Umowy w obrocie gospodarczym

Kod: 9940

Cele:

 • Uświadomienie uczestnikom znaczenia podstaw prawnych regulujących zawieranie umów handlowych.
 • Przybliżenie ustawodawstwa w dotyczącego problematyki umów handlowych.
 • Rozwinięcie wiedzy uczestników w zakresie zasad zawierania umów oraz odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.
 • Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących typowych błędów kontraktowych.
 • Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności unikania pułapek prawnych związanych ze sposobem konstruowania postanowień umownych.


Odbiorcy:

 • Osoby pracujące w kontakcie z klientem
 • Osoby zaangażowane w negocjacje oraz przygotowywanie projektów umów

1. Omówienie najważniejszych aktów prawnych mających zastosowanie do umów handlowych w obrocie gospodarczym

2. Umowa handlowa – jej przedmiot i skuteczność zawarcia
Zasada swobody umów
Nieważność umów, świadczenie niemożliwe, wyzysk
Uchylenie się od skutków prawnych zawieranych umów

3. Umowa przedwstępna – krok na drodze  do umowy głównej
Funkcje umowy przedwstępnej
Niezbędne elementy
Skutki niewykonania umowy przedwstępnej

4. Istotne elementy umowy
Czynności poprzedzające zawarcie umowy
Forma umowy [data zawarcia i przedmiot umowy; siedziba, miejsce zamieszkania; miejsce wykonania umowy; terminy wynikające z umów; odsetki ustawowe lub umowne; kara umowna; zadatek; zaliczka]

5. Kontrahent umowy-istotne informacje o kliencie, ułatwiające realizację umowy i windykację
Osoba fizyczna, spółka osobowa, spółka kapitałowa-jakie dane zamieścić w umowie
Właściwa reprezentacja stron umowy, czyli działanie pełnomocnika i prokurenta

6. Niedozwolone postanowienia umów
Katalog niedozwolonych postanowień
Skutki zamieszczenia postanowień niedozwolonych

7. Odstąpienie od umowy
Umowne prawo odstąpienia
Odstępne

8. Panel dyskusyjny
Wymiana doświadczeń uczestników
Studium przypadku

Pytania, odpowiedzi

Interaktywny wykład dostarczający niezbędnej wiedzy będzie wprowadzeniem do warsztatów, które pozwolą na aktywne wykorzystanie posiadanej przez uczestników wiadomości i wzbogacenie ich o nowe informacje. Dla usystematyzowania wiedzy zastosowane będą prezentacje multimedialne, natomiast w celu  poznania praktycznych rozwiązań – analiza przypadków, dyskusje, wymiana poglądów między uczestnikami zajęć oraz sesje pytań i odpowiedzi.
.


 • Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share