Skuteczna rozmowa windykacyjna

Kod: SRW-1044

Odbiorcy:

 • kierownictwo i pracownicy działów finansowych, windykacyjnych, sprzedaży;
 • inne osoby zajmujące się windykacją należności.

Korzyści dla Uczestników
Uczestnicy będą posiadali:

 • konkretne wzorce zachowań, inspirujące sposoby prowadzenia rozmów i negocjacji windykacyjnych, dzięki którym łatwiej osiągną zakładane cele,
 • wskazówki trenera: jak wykorzystać swoje mocne strony do budowania pożądanych efektów rozmowy i jak pracować by osłabiać negatywny wpływ słabych stron.

Uczestnicy będą potrafili:

 • posługiwać się metodami i narzędziami w odniesieniu do działań windykacyjnych,
 • wybrać odpowiednią strategię postępowania wobec konkretnych grup dłużników,
 • dostrzec próby manipulacji psychologicznych ze strony dłużników oraz  zastosować techniki obrony,
 • przeprowadzić skuteczną rozmowę windykacyjną z elementami negocjacji,
 • budować  swoją motywację i konstruktywnie radzić sobie ze stresem.

1.ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ
• Przedstawienie się trenera i Uczestników
• Określenie indywidualnych celów
• Ustalenie zasad pracy na zajęciach


2. WINDYKACJA – PROCES I PODSTAWOWE ZADANIA
• Zbieranie i analiza informacji o dłużnikach, ocena wypłacalności
• Kontakty z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym
• Prowadzenie rejestru należności
• Monitorowanie należności
• Opiniowanie propozycji układowych
• Prowadzenie rozmów i negocjacji z dłużnikami
• Odzyskiwanie należności
• Współpraca z firmami zajmującymi się obrotem wierzytelnościami


3. RODZAJE POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNEGO
• Etap upominawczy (przedsądowy):
– monit telefoniczny
monit pisemny
wizyta u dłużnika
• Postępowanie na drodze sądowej


4. UMIEJĘTNOŚCI „MIĘKKIE” W ROZMOWIE WINDYKACYJNEJ
• Właściwa płaszczyzna językowa, umożliwiająca nawiązanie kontaktu
• Ocena rozmówcy – szukanie strategii i motywacji dłużnika
• Rozpoznawanie manipulacji i przeciwdziałanie jej
• Asertywna postawa i adekwatne komunikaty w rozmowie windykacyjnej
• Unikanie negatywnych sformułowań i stosowanie proaktywnego języka


5. ROZMOWA WINDYKACYJNA Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI – WARSZTAT
• Etapy negocjacji i strategie wykorzystywane podczas windykacji
• Ćwiczenia – rozmowy windykacyjne na bazie scenariuszy i doświadczenia Uczestników
• Omówienie efektów (analiza, informacja zwrotna, wskazówki praktyczne trenera)


6. JA
, JAKO WINDYKATOR
• Rozpoznawanie własnych przekonań i motywacji
• Odporność na stres i umiejętne radzenie sobie z emocjami dwóch stron kontaktu
• Budowanie zaangażowania i pewności siebie


7. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
• Przypomnienie najcenniejszych wiadomości
• Wnioski i refleksje końcowe Uczestników
• Ocena zajęć i rozdanie certyfikatów

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, a rozpoczynają się od ustalenia indywidualnych celów.
70 % czasu trwania zajęć – to warsztat i ćwiczenie umiejętności zastosowania narzędzi windykacyjnych. Wykorzystanie doświadczenia Uczestników w trakcie przeprowadzanych ćwiczeń, pozytywnie wpływa na proces uczenia się nowych wrzośców zachować w sytuacjach windykacyjnych.
Stosowane metody aktywizujące Uczestników szkolenia:

 • Ćwiczenia z użyciem poznanych narzędzi
 • Autoanaliza – poznanie swoich mocnych i słabych stron
 • Praca na przykładach – budowanie strategii działania
 • Dyskusja moderowana

Każdy z Uczestników jest: słuchaczem mini-wykładów, Uczestnikiem ćwiczeń i gier symulacyjnych, autorem samooceny, uważnym obserwatorem, prezenterem dorobku grupy ćwiczebnej. Forma zajęć pozwala każdej z osób uczących się na aktywne uczestnictwo i branie odpowiedzialności za wyniki pracy grupy.

 • Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share