Rozmowa motywująca

Kod: KBC-1303
Cel szkolenia:

Celem nadrzędnym jest wypracowanie strategii motywacyjnych, możliwych do zaimplementowania i wykorzystania w codziennej pracy Uczestników szkolenia. Ważną rolę w trakcie warsztatu odgrywa wymiana doświadczeń Uczestników i ich konfrontacja z proponowanymi rozwiązaniami. Szczególny nacisk zostanie położony na sposoby dowartościowania pracowników, które są w kontrze do stałego podnoszenia poprzeczki. Dzięki zainspirowaniu do stosowania konkretnych narzędzi, Uczestnicy będą mogli funkcjonować w organizacji w nowy jakościowo sposób.

Kluczowymi pytaniami szkolenia będą:

 • Jak mam dowartościować pracownika, żeby wpłynąć na jego efektywność?
 • Jak mogę uczynić motywację bardziej skuteczną?
 • Jak powinienem przeprowadzać rozmowę motywującą?
 • Jak mam radzić sobie w sytuacji spadku motywacji pracownika?

Korzyści dla Uczestników:
Osoby obecne na szkoleniu, dzięki aktywnemu uczestnictwu:

 • usystematyzują wiedzę na temat skutecznych narzędzi, niezbędnych do budowy silnych fundamentów motywacji w zespole,
 • poznają sposoby dowartościowania pracownika, służące tworzeniu motywującego miejsca pracy dla podwładnych.
 • omówią model przeprowadzania efektywnej rozmowy motywującej, możliwy do wdrożenia w swojej organizacji,
 • poznają metodę SIL (Skuteczną Interwencję Lidera), używaną w rozmowie z pracownikiem, którego zaangażowanie/ motywacja spadła,
 • rozwiną umiejętność stosowania poznanych narzędzi motywujących podczas kontaktu z podwładnym oraz wyznaczą indywidualną strategię działania SED.   

1. CZYM JEST MOTYWACJA, A CZYM NA PEWNO NIE JEST?
Przydatna wiedza – praktyczna strona teorii motywacji
Elementy teorii motywacji, które sprawdzają się w codziennej pracy z podwładnymi
Motywacja finansowa i pozafinansowa – fakty i mity

2. INSPIRUJĄCE SPOJRZENIE NA MOTYWACJĘ PRACOWNIKÓW
Zanim zaczniesz motywować innych – zacznij od siebie
Zanim zaczniesz motywować innych – sprawdź, co jest dla nich ważne
Sposoby dowartościowania pracownika, poprzez indywidualne podejście i odkrycie potrzeb podwładnego
Katalog środków motywujących – co mogę wykorzystać w pracy z podwładnym? (matryca motywacji pracownika)

3. MODEL PRZEPROWADZANIA EFEKTYWNEJ ROZMOWY MOTYWUJĄCEJ
Zapewnienie odpowiednich warunków, sprzyjających rozmowie
Dialog i informacja zwrotna oraz coachingowy model GROW, jako narzędzie wspomagające lidera
Zasady dowartościowania pracownika i udzielania pochwały
Pułapki komunikacji – oddzielanie informacji od interpretacji i założeń

4
. PRAKTYCZNE KROKI KU STWORZENIU MOTYWUJĄCEGO ŚRODOWISKA PRACY
5 obszarów działania lidera (w oparciu o R. Diltsa)
Generowanie pozytywnego myślenia o pracy: firmie/ zespole, działaniach, celach, wynikach, wartościach
Budowanie relacji w sytuacji kryzysowej (przekształcenia firmy, redukcje zatrudnienia, konflikty interpersonalne)
Metoda SIL (Skuteczna Interwencja Lidera) podczas rozmowy z pracownikiem w sytuacji spadku zaangażowania

5. ROZMOWA MOTYWUJĄCA – TRENING UMIEJĘTNOŚCI (warsztat z kamerą wideo)
Przygotowanie do rozmowy motywującej wg przygotowanych scenariuszy
Symulacje rozmów z podziałem i zmianą ról: lider – podwładny
Analiza poszczególnych scenek i praktyczne wskazówki trenera

6. WYZNACZENIE INDYWIDUALNEJ STRATEGII – SED (Strategia Efektywnego Działania)
Przełożenie efektów pracy na zajęciach na bieżące potrzeby w swojej firmie/ instytucji
Obszar, na którym skupiam swoje działanie i wykorzystam poznane metody
Świadomość czynników sukcesu i elementów zagrożenia – ułatwia osiągnięcie zakładanego celu

Zgodnie z zasadami uczenia się osób dorosłych, warsztaty są prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących Uczestników. Przedstawiony zakres tematyczny stanowi podstawę prowadzonych mini-wykładów, będących merytorycznym wstępem do dalszego działania. Wykłady stanowią jedynie 30% całego czasu szkolenia, a ich uzupełnieniem są materiały pomocnicze, które dostaje każdy Uczestnik szkolenia. Uporządkują one pozyskaną wiedzę i pozwolą na jej utrwalenie. Zajęcia skupiają się na przedstawieniu sposobów dowartościowania oraz na umiejętnym dobieraniu ich do potrzeb/ preferencji pracownika.
W trakcie szkolenia Uczestnicy dokonują analizy w oparciu o przykłady ćwiczebne a także własne. Trener kieruje pracą w grupie, zespołach zadaniowych; prowadzi omówienia, dyskusje, podsumowania bloków tematycznych.
Stosowane metody aktywizujące Uczestników:

 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe z użyciem poznanych narzędzi
 • Behawioralne ćwiczenie zachowań – odgrywanie ról, scenki w parach
 • Poszerzanie świadomości swoich mocnych i słabych stron
 • Analizowanie przypadków i wypracowanie optymalnej strategii działania
 • Wymiana doświadczeń i poglądów – dyskusja moderowana
 • Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share