Regulamin

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych w wersji “otwartej”

  • Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia [czyli dokument potwierdzający zawarcie umowy o świadczenie usługi. szkoleniowej] przesyłamy po sformowaniu się grupy – najpóźniej na 8 dni przed terminem szkolenia. Potwierdzenia przesyła przedstawiciel Biura Obsługi e-Klienta –  pocztą elektroniczną, korzystając z podanego w zgłoszeniu adresu.
  • Rezygnację z udziału w zajęciach, należy zgłaszać w formie pisemnej – nie później niż 8 dni przed terminem szkolenia.
  • W przypadku braku rezygnacji na piśmie, nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od wniesienia pełnej opłaty.
  • Wszelkich dodatkowych informacji o szkoleniach, usługach i ofertach zasięgnąć można telefonicznie: 32 281 62 31 lub 501 756 465 lub e-mailem szkolenia@synteza.pl

Administrator