Zasady przeprowadzania zwolnień indywidualnych i grupowych

Kod: ZI-G/05201

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Nabycie / usystematyzowanie wiedzy z zakresu zgodnego z prawem wypowiadania / rozwiązywania umów o pracę.
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów związanych ze zwolnieniami grupowymi / indywidualnymi.
 • Analiza najnowszych orzeczeń sądowych dot. przeprowadzania zwolnień.
 • Tematyka szkolenia przydatna jest również podmiotom gospodarczym, u których działają związki zawodowe.

Szkolenie adresowane jest m.in. do:

 • Pracowników i kierownictwa działów: HR, kadr i płac
 • Osób kierujących przedsiębiorstwami [instytucjami]
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką zwolnień grupowych

1. Potrzeba dokonania zwolnień grupowych
Zakres zastosowania ustawy
Wybór pracowników do zwolnienia

2. Przyczyny zwolnień

Katalog przyczyn uzasadniających zmniejszenie zatrudnienia w trybie grupowym i indywidualnym

3. Sposoby rozwiązania stosunku pracy z pracownikami

Dopuszczalność wypowiedzenia
Kodeksowe zakazy wypowiadania umów o pracę

4. Konsultacja związkowa

Tryb i sposób konsultacji
Rodzaje informacji dla związków zawodowych i urzędów pracy
Tryb i sposób działania przy braku organizacji związkowej

5. Porozumienie i regulamin zwolnień grupowych

Porozumienie w sprawie zwolnień – zasady zawierania
Zasady i cel tworzenia regulaminu zwolnień grupowych

6. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi

Tryb i termin złożenia wypowiedzenia
Forma wypowiedzenia
Porozumienie stron
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

7. Odprawa pieniężna – sposób obliczania oraz zasady wypłaty

Sposób obliczania odprawy
Zasady wypłaty odprawy

8. Konieczność ponownego zatrudnienie pracownika

Ponowne zatrudnianie przez pracodawcę
Zgłoszenie zamiaru podjęcia pracy przez pracownika

9. Indywidualne zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika

Stosowanie przepisów o zwolnieniach grupowych przy indywidualnych zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników
Forma i tryb zwolnienia
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Szkolenie prowadzone metodą wykładową – która wzbogacona jest prezentacją multimedialną – dostarcza niezbędnej wiedzy. Analiza przypadków i orzecznictwa oraz dyskusje i wymiana poglądów pomagają przenieść wiadomości na grunt praktyczny. Istotnym elementem, po każdym bloku tematycznym są sesje pytań i odpowiedzi.


 • mec. Dawid Krzyżowski – praktyk, członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA (Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i prawie konsumenckim. Przedstawiciel działu prawnego w zachodniej sieci dyskontowej, którą reprezentuje m.in. przed sądami pracy.)

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share