ZESPÓŁ KONTROLUJĄCY – komunikacja i współpraca

Kod: KW-1210

Odbiorcy:

 • Osoby wchodzące w skład  zespołów kontrolujących
 • Pracownicy i kierownictwo komórek kontroli w firmach, urzędach i instytucjach

Dzięki aktywnemu Udziałowi w zajęciach, Uczestnicy:

 • Udoskonalą swoje umiejętności komunikowania się z zespołem.
 • Uzupełnią swoją wiedzę w zakresie stosowania technik komunikowania się przydatnych w pracach zespołu kontrolującego.
 • Uświadomią sobie znaczenia prawidłowej komunikacji i współpracy w zespole kontrolującym.
 • Pogłębią wiedzę w zakresie identyfikowania „trudnych” zachowań własnych i uczestników zespołu kontrolnego; właściwego doboru sposobu postępowania sprzyjającego zachowaniu relacji oraz rzetelnej i satysfakcjonującej współpracy.
 • Poznają czynniki kształtujące relacje w zespole.
 • Usystematyzują wiedzę dotyczącą zarządzania konfliktami w zespole

1. Rozpoczęcie szkolenia
Określenie metod pracy na zajęciach i zawarcie kontraktu z grupą
Integracja sprzyjająca efektywnej pracy na zajęciach

2. ISTOTA WSPÓŁPRACY W ZESPOLE
Warunki efektywnego współdziałania
Istota efektu synergii
Rola kierownika zespołu kontrolującego a role członków zespołu
Idea dzielenia się wiedzą w grupie

3. RELACJE INTERPERSONALNE I ICH WPŁYW NA JAKOŚĆ I SATYSFAKCJĘ Z PRACY W TEAMIE
Wszystko zaczyna się… od jednostki – świadomość własnego potencjału, jako klucz do budowania pozytywnych kontaktów z innymi
Percepcja interpersonalna: wpływ wzajemnego postrzegania się jednostek na zachowania w zespole [racjonalne modelowanie wiedzy i doświadczenia przez pracowników   z mniejszym doświadczeniem i zasobem wiedzy]
Prywatnie i zawodowo – analiza zalet i wad łączenia relacji

4. BARIERY W KOMUNIKACJI
Rodzaje barier [bariery związane z uprzedzeniami, np. różnice poszczególnych członków zespołu w wiedzy i doświadczeniu, dominujące cechy osobowości niektórych osób powodujące lęk i brak zdecydowania pozostałych, obawa przed niezrozumieniem, nieporadzeniem sobie w sprawach merytorycznych]
Jak radzić sobie z utrudnieniami w komunikacji?
Analiza własnego stylu komunikowania się

5. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, JAKO PODSTAWA DZIAŁANIA ZESPOŁU
Rozmawianie o rzeczach trudnych, czy milczenie?  – Analiza zysków i strat
Asertywność i modele udzielania informacji zwrotnych, przydatne w wyrażaniu swojego stanowiska
Otwartość na przyjmowanie informacji zwrotnych

6. JĘZYK CIAŁA, CZYLI KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W ZESPOLE
Składowe komunikacji niewerbalnej: postaw, gestykulacja, mimika, głos
Świadomość znaczeń sygnałów niewerbalnych wysyłanych przez członków zespoł
u i podejmowanie adekwatnych działań w sytuacji kontrolnej (odpowiednia interpretacja zachowania partnera – podjęcie odpowiednich kroków: wsparcia, przejęcia inicjatywy etc.)
Elementy psychologii kłamstwa

7. KONSTRUKTYWNE DZIAŁANIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH
Przyczyny konfliktów w zespole
Style reakcji na konflikt – analiza skuteczności

Etapy i metody rozwiązywania konfliktów [koncentracja na problemie, znalezienie punktów wspólnych, poszukiwanie i przedstawienie propozycji rozwiązań, wybór i wdrożenie rozwiązania]

8. Podsumowanie zajęć i zakończenie szkolenia
Zebranie najistotniejszych informacji
Wskazanie literatury tematycznej
Ocena zajęć

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi Uczestników. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy poprzez udział w symulacjach, prezentacjach, pracach wykonywanych w grupach – mają możliwość wykorzystania wyników pracy zespołu, dzięki czemu następuje efekt uczenia się nowych zachowań i umiejętności.
Techniki służące moderacji pracy:

 • Wykład interaktywny dostarczający niezbędnej wiedzy i angażujący Uczestników
 • Ćwiczenia rozwijające komunikację
 • Symulacje rozmów
 • Kwestionariusze służące autoanalizie
 • Dyskusje grupowe umożliwiające wymianę poglądów

Podczas zajęć Uczestnicy mają okazję zastanowić się nad procesami zachodzącymi w trakcie pracy zespołu kontrolującego; zdefiniują warunki, niezbędne do ich skutecznego działania. Podczas warsztatów szeroko wykorzystywana jest wiedza i umiejętności Uczestników, ich doświadczenie w danym zakresie.
Trener stymuluje aktywność grupy poprzez angażowanie w dyskusje, ćwiczenia w parach i podgrupach a także przy indywidualnych prezentacjach. Analiza ćwiczeń przyczynia się do lepszego zaobserwowania własnych reakcji i postaw względem postawionego problemu ćwiczebnego. Na podstawie samooceny Uczestnicy będą posiadać wyznaczone kierunki pracy nad sobą w zakresie trenowania pożądanych zachowań.

 • dr Edyta Janus – doświadczony trener i konsultant zarządzania. Członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA od 2006 r.
  Zrealizowała łącznie kilka tysięcy godzin szkoleń, dla urzędów, instytucji i firm.
  Psycholog
  , socjolog, uczestniczka projektu Światowej Federacji Terapeutów Zajęciowych [WFOT].
  Praktyk, w ciągu sześciu lat, uczestniczyła w wielu trudnych projektach, skupiających się wokół zarządzania i analizy potencjału kadr. Jako psycholog trafnie wyciąga wnioski i służy radą ludziom zainteresowanym swoim rozwojem i doskonaleniem zawodowym. Jest cenionym ekspertem, zapraszanym do „Ligi Liderów” oraz „Debat Oksfordzkich” [PANEUROPA AE  Katowice].
  Specjalizuje się w treningach z zakresu: kierowania, wystąpień publicznych, zarządzania zmianą i konfliktem oraz psychologii kontroli. Prowadzi warsztaty rozwijające, adresowane do kadry menedżerskiej wszystkich szczebli oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska.

  Jest osobą umiejącą zachęcić do aktywnego uczestnictwa w warsztatach i od lat otrzymuje najwyższe oceny w ankietach ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników szkoleń. Kocha swoją pracę i daje temu wyraz w jakości merytorycznej zajęć.
  Prowadzi zajęcia  dla grup otwartych [uczestników z różnych firm i branż], jak również – precyzyjnie analizując potrzeby szkoleniowe – tworzy programy i ćwiczenia dla szkoleń typu „in company”.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share