Zamówienia publiczne po ostatnich zmianach

Kod: PZP-1617
 • Zapoznanie Uczestników z obszernymi zmianami w ustawie o zamówieniach publicznych uchwalonymi dnia 22 czerwca 2016r., które stanowią implementację do polskiego prawa zapisów dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE.
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność stosowania znowelizowanych przepisów w praktyce.
 • Dodatkowo omówione zostaną zasady tworzenia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Omówienie najważniejszych zmian ustawy o zamówieniach publicznych wprowadzonych w 2016r., w tym:

 • Wyłączenia w stosowaniu ustawy
 • Nowe obowiązki wykonawcy
 • Wykluczenie wykonawcy, w tym tzw. procedura self-cleaning
 • Zamówienia in-house
 • Dobór kryteriów oceny ofert – nowa definicja najkorzystniejszej oferty

2. Dokumentacja dotycząca zamówienia publicznego

 • Plan zamówień zamawiającego
 • Rejestr zamówień
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych
 • Protokół postępowania

3. Wartość zamówienia

 • Nowe wartości dla zamówień publicznych
 • Progi kwotowe
 • Konsekwencje błędnego określenia wartości zamówienia

4. Wszczęcie postępowania

 • Opracowanie SIWZ – nowe zasady i obowiązki
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Warunki udziału i podstawy do wykluczenia
 • Zamówienie na usługi społeczne oraz inne szczególne usługi – odmienność w sposobie udzielania
 • Zamówienia z „wolnej ręki”

5. Badanie oraz wybór oferty

 • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
 • Wybór oferty przed oceną spełnienia warunków udziału
 • Treść powiadomienia o wynikach
 • Odrzucenie oferty

6. Umowy w zamówieniach publicznych

 • Rodzaje stosowanych umów
 • Zmiany niemożliwe do przewidzenia i zmiany nieistotne a zmiana treści umowy
 • Zasady rozwiązania umowy

7. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

 • Czym jest JEDZ
 • 6 części formularza JEDZ – omówienie części wypełnianych przez zamawiającego i wykonawcę
 • Zasady wypełniania formularza JEDZ

8. KONSULTACJE

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Uczestnicy biorą udział w przygotowanych dla nich ćwiczeniach oraz dyskusjach. Szeroko wykorzystywana jest ich wiedza i doświadczenie.
W trakcie zajęć i przerw Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na własne pytania dotyczące omawianych zagadnień.

Zajęcia prowadzi mecenas Dawid Krzyżowski –prawnik, praktyk sądowy, przedstawiciel działu prawnego w największej w Polsce sieci dyskontowej, którą często reprezentuje przed sądami.
Od ponad 12 lat jest członkiem Zespołu Trenerskiego SYNTEZA. Konstruuje programy i prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia dla firm i instytucji. Szkolenia z zakresu stosowania prawa w praktyce działalności gospodarczej to jego żywioł. Pytania zadawane przez Uczestników zajęć nigdy nie pozostają bez odpowiedzi. Świetny mówca, ale i uważny słuchacz – umie dynamicznie dostosowywać przebieg zajęć do potrzeb grupy.
Uczestnicy podkreślają interesujący sposób prowadzenia zajęć. Doceniają, iż mówiąc o skomplikowanych zagadnieniach prawnych, używa zrozumiałego języka i uzupełnia treść mini-wykładów przykładami i anegdotami ze swej praktyki szkoleniowej i sądowej. Ceniony ekspert wspierający swymi projektami doradczymi działy HR i jakości wiodących firm.
 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
Płatność za szkolenie: 14 dni po zajęciach [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja terminów: 32 2816231 – zapraszamy
UWAGA!
Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”:

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 1.900 zł [netto] za 1 dzień.
 • Zajęcia zrealizujemy dla Państwa w dowolnym miejscu, np. w Państwa siedzibie
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte są podstawową stawką podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]
Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share