Rola odpowiedzialności i etyki w pracy urzędnika

Kod: 1120-E&O

Założenia:

 • Etyka jako trwały fundament postępownia urzędnika pozwala zachować pełniejszą świadomość podejmowanych decyzji.
 • Relacje międzyludzkie mają charakter etyczny, a działania podejmowane w obrębie tych relacji podlegają ocenie moralnej.
 • W sytuacjach konfliktu wartości zachodzi konieczność odwołania się do zasad etycznych. Namysł etyczny gwarantuje wiekszą dyscyplinę i krytycyzm myślenia, chroni przed namiernym subiektywizmem.


Cele:

 • uświadomienie uczestnikom złożoności kwestii etycznych zawodu, który wykonują,
 • uświadomienie zagrożeń wpływających negatywnie na etyczny poziom instytucji,
 • wskazanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • wzmocnienie wewnętrznej postawy etycznej każdego z urzędników.

Korzyści:

 • urzędnicy będą lepiej przygotowani do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane działania,
 • wzrost świadomości etycznej uczestników przełoży się na polepszenie jakości rozstrzygnięć urzędniczych,
 • urzędnicy będą bardziej świadomi zagrożenia korupcją – zyskają wiedzę na temat zjawiska korupcji, powodowanych przez nią szkód oraz sposobów radzenia sobie z czynnikami korupcjogennymi.
 • Wprowadzenie/wyjaśnienie kluczowych terminów. Próba odpowiedzi na pytania: Czym jest etyka? Dlaczego należy i warto zajmować się etyką? Czym jest odpowiedzialność? Koncepcja rozwoju moralnego Lawrenca Kohlberga.
 • Pułapki myślenia, rozbieżności między etyką wyznawaną a praktykowaną, mechanizmy obronne racjonalizacja, usprawiedliwianie, stereotypy myślowe.
 • Etyka ogólna a etyka zawodowa. Jakie są funkcje i cele etyki zawodowej?
 • Rola etyki w pracy urzędnika.
 • Czynniki wpływające na poziom etyczny instytucji publicznej. Standardy zachowań urzędniczych. Kodeksy etyki, kultura organizacyjna.
 • Prawo a etyka – stosunek zakresów. Omówienie działań urzędniczych przez pryzmat kryteriów etyczności i legalności.
 • Konflikt interesów, dylemat lojalności a dylemat moralny – przykłady, analiza.
 • Korupcja – koszty społeczne, sposoby przeciwdziałania.
 • Efektywna komunikcja w relacji z trudnym klientem. Jak bronić się przed manipulacją?
 • Mapa możliwego ryzyka – potencjalne nieprawidłowości w wybranych obszarach działalności instytucji publicznej.
 • Przegląd dobrych praktyk.
 • Podsumowanie zajęć i zakończenie szkolenia

Praca interaktywna w oparciu o: ćwiczenia, symulacje, scenki, miniwykład, dyskusję grupową.

 • Magdalena Fojcik
  Członek zespołu trenerskiego SYNTEZA. Od ponad sześciu lat pracuje jako trener, obejmując swoimi działaniami wybrane tematy z zakresu rozwoju umiejętności psychospołecznych. W ramach dotychczasowej współpracy odpowiedzialna za projektowanie i realizację progamów doradczo-szkoleniowych, marketing usług szkoleniowych oraz działania wizerunkowe.
  Absolwentka filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych (public relations, zarządzanie kapitałem ludzkim) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Szkoły Trenerów organizowanej przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.
  Główne obszary specjalizacji zawodowej: etyka (etyka zawodowa, etyka biznesu), narzędzia i techniki kreatywnego rozwiązywania problemów, komunikacja interpersonalna.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share