Zarządzanie sobą i pracownikami – mobilizacja w trudnych sytuacjach

Kod: PP-0614

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • rozwinięcie obszaru efektywności osobistej, która ma znaczący wpływ na sferę zawodową,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu kierowania pracownikami w sytuacjach wymagających mobilizacji,
 • przeanalizowanie mechanizmów powstawania trudnych sytuacji,
 • nauczenie się wykorzystywania techniki wyprzedzania zdarzeń,
 • rozwinięcie umiejętności komunikacji na płaszczyźnie przełożony-pracownik,
 • udoskonalenie umiejętności zarządzania różnorodnością zespołu,
 • przeanalizowanie czynników kluczowych w motywowaniu podwładnych do pracy,
 • przećwiczenie schematów tzw. trudnych rozmów typu: dyscyplinujące, oceniające, separacyjne
 • opracowanie SOS – Strategii Osobistej Skuteczności (postępowania w trudnych sytuacjach),
 • dowiedzenie się czym jest work-life balance i jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu,
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania swojego potencjału i podległego zespołu.

Odbiorcy zajęć:

 • Osoby kierujące podwładnymi

1. Rozpoczęcie warsztatów

 • Przedstawienie się trenera i Uczestników
 • Ustalenie zasad współpracy na zajęciach i celów szkoleniowych
 • Ćwiczenia integrujące i budujące dobrą współpracę


2. Zwiększanie efektywności poprzez poznanie swojego potencjału

 • Osobisty SWOT  (analiza własnej efektywności)
 • Strategia przemieniania słabości w atut, czyli jak lepiej zarządzać sobą
 • Pozytywne podejście do trudności: wyzwanie a nie przeszkoda w działaniu
 • Nikt nie zna mnie lepiej – techniki automotywacji

(Warsztaty: autoanaliza, w którym miejscu jestem, do czego dążę, ułożenie planu zarządzania sobą).

3. Budowanie płaszczyzny porozumienia: relacje przełożony-podwładny

 • Zasady skutecznej komunikacji i identyfikacja stref wpływu
 • Asertywne sposoby mówienia o swoich potrzebach i szukanie kompromisu
 • Informacje zwrotne sprzyjające utrzymywaniu dobrych relacji interpersonalnych
 • Potęga właściwych pytań zestaw minimalizujący sytuacje konfliktowe

(Warsztaty: zobrazowanie trudnych sytuacji w relacjach przełożonypodwładny, dobieranie właściwych zachowań w kontekście poprawy komunikacji interpersonalnej)

4. Mechanizmy powstawania sytuacji trudnych
(na bazie przykładów Uczestników)

 • Mury zamiast mostów, czyli co utrudnia kontakt z pracownikiem
 • Nietypowe zachowania podwładnych i możliwe sposoby reagowania
 • Udzielanie wsparcia i uświadomienie zaangażowania w sprawy pracownika
 • Strategia wyprzedzania zdarzeń i zapobieganie konfliktom

(Warsztaty: kształtowanie świadomości wpływu własnego nastawienia na relacje z pracownikami; nauka kontroli emocji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych)


5. Motywacja w trudnych sytuacjach i koszty jej braku dla Firmy, czy Instytucji

 • Motywowanie pracowników – podstawy psychologiczne
 • Czynniki mające wpływ na motywację w pracy w sytuacjach trudnych
 • Czynniki skutecznie demotywujące do pracy i koszty braku motywacji
 • Korzystanie z coachingowego modelu GROW w trudnych sytuacjach

(Warsztaty: poszukiwanie skutecznych rozwiązań w obszarze motywowania pracownika w sytuacji nietypowej, trudnej, wymagającej zwiększonej mobilizacji)

6. Sprawne zarządzanie różnorodnym zespołem

 • Zarządzanie zespołem w kontekście różnorodności (wiek, temperament, staż, wykształcenie)
 • Umiejętność budowania przyjaznego i motywującego środowiska pracy
 • Zasady i sposoby radzenia sobie w praktyce z różnorodnością zespołu
 • Kształtowanie kompetencji mających wpływ na efekty pracy zróżnicowanych zespołów

(Warsztaty: uświadomienie Uczestnikom, że mogą pozytywnie wpływać na skuteczność swojego działania poprzez dostrzeżenie wartości płynącej z różnorodności zespołu)

7. Schematy ważnych rozmów z pracownikami (ukierunkowane na efektywność oraz unikanie sytuacji trudnych w relacji przełożony podwładny)

 • Rozmowa dyscyplinująca
 • Rozmowa doceniająca
 • Waga języka korzyści w rozmowach z pracownikami
 • Rozmowa separacyjna i minimalizowanie negatywnych reakcji

(Warsztaty: nauka prowadzenia ważnych rozmów i wypracowanie strategii pokonywania trudnych momentów, dzięki szczegółowej analizie przy użyciu kamery)
8. Życie ze stresem i umiejętność dostrzegania jego pozytywnych stron

 • Jak radzić sobie z sytuacją stresującą? – diagnoza źródeł stresu
 • Reakcje organizmu na stres krótkotrwały (motywacja do wysiłku)
 • Reakcje organizmu na stres długotrwały (wyczerpanie, utrata wiary w siebie)
 • Work-life balance – profilaktyka wypalenia zawodowego

(Warsztaty: rozwijanie umiejętności szybkiego rozładowywania napięcia i pozbywania się negatywnych emocji)


9. Podsumowanie i zakończenie zajęć

 • Runda podsumowująca warsztaty i wyciągnięcie indywidualnych wniosków
 • Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych
 • Rozdanie imiennych certyfikatów
 • Konsultacje i profilowane porady trenera

Warsztaty prowadzone są w oparciu o różnorodne formy pracy warsztatowej, które korzystnie wpłyną na odkrywanie potencjału i budowanie własnej skuteczności. Trener przekaże wiedzę podczas mini-wykładów i pobudzi do działania Uczestników, do układania optymalnych strategii radzenia sobie w sytuacjach wymagających szczególnej mobilizacji. Podczas kilku godzin szkolenia trenerka zaprezentuje Uczestnikom sprawdzone narzędzia i nauczy ich stosowania, podpowie także jak można budować porozumienie z podwładnymi oraz pozbywać się negatywnych emocji J.
W trakcie zajęć wykorzystywane będą m.in.: autoanaliza, ćwiczenia w podzespołach, burza mózgów, symulacje rozmów, dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń, trening antystresowy.

Uczestnicy posiadać będą kierunki pracy w zakresie trenowania pożądanych zachowań. Analiza przypadków pozwoli na natychmiastowe sięgnięcie do nabytej wiedzy, co w rezultacie prowadzi do utrwalenia wiadomości. Nauka prostych technik pozbywania się negatywnych emocji umożliwi pełniejsze czerpanie z treści szkoleniowych oraz większej satysfakcji z wykonywanej pracy.

 • Praktyk. Członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem w realizacji zajęć warsztatowych poświęconych m.in.: kierowaniu, motywowaniu i budowaniu zespołu.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share