Trening umiejętności negocjacyjnych

Kod: N-7570

Korzyści dla Uczestników:

 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie zasad planowania, przygotowania i prowadzenia negocjacji.
 • Umiejętne wykorzystywanie technik komunikacji – z użyciem  modelu perswazji Delta -. które sprzyjają wywieraniu pożądanego wrażenia w procesie negocjacji.
 • Poznanie strategii i taktyk wykorzystywanych podczas rozmów negocjacyjnych.
 • Praktyczny trening negocjacji, na bazie poznanych ról i zasad (symulacje przy użyciu kamery wideo).
 • Rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach (przeciwdziałanie manipulacjom drugiej strony).
 • Świadome korzystanie z obszaru emocji – funkcjonowanie mechanizmu oscylacji.
 • Podniesienie motywacji i zaangażowania w realizację wspólnych, firmowych celów.

Odbiorcy:

 • Osoby pracujące w kontakcie z klientem
 • Pracownicy działów obsługi klienta, sprzedaży, rozwoju
 • Inne osoby zainteresowane

I dzień
1. Rozpoczęcie szkolenia

Przedstawienie się trenerów i uczestników; omówienie celów oraz zasad pracy na zajęciach

Integracja grupy – dążenie do stworzenia atmosfery zaufania i aktywności

2. Czym są negocjacje? – Wprowadzenie do zagadnienia

Wpływ pierwszego kontaktu na dalszą współpracę
Czynniki korzystnie oddziaływujące na klimat rozmów (więź racjonalna i emocjonalna)


3. Efektywna komunikacja podstawą udanych negocjacji

Przekaz świadomy i nieświadomy w negocjacjach – systemy reprezentacji i model Delta w kreowaniu pozytywnego wrażenia
Komunikacja niewerbalna – interpretacja i dostosowanie „mowy ciała” (także w rozmowach telefonicznych)
„Język perswazji” – wykorzystywanie siły słowa (technika flagowania)


4. Negocjacje jako sposób na wypracowanie stanowiska dwóch stron

„Po nitce do kłębka” czyli etapy negocjacji
Style negocjacji (negocjacje miękkie, twarde i rzeczowe)
Scenariusze negocjacyjne (wygrany-wygrany; wygrany-przegrany; przegrany-przegrany)


5. Jak osiągać cel w procesie negocjacji?

Role negocjacyjne (analiza mocnych stron i ograniczeń)
Taktyki negocjacyjne (m.in. „Imadło – dokręcanie śruby”, „Wilk w owczej skórze – metoda inspektora Columbo”, „Technika sytuacji hipotetycznej”)
Model Miltona – wykorzystywane wzorce językowe

II dzień

1. Negocjacje w praktyce (symulacje na podstawie przygotowanych scenariuszy, nagranie kamerą wideo)

Cykl negocjacyjny (od przygotowania, poprzez przeprowadzenie, aż do zamknięcia)
Analiza negocjacji, poprzez odtwarzanie nagrania na wideo (Omówienie pod kątem poruszanych zagadnień + informacja zwrotna dla uczestników)


2. Trudne sytuacje w negocjacjach biznesowych i sposoby ich rozwiązywania

Asertywność – zachowanie pożądane w negocjacjach (alternatywa dla zachowania biernego i agresywnego)
Krytyka, komplement, ocena, fakt – przyjmowanie opinii i obrona przed atakiem
„Pat” w negocjacjach – jak go przezwyciężyć?

Stosowane manipulacje w procesie negocjacji –  metody przeciwdziałania

3. Emocje jako narzędzie wpływu

Mechanizm działania oscylacji a podejmowanie decyzji w negocjacjach

Radzenie sobie ze stresem i dystansowanie się od negatywnych emocji

4. Podsumowanie zajęć i wyciągnięcie wniosków
„Burza mózgów” nt. Co jest najistotniejsze w negocjacjach i co będę stosować?
Ocena zajęć – ankieta ewaluacyjna

Metody

Podczas trwania zajęć uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności negocjacyjnych w kontakcie z różnymi osobami, które prezentują własne modele komunikacji. Stosowane są ćwiczenia – scenki w parach i duże gry negocjacyjne (w II dniu zajęć), z wcielaniem się w dwie role, raz kupującego, raz sprzedającego. Zachowania takie wymuszają elastyczność i szybkie dostosowywanie się do sytuacji. Są też jedyną drogą do „wejścia w buty przeciwnika”, oderwania się od swojej roli zawodowej, nabrania dystansu do siebie i spojrzenia na własne błędy z boku – „okiem kamery”.
Dzięki specjalnie dobranym, różnorodnym ćwiczeniom uczestnicy mogą w bezpiecznym środowisku, jakim jest szkolenie wypróbować skuteczność wypracowanych sposobów wywierania wpływu na innych partnerów rozmów. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników będzie mógł uzyskać od trenerów wskazówki do pracy w zakresie dalszego trenowania umiejętności i rozwijania własnego potencjału zawodowego.

 • Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share