Zarządzanie zespołem produkcyjnym

Kod: ZZP-0115

Cel nadrzędny:
Szkolenie ma na celu w
ypracowanie optymalnych rozwiązań, przydatnych kierującemu zespołem produkcyjnym


Dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach, możliwe będzie
:

 • Przeanalizowanie obszarów, na których powinien koncentrować się kierujący zespołem.
 • Przyswojenie / ugruntowanie wiedzy na temat autorytetu i dyscypliny w skutecznym kierowaniu podwładnymi.
 • Doskonalenie umiejętności kierowania zespołem produkcyjnym poprzez efektywne wydawanie poleceń i kontrolę ich wykonywania.
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie rozwiązywania konfliktów pojawiających się w zespole.

Odbiorcy:

 • osoby kierujące zespołami produkcyjnymi

1. EFEKTYWNY LIDER ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

 • Zdefiniowanie roli i kluczowych cech lidera zespołu produkcyjnego
 • Trzy obszary, na których koncentruje się kierujący:

  • Zadanie do wykonania
  • Zespół odpowiedzialny za wykonanie
  • Jednostka – każdy  członków zespołu


2. BUDOWANIE AUTORYTETU I UTRZYMYWANIE DYSCYPLINY W CELU SKUTECZNIEJSZEGO KIEROWANIA LUDŹMI

 • Rodzaje autorytetu i warunki ich akceptacji przez pracowników (autorytet formalny wyposażony w silną pozycję władzy; autorytet nieformalny, jako zdolność do wywierania wpływu zwiększająca efektywność pracy kierowniczej i organizatorskiej)
 • Zasady budowania autorytetu i metody dyscyplinowania pracowników


3. WARUNKI KOMUNIKACJI SPRZYJAJĄCE EFEKTYWNOŚCI WYDAWANIA POLECEŃ

 • Zasady zrozumiałego mówienia i narzędzia aktywnego słuchania
 • Informowanie zespołu
 • Bariery delegowania – perspektywa szefa i pracownika
 • Umiejętne delegowanie zadań, jako forma motywowania pracowników (komunikacja w sytuacji delegowania; wzbudzanie odpowiedzialności w podwładnych)
 • Etapy procedury delegowania


4. KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ PRACOWNIKÓW I EGZEKWOWANIE ICH WYKONANIA

 • Kryteria kontroli i sposoby określania standardów (wyodrębnienie podstawowych obowiązków)
 • Ocena pracy podwładnych – rola kierującego i analiza najczęstszych błędów
 • Zasady prowadzenia rozmowy korygującej
 • Modele udzielania informacji zwrotnej
 • Sześć kroków skutecznego budowania zespołu – proces kontrolowany
 • Czynniki sukcesu zespołu zadaniowego


5. KONFLIKT I JEGO WPŁYW NA PRACĘ ZESPOŁU

 • Style reakcji na konflikt a przyczyny konfliktów
 • Zasady rozwiązywania konfliktów
 • Pokłosie konfliktu – jak wykorzystać konflikt dla dobra zespołu?


6. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 • Przypomnienie najważniejszych zasad efektywnego kierowania
 • Odpowiedzi na końcowe pytania uczestników/konsultacje indywidualne

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych.
Podczas warsztatów szeroko wykorzystywana jest wiedza i umiejętności uczestników, ich doświadczenie w danym zakresie. Trener stymuluje aktywność uczestników poprzez angażowanie ich w dyskusje i ćwiczenia. Na podstawie samooceny uczestnicy będą posiadać wyznaczone kierunki pracy nad sobą w zakresie trenowania pożądanych zachowań.

 • członek zespołu trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla osób kierujących zespołami.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share