Windykacja i egzekucja w administracji

Korzyści i cele szkolenia

Kod: WEA-1116

Odbiorcy:

 • Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w administracji publicznej, które zajmują się w swojej pracy ustalaniem i egzekwowaniem należności.

Korzyści dla Uczestników zajęć:
Osoby obecne na szkoleniu, dzięki aktywnemu uczestnictwu:

 • zaktualizują wiedzę dotyczącą postępowania egzekucyjnego,
 • omówią najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących postępowań egzekucyjnych,
 • wykorzystają nabytą wiedzę w czasie praktycznych ćwiczeń w trakcie szkolenia,
 • zapoznają się z najnowszą linią orzeczniczą w zakresie zagadnień będących przedmiotem szkolenia.

Cele szkolenia:

 • Omówienie na przykładach między innymi środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, instytucji zawieszenia postępowania egzekucyjnego, egzekucji z nieruchomości i ruchomości po przeniesieniu prawa własności, wystawiania tytułów wykonawczych, zakończenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Proponowane szkolenie ma na celu rozszerzenie posiadanej wiedzy i utrwalenia jej w trakcie ćwiczeń, a także uzyskanie umiejętności umożliwiających ściąganie należności.

Program szkolenia

1. Rozpoczęcie szkolenia

 • Przedstawienie się trenera i Uczestników
 • Ustalenie zasad współpracy na zajęciach i celów szkoleniowych

2. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym

 • Zarzuty
 • Zażalenia
 • Skarga na czynności egzekucyjne
 • Wyłączenie i zwolnienie składników spod egzekucji (żądanie zwrotu pobranych środków pieniężnych)
 • Żądanie zmiany lub uchylenia postanowienia w trybie przepisów kpa
 • Właściwa klasyfikacja zakresu żądania strony, analiza sprawy i przedłożonych dowodów, wydawanie postanowień

3. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego

 • Instytucja zawieszenia postępowania egzekucyjnego w świetle obowiązujących przepisów
 • Obowiązki wierzyciela oraz organu egzekucyjnego
 • Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego zarówno dla dłużnika jak i dłużnika zajętej wierzytelności

4. Zasady dochodzenia roszczeń

 • Pozew sądowy i uzyskanie nakazu zapłaty
 • Mediacja – alternatywna forma dla pozwu sądowego
 • Ugoda sądowa i pozasądowa
 • Arbitraż krajowy i międzynarodowy

5. Egzekucja ze składników majątkowych (nieruchomości i ruchomości), na których dokonano zabezpieczenia, po przeniesieniu prawa własności

6. Dalszy tytuł wykonawczy i odpis tytułu wykonawczego

 • Kierowanie odpisów i dalszych TW do innych organów egzekucyjnych
 • Kompletowanie wniosku, wydawanie postanowień w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez właściwy organ egzekucyjny
 • Podział pozyskanych środków pieniężnych i rozliczaniem kosztów egzekucyjnych

7. Ponowny i zmieniony tytuł wykonawczy

8. Zakończenie oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego

9. Zbieg egzekucji sądowej z administracyjną

 • Kierowanie wniosków o prowadzenie egzekucji łącznej
 • Podział środków oraz zakończeniem postępowania przez sądowy organ egzekucyjny
 • Omówienie zmian w obrębie przepisów kodeksu postępowania cywilnego

10. Przedawnienie roszczeń

11. Podsumowanie i zakończenie zajęć

 • Runda wypowiedzi podsumowujących
 • Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych
 • Rozdanie imiennych certyfikatów
 • Konsultacje i profilowane porady trenera

Metody

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Mini-wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną dostarczają niezbędnej wiedzy i systematyzują już posiadane wiadomości. Stanowią jednocześnie wprowadzenie do dyskusji i analizy wybranych przypadków.
W trakcie zajęć i przerw Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na własne pytania dotyczące omawianych zagadnień.

Prowadzący

Zajęcia prowadzi mecenas Dawid Krzyżowski – prawnik, praktyk sądowy, przedstawiciel działu prawnego w największej w Polsce sieci dyskontowej, którą często reprezentuje przed sądami.
Od kilkunastu lat jest członkiem Zespołu Trenerskiego SYNTEZA. Od pięciu lat szkoli administrację państwową. Konstruuje programy i prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia dla firm i instytucji. Szkolenia z zakresu stosowania prawa w praktyce działalności gospodarczej to jego żywioł. Pytania zadawane przez Uczestników zajęć nigdy nie pozostają bez odpowiedzi. Świetny mówca, ale i uważny słuchacz – umie dynamicznie dostosowywać przebieg zajęć do potrzeb grupy.
Uczestnicy podkreślają interesujący sposób prowadzenia zajęć. Doceniają, iż mówiąc o skomplikowanych zagadnieniach prawnych, używa zrozumiałego języka i uzupełnia treść mini-wykładów przykładami i anegdotami ze swej praktyki szkoleniowej i sądowej. Ceniony ekspert wspierający swymi projektami doradczymi działy HR i jakości wiodących firm.

Uczestnicy otrzymują

 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Tylko u nas

Płatność za szkolenie -14 dni po zajęciach [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja terminów: 32 2816231 – zapraszamy

Termin, miejsce, koszt

Zainteresowanym proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”:

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 1.900 zł [netto] za 1 dzień.
 • Zajęcia zrealizujemy dla Państwa w dowolnym miejscu, np. w Państwa siedzibie
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Ważne dla urzędów i instytucji

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte są podstawową stawką podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]
Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share