrzegania” – profilaktyka konfliktu
 • Konstruktywny dialog i partnerskie rozwiązywanie problemów – jak unikać napięć i nieporozumień
 • Jak rozwiązywać konflikty w zespole? (Pożądany styl i użyteczne strategie)
 • Wzrost samooceny, silniejsza więź w zespole, większe zaufanie, czyli korzyści z dobrze rozwiązanego konfliktu
 • Siedem sposobów na zapobieganie konfliktom: w teorii i praktyce

7. Motywacja do osiągania wspólnych celów

 • Mapa rozwoju zespołu rozproszonego, strategią jego sukcesu!
 • Umiejętności osobiste i postawa: pozytywna – element potencjału zawodowego oraz negatywna – przeszkoda rozwojowa
 • Dostrzeganie w sobie i współpracownikach zalet (nauka doceniania siebie i innych)
 • Zarządzanie swoją motywacją – trampolina do czerpania satysfakcji z życia
 • Work-life balance jako profilaktyka wypalenia zawodowego

8. Podsumowanie i zakończenie zajęć

 • Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych
 • Rozdanie imiennych certyfikatów
 • Konsultacje i profilowane porady trenera
Podczas szkolenia stosowane są metody aktywizujące i wpływające na efektywność kształtowania kompetencji Uczestników. Podczas warsztatów trener odwołuje się do już posiadanej wiedzy i umiejętności osób uczących się, co zwiększa skuteczność szkolenia. 80% szkolenia będą wypełniały warsztaty, a więc ćwiczenia praktyczne, zaś pozostałe 20% – mini wykłady, wprowadzające Uczestników w tematykę zagadnień, potrzebnych do podejmowania dalszych działań.
Sprawdzone metody pracy warsztatowej:

 • Gry zespołowe oraz ćwiczenia indywidualne
 • Behawioralny trening zachowań – odgrywanie ról
 • Poszerzanie świadomości swoich mocnych stron i obszarów doskonalenia (autoanaliza)
 • Praca na przypadkach z wypracowaniem strategii działania (case study)
 • Kreatywne podejście do rozwiązywania trudnych sytuacji („burza mózgów”)
 • Dyskusja moderowana – wymiana doświadczeń i poglądów

Podczas realizacji szkolenia wykorzystane będą nowoczesne technologie oraz innowacyjne metody nauczania wpływające na skuteczność procesu nauczania i zdobycie umiejętności praktycznych. Analiza przypadków pozwoli na natychmiastowe sięgnięcie do nabytej wiedzy, co w rezultacie prowadzi do utrwalenia wiadomości.

Doświadczony, certyfikowany trener zarządzania, psycholog, coach. Prowadzi wysoko oceniane szkolenia dla firm i instytucji. Kieruje rozległymi projektami rozwojowymi realizowanymi w obsługiwanych firmach. Przez kilka lat z powodzeniem pracowała w zespole rozproszonym. Szkoliła się m.in. u Hermanna Muller-Walbrodta, Collina Sisona, Joy Manne.
Certyfikaty i dyplomy trenerskie: Szkoła Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, certyfikowany konsultant metodologii Insights Discovery, International Coach Federation (ICF), międzynarodowy certyfikat „Practitioner of Art of Neuro-Lingwistic Programming” – obecnie w trakcie programu licencyjnego Psychologii Zorientowanej na Proces.
 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
 • przerwy kawowe
 • obiady
Płatność za szkolenie -14 dni po zajęciach [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja terminów: 32 2816231 – zapraszamy

Zajęcia odbędą się w dniach: 05-06 lipca 2018 r. [w godz.: 9.00-15.30]

Miejscem szkolenia będzie: Hotel Novotel Katowice **** Centrum (Katowice, al. Roździeńskiego 16)

Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi: 695 zł [netto] + 23%VAT

Rezerwacja miejsc: telefonicznie 32 281 62 31

Zgłoszenia: FORMULARZ “on-line” lub formularz w wersji PDF


UWAGA!
Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”:

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 1.900 zł [netto] za 1 dzień.
 • Zajęcia zrealizujemy dla Państwa w dowolnym miejscu, np. w Państwa siedzibie
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte są podstawową stawką podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),
wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]
Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF
Share