Techniki asertywne w kierowaniu

Kod: 8475

Cel nadrzędny szkolenia:

Ułatwienie pracy osobom kierującym [mistrzom, brygadzistom, team leader’om, opiekunom zmian, kierownikom] i podniesienie efektywności ich działania poprzez doskonalenie kluczowych kompetencji związanych z kierowaniem ludźmi.
Specjalnie dobrane ćwiczenie mają stanowić inspirację dla uczestników do odkrycia indywidualnych, wewnętrznych źródeł zasobów i do czerpania z nich siły napędowej, zmierzającej w kierunku rozwijania potencjału zawodowego.


Korzyści dla uczestników zajęć:

 • Pogłębienie wiedzy nt. psychologii ludzkich zachowań i poznanie skutecznych metod radzenia sobie z agresją, presją grupy i manipulacją w kontaktach zawodowych.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, ułatwiających porozumiewanie się w zespole: prowadzanie efektywnych rozmów z pracownikami, wyrażanie własnych myśli i oczekiwań.
 • Poznanie zasad usprawniających organizację pracy w zespole i sposobów delegowania zadań oraz przeprowadzenia rozmów oceniająco-motywujących w sytuacji kontrolnej.
 • Poznanie technik pomocnych w analizowaniu problemu i planowaniu procesu jego rozwiązywania – ćwiczenia w zakresie kreatywnego myślenia.
 • Zwiększenie satysfakcji z życia zawodowego poprzez umiejętne budowanie atmosfery zaufania w zespole i korzystnych relacji w środowisku pracy.


Odbiorcy:

 • Szkolenie skierowane jest do osób kierujących innymi, które pragną rozwinąć umiejętność asertywnego zachowania oraz poszerzyć wiedzę w zakresie społecznych i psychologicznych aspektów przewodzenia ludziom.

1. Rozpoczęcie zajęć
Przedstawienie się prowadzących i uczestników, określenie metod pracy na warsztatach
Integracja mająca na celu zbudowanie korzystnej atmosfery na zajęciach

2. Asertywność w pracy kierującego – wprowadzenie do zagadnienia

Asertywność jako alternatywa zachowań: biernego i agresywnego
„Mapa asertywności” – autoanaliza obszarów trudności i świadomość własnego potencjału


3. Obrona praw kierownika w sytuacjach zawodowych i presji grupy

„TAK”, czy „NIE” – sam decyduję czy pracownicy robią to za mnie? (Stanowczość i stawianie granic w sytuacjach społecznych)
„Ja i moje prawa” – asertywna postawa, ułatwiająca sprawną komunikację w zespole zadaniowym
Budowanie osobistej wiarygodności – kompetencje i charyzma lidera


4. Kierownik jako lider – styl komunikowania a efektywność działań

Grupa a zespół (cechy charakterystyczne, dynamika, transformacja, „efekt synergii – zespół może więcej”)
Zrozumienie ludzkiej natury – motywacja i jej rodzaje (rola lidera a potrzeby zespołu)
Delegowanie uprawnień: rola odpowiedzialności i swobody decyzyjnej


5. Trudne rozmowy? – Wyrażanie własnych myśli i opinii

Postawy interpersonalne – „bycie w porządku ja – ty” (Koncepcja Harris’a)
Początki bywają trudne, czyli budowanie asertywnego komunikatu „Ja…” oraz modelu asertywnej odmowy „Nie”


6. Kształtowanie relacji przełożony/podwładny: równowaga sił

Słowa, gesty, uczucia, czyli przyjmowanie opinii, ocen i emocji innych
Asertywne wyrażanie oczekiwań i model konfrontacji przekonań w sytuacjach zawodowych
Feedback – informacja zwrotna: zasady udzielania i przyjmowania  (rozmowa oceniająco-motywująca, konstruktywna krytyka, pochwała)


7. Formy wyrażania negatywnych uczuć i radzenie sobie z agresją otoczenia

Naturalny ton głosu, kontakt wzrokowy, otwarta postawa ciała – elementy sprzyjające rzeczowej komunikacji, milczenie i przekonujący „język ciała”
Stopniowanie agresji według schematu Pameli Butler, czyli informacja przed negatywną reakcją (mówienie „NIE” bez poczucia winy)


8. Rozwiązywanie problemów przez zespół i rola menedżera jako inspiratora

Techniki pracy zespołowej i metody rozwiązywania trudnych sytuacji
Efektywna komunikacja w zespole zadaniowym (reguły grupowego porozumiewania się; podejmowanie decyzji; bariery, kryzysy i sposoby ich pokonywania)
Kreatywność kontra rutyna – techniki stymulowania nowych zachowań pracowniczych i wzbudzanie zaangażowania


9. Asertywność w kontakcie z samym sobą, czyli oszczędność czasu i energii

Zarządzanie sobą w czasie, priorytety „czas to pieniądz – traktuj czas jak inwestycję”
Profilaktyka i antystres w trosce o własne zdrowie


10. Podsumowanie zajęć

Co mogę zmienić swoją postawą w środowisku pracy?
Ciąg dalszy nastąpi… – literatura pomocnicza

Transfer wiedzy i umiejętności odbywa się w podsumowaniu najistotniejszych bloków. Prowadzący warsztaty zachęcają uczestników do zaplanowania konkretnych działań  i odpowiedzi na pytania:

 • Jak moja postawa społeczna i zachowanie wpływa na podwładnych?
 • W jaki sposób mogę rozwijać swój potencjał, by osiągnąć satysfakcję?
 • Czy swoim działaniem mogę inspirować innych do większej aktywności?

Trenerzy podczas warsztatów motywują uczestników do aktywnego przyswajania wiedzy oraz udzielając informacji zwrotnej zachęcają do dalszego rozwoju i samodoskonalenia zawodowego. Na zakończenie trenerzy podsumowują pracę uczestników na zajęciach i przekazują grupie praktyczne wskazówki. Jeśli istnieje taka potrzeba udzielają także indywidualnych konsultacji poszczególnym osobom z zespołu.

 • Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share