Reklamacja usług bankowych i ubezpieczeniowych

Kod: RBU-15

Cel szkolenia:

 • Nabycie przez Uczestników umiejętności prawidłowego i korzystnego wizerunkowo, rozpatrywania reklamacji (w oparciu o przepisy obowiązujące sektor usług finansowych).

Odbiorcy zajęć:

 • Menedżerowie wszystkich szczebli
 • Osoby biorące udział w  procesie obsługi reklamacji / przygotowujące się do realizacji tego typu zadań
 • Inne osoby zainteresowane praktycznymi aspektami reklamacji w sektorze finansowym

 

 1. Podstawy prawne postępowań reklamacyjnych – usługi ubezpieczeniowe
 • Kodeks cywilny, ustawy szczególne oraz regulaminy
 • Wymogi przy składaniu reklamacji
 • Uchwały i wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie reklamacji usług ubezpieczeniowych
 1. Reklamacje usług bankowych
 • Dostępne formy składania reklamacji
 • Wymogi formalne złożonej reklamacji
 • Terminy w rozpatrywaniu reklamacji
 • Formy udzielania odpowiedzi
 • Reklamacje transakcji kartą kredytową i debetową
 • Możliwe sposoby odwołania się klienta od decyzji reklamacyjnej
 • Uchwały i wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie reklamacji usług bankowych
 1. Usługi ubezpieczeniowe i bankowe zawierane drogą elektroniczną
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Zasady składania reklamacji
 • Obowiązki przyjmującego reklamację
 1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
 • Konsekwencje wejścia w życie z dniem 10 stycznia 2017r. ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich dla reklamacji usług bankowych i ubezpieczeniowych
 • Podmioty właściwe do pozasądowego rozpoznawania sporu
 • Obowiązkowe i dobrowolne poddanie się pozasądowemu rozpoznaniu sporu
 • Koszty, czas i forma postępowania pozasądowego
 1. Rola organów samorządowych i państwowych w procesie reklamacji
 • Powiatowy (Miejski) Rzecznik Interesu Konsumentów
 • Rzecznik Ubezpieczonych
 • Arbiter bankowy
 • Sąd polubowny i sąd powszechny
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 1. Zarządzanie procesem reklamacji
 • Efektywność reklamacji ubezpieczeniowych
 • Zarządzanie reklamacjami a wizerunek banku / instytucji
 1. Podsumowanie zajęć i zakończenie szkolenia
 • Odpowiedzi na końcowe pytania uczestników/konsultacje indywidualne
 • Ankieta ewaluacyjna

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Mini-wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną dostarczają niezbędnej wiedzy i systematyzują już posiadane wiadomości. Stanowią jednocześnie wprowadzenie do dyskusji i analizy wybranych przypadków.
W trakcie zajęć i przerw, osoby uczestniczące uzyskają odpowiedzi na własne pytania, dotyczące omawianych zagadnień.
Ponadto po zajęciach prowadzący wspierać będzie Uczestników swą wiedzą w przypadku tzw. trudnych reklamacji (serwis e-mailowy bez limitu czasowego).

 • mec. Dawid Krzyżowski – praktyk sądowy, ekspert z zakresu prawa konsumenckiego i prawa pracy. Uczestnicy zajęć przyznają mu w ankietach najwyższe oceny za wartość merytoryczną szkoleń, podkreślają również przyjazny sposób w jaki  przybliża uczącym się skomplikowane zagadnienia prawne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Zajęcia przeprowadzimy w dowolnym miejscu, np. w Państwa siedzibie
 • Rezerwacja terminów: telefonicznie 32 281 62 31 lub 501 756 465
 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 1.900 zł [netto] za 1 dzień
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share