RODO – jak to działa w praktyce?

Kod: RDS-1807

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Otrzymają najistotniejsze informacje, pozwalające uporządkować kwestię ochrony danych w firmie, zgodnie z obowiązującym od maja 2018 r. ustawodawstwem.
 • Będą mogli poznać najnowsze wytyczne oraz opinie Urzędu Ochrony Danych Osobowych związane z praktycznym stosowaniem  RODO.
 • Uczestnicy otrzymają / wypracują pod okiem eksperta, wzory dokumentów (m.in. umowę powierzenia danych), które będą mogli dostosowywać do realiów własnych firm i wykorzystywać przy implementacji RODO.
 • Będą mogli uzgodnić z ekspertem termin i warunki dodatkowych konsultacji – jeśli dostrzegą taką potrzebę.

Kto powinien wziąć udział w tych zajęciach:

 • Osoby mające wpływ na dostosowanie firmowej polityki ochrony danych do wymogów nałożonych przez RODO.
 • Każdy, kto styka się w swej praktyce zawodowej z danymi osobowymi i / lub uczestniczy w ich przetwarzaniu.

 

 1. Podstawowe zmiany jakie wprowadziło RODO
 • Jak legalnie przetwarzać dane osobowe?
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji a Inspektor Ochrony Danych.
 • Dokumentacja i czynności wymagane przez RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Kary z tytułu nieprzestrzegania RODO
 • Przypomnienie i wyjaśnienie najważniejszych pojęć i definicji
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 • Praktyczne aspekty uprawnień wskazanych w RODO
 • Postępowanie w przypadku kierowania przez osoby wniosków związanych z prawami wskazanymi w RODO
 1. Praktyka stosowania RODO – wybrane stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku?
 • Wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków
 1. Złożenie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podmioty uprawnione do składania skarg
 • Składanie skargi w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Tryb i termin rozpatrywania skarg
 1. Administrator Danych Osobowych – praktyczne aspekty
 • O jakich naruszeniach trzeba powiadomić Prezesa UODO?
 • Czy RODO wymaga podjęcia innych kroków w związku z naruszeniem?
 • Jakie informacje należy przekazać osobom, których dane dotyczą w związku z naruszeniem i w jaki sposób to zrobić?
 • Kiedy nie ma obowiązku zgłoszenia naruszenia Prezesowi UODO?
 • Analiza ryzyka
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Uprzednie konsultacje
 1. Wzory dokumentów i formularzy do wykorzystania przy stosowaniu RODO w organizacji oraz w kontaktach z UODO
 • Indywidualne konsultacje dla Uczestników zajęć i wskazówki do zastosowania
 • Odpowiedzi na końcowe pytania Uczestników

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi. Mini-wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń i dyskusji.
Uczestnicy mają możliwość wykorzystania wyników pracy zespołu, dzięki czemu następuje efekt uczenia się nowych umiejętności.
Szczególny nacisk położony będzie na wypracowanie standardów działań i ocenę aktualnego stanu względem tych wzorców.
Uczestnicy będą posiadać wyznaczone kierunki pracy w zakresie ochrony danych zgodnie z RODO
.

Dawid KRZYŻOWSKI

Prawnik, praktyk sądowy, przedstawiciel działu prawnego w największej w Polsce sieci dyskontowej, którą często reprezentuje przed sądami. Od ponad 12 lat jest członkiem Zespołu Trenerskiego SYNTEZA. Konstruuje programy i prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia dla firm i instytucji.

Szkolenia z zakresu stosowania prawa w praktyce działalności gospodarczej, to jego żywioł. Pytania zadawane przez Uczestników zajęć nigdy nie pozostają bez odpowiedzi. Świetny mówca, ale i uważny słuchacz – umie dynamicznie dostosowywać przebieg zajęć do potrzeb grupy.

Uczestnicy podkreślają interesujący sposób prowadzenia zajęć. Doceniają, iż mówiąc o skomplikowanych zagadnieniach prawnych, używa zrozumiałego języka i uzupełnia treść mini-wykładów przykładami i anegdotami ze swej praktyki szkoleniowej i sądowej.  Ceniony ekspert wspierający swymi projektami doradczymi działy HR i jakości wiodących firm.

Specjalizuje się w realizacji warsztatów z zakresu m.in. prawa pracy, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share