Rekrutowanie i zatrzymanie najlepszych pracowników

Kod: 4604

Cele:

 • Rozwój kompetencji związanych z rzetelnym przygotowaniem i przeprowadzeniem rekrutacji w firmie.
 • Poznanie efektywnych technik służących pozyskiwaniu pracowników i narzędzi przydatnych w procesie selekcji.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
 • Przybliżenie sposobów adaptacji nowego pracownika na stanowisku pracy.
 • Weryfikowanie postępów/efektów pracy (rozmowa motywująco-oceniająca, rotacja wewnątrz organizacji, rozmowa separacyjna).
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie zasad i możliwości efektywnego motywowania jako elementu zatrzymującego pracowników.
 • Uwrażliwienie na czynniki decydujące o pozostaniu najlepszych pracowników (integracja i budowanie zaufania, planowanie ścieżek karier, strategie szkoleniowe).

Odbiorcy:

 • Osoby zajmujące stanowiska związane z przeprowadzaniem rekrutacji
 • Osoby należące do kadry kierowniczej zajmujące się adaptacją i motywowaniem pracownika
 • Osoby dbające o pozytywne relacje pracownicze wewnątrz organizacji

1. Wprowadzenie do profesjonalnej rekrutacji i selekcji kadr
Planowanie zatrudnienia
Identyfikowanie potrzeb kadrowych
Znaczenie rekrutacji dla firmy
Wpływ rekrutacji na motywację aktualnych i potencjalnych pracowników

2. Profil poszukiwanego pracownika jako kluczowy element doboru
Analiza stanowiska pracy (zakres obowiązków, wymagania, umiejętności)
Rozmowy z bezpośrednim zwierzchnikiem (doprecyzowanie profilu stanowiska)


3. Źródła i wybór skutecznych metod pozyskiwania pracowników

Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna – wady i zalety
Ogłoszenia (prasa, portale internetowe)
Polecenia, rekomendacje, kanały prywatne, firmy doradztwa personalnego
Poszukiwany kandydat a metoda rekrutacji (czym się kierować i jak dobierać metody)

4. Przygotowanie narzędzi służących selekcji kandydatów – zasady i procedury
Kompetencje i umiejętności społeczne osoby zaangażowanej w proces selekcji
Analiza aplikacji i weryfikacja zawartych informacji
Rozmowa kwalifikacyjna (charakterystyka i sztuka prowadzenia wywiadu)
Assessment Center – sesja zadaniowa (sposób realizacji)

5. Integrowanie informacji i proces decyzyjny
Najczęstsze błędy w ocenie kandydatów
Przygotowanie raportu o kandydatach
„Za i przeciw” czyli moment podjęcia decyzji o zatrudnieniu


6. Dobry start jako krok/czynnik na drodze do zatrzymania pracownika

Pierwsze dni pracownika, czyli adaptacja na nowym stanowisku
Koordynowanie działań jako sposób na budowanie zaangażowania jednostki
Weryfikacja po okresie próbnym (przedłużenie umowy lub rozmowa separacyjna)

7. Rodzaje czynników motywacyjnych i system wynagradzania pozapłacowego
Źródła motywacji człowieka (co motywuje, a co demotywuje)
Warunki i zasady konstrukcji skutecznego systemu motywacyjnego
Analiza możliwości w zakresie wynagrodzeń pozapłacowych
Korzyści płynące ze stosowania motywacji pozapłacowej

8. Funkcjonowanie pracownika w organizacji a spełnienie oczekiwań obu stron
Dlaczego pracownicy zostają a dlaczego odchodzą? – Najistotniejsze czynniki
Bezcenny feedback – (rozmowa oceniająco-motywująca, dobre relacje, zaufanie)
Zarządzanie skierowane na przyszłość (integracja, szkolenia i rozwój, ścieżki karier)
Dowartościowany pracownik = korzystna atmosfera w środowisku pracy = zadowolony klient

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Interaktywne mini – wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy dokonują analizy przypadków (na podstawie dokumentów aplikacyjnych); pracują indywidualnie i w grupach; wypełniają kwestionariusze; odgrywają role w symulacjach rozmów kwalifikacyjnych – dzięki temu następuje efekt uczenia się nowych zachowań i umiejętności.
W ramach prowadzonych dyskusji poruszane są istotne zagadnienia z punktu widzenia pracownika jak i kadry kierowniczej, a mianowicie:

 • Czym jest lojalność i jak ją kreować wśród załogi?
 • Jak utrzymać równowagę pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym?
 • Czym jest kultura organizacyjna i jaki ma wpływ na pracowników?
 • Czas podczas zajęć jest nie tylko przeznaczony na doskonalenie umiejętności związanych z obsadzaniem stanowisk pracy. Jest także sposobnością do refleksji nad czynnikami, które decydują o przyszłości każdej organizacji, a przecież żadna firma nie jest w stanie osiągnąć sukcesu bez właściwych ludzi na odpowiednich stanowiskach.


 • Karolina ZMYŚLONAczłonek Zespołu Trenerskiego Syntezy, psycholog (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalizacja: psychologia menedżerska), Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie); praktyk(dział personalny w jednej z największych instytucji finansowych w Polsce) w zakresie rekrutacji i doboru kadr, w tym prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych; i przeprowadzania badań kandydatów na pracowników (za pomocąóżnych metod diagnozy i oceny potencjału); współpracy z powiatowymi Urzędami Pracy w ramach organizacji staży i przygotowań zawodowych dla bezrobotnych; tworzenia kadry rezerwowej oraz ustalania ścieżek kariery (projekty funkcjonowania i weryfikacji kadry rezerwowej, plany rozwoju i plany szkoleń).

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share