Skuteczna rozmowa dyscyplinująca

 • Odbiorcy:
  • Osoby kierujące podwładnymi

  Cel szkolenia:
  Bywa, że łatwiej jest nam chwalić, a trudniej korygować niewłaściwe zachowania pracowników, dlatego celem szkolenia jest przećwiczenie sytuacji interpersonalnych, które poprawiają dyscyplinę pracy. Warsztat prowadzony jest w oparciu o kompetencje przywódcze, a Uczestnicy będą mogli uporządkować posiadaną wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności.

  Kluczowymi pytaniami szkolenia będą:

  • Jak utrzymać dyscyplinę pracy w zespole?
  • Jak egzekwować przestrzeganie zasad obowiązujących w firmie?
  • Jak przeprowadzać rozmowę dyscyplinującą?
  • Jak używać postawy asertywnej i adekwatnych komunikatów?
  • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi?

  Korzyści dla Uczestników:
  Osoby obecne na szkoleniu, dzięki aktywnemu uczestnictwu:

  • przeanalizują swoją rolę w utrzymaniu dyscypliny pracy w podległym zespole,
  • omówią zasady budowania autorytetu i marki własnej,
  • pogłębią wiedzę w zakresie technik komunikowania się, które sprawdzają się w egzekwowaniu przestrzegania zasad obowiązujących w firmie,
  • poznają zasady przeprowadzania efektywnej rozmowy dyscyplinującej,
  • opracują SOS – strategię postępowania w trudnych sytuacjach,
  • rozwiną umiejętność stosowania poznanych narzędzi dyscyplinujących podczas kontaktu z podwładnym (na bazie przygotowanych scenariuszy i własnego doświadczenia).         

1. CZYM JEST DYSCYPLINA PRACY?
Niekorzystne konotacje z minionym systemem i aktualne wymogi firm

Standardach zachowań pracowniczych (kodeks pracy, wewnętrzne regulacje i procedury, przepisy BHP)
Rozbieżności pomiędzy standardami i normami pracy, a zachowaniem pracowników
Narzędzia dyscyplinujące i zasady ich stosowania w nowoczesnej organizacji

2. ROLA LIDERA I UTRZYMYWANIE WŁAŚCIWEJ DYSCYPLINY PRACY W ZESPOLE
Świadomość celu działania – orientacja na ludzi i orientacja na zadania
Autorytet siły, czy siła autorytetu – budowanie marki własnej
Lider, jako integralna część zespołu („koleżeństwo”, przywództwo, czy zarządzanie)
Umiejętne zjednywanie sobie przychylności współpracowników – zdobywanie zaufania

3. TECHNIKI KOMUNIKACJI, NIEZBĘDNE W EGZEKWOWANIU OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD
Wyrażanie oczekiwań i model konfrontacji przekonań w sytuacji: lider – podwładny
Rzeczowy komunikat w formie „JA” oraz jasny komunikat „NIE”
Właściwe stosowanie konstruktywnej krytyki i szanowanie godności podwładnego
Przeciwdziałanie próbom manipulacji i panowanie nad emocjami

4. ZASADY SPRZYJAJĄCE EFEKTYWNEJ ROZMOWIE DYSCYPLINUJĄCEJ
Przygotowanie do rozmowy (ustalanie faktów, dziennik sytuacji krytycznych – czas zdarzenia i obiektywizm oceny, analiza popełnionych błędów i wykroczeń)
Przeprowadzenie rozmowy (elementy składowe i klimat rozmowy)
Ustalenie zasad modyfikacji zachowania, wyznaczenie celów i zadań oraz określenie metod kontroli

5. ROZMOWA DYSCYPLINUJĄCA – TRENING UMIEJĘTNOŚCI (warsztat z kamerą wideo)
Przygotowanie do przeprowadzenia rozmowy wg przygotowanych scenariuszy
Symulacje rozmów z podziałem na role: lider – podwładny
Analiza poszczególnych scenek pod kątem praktycznym

6. RECEPTY NA TRUDNE SYTUACJE – OPRACOWANIE SOS (Strategii Osobistej Skuteczności)
Trudne sytuacje w kontakcie z podwładnym – omówienie na bazie własnego doświadczenia
Wpracowanie banku dobrych praktyk, poprzez wskazanie skutecznych metod oraz eliminowanie tych, które nie sprawdzają się w działaniu
Budowanie SOS – w oparciu o bank dobrych praktyk i narzędzia dyscyplinujące użyte w symulacjach

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, które zapewniają pełną konfrontację z proponowanymi działaniami i rozwiązaniami, a mają na celu zmianę postaw Uczestników. Podczas zajęć trener odwołuje się do wiedzy Uczestników i umiejętności już posiadanych. Połączenie części teoretycznej z warsztatami służącymi praktycznemu zastosowaniu poznanych narzędzi, pozwala na wypracowanie efektywnych strategii, możliwych do wdrożenia w środowisku pracy. Wykorzystanie doświadczenia Uczestników w trakcie przeprowadzanych ćwiczeń, umożliwia osadzenie ich w realiach codziennej pracy i pozytywnie wpływa na proces uczenia się nowych umiejętności.
Stosowane metody aktywizujące Uczestników:

 • analiza studium przypadku,
 • symulacje zachowań – scenki z podziałem na role,
 • dyskusja moderowana,
 • burza mózgów.


Podczas zajęć trener dba o wysoki poziom koncentracji grupy, stosuje energizery, zachęca do dalszej pracy i doskonalenia metod działania. Jeśli istnieje taka potrzeba, na zakończenie zajęć trener udziela porad poszczególnym osobom.
Aby zweryfikować szkolenie, po jego zakończeniu Uczestnicy proszeni są o wypełnienie arkuszy ocen. Stanowią one informację zwrotną o stopniu realizacji programu i zakładanych celów szkoleniowych. Oceniana jest między innymi: przydatność wiedzy zdobytej dzięki szkoleniu, umiejętności komunikacyjne trenera, skuteczność stosowanych metod dydaktycznych.  

 • Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share