Radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela

Kod: 7407

Korzyści dla Uczestników:

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat zjawiska stresu, jego wpływu na życie prywatne i zawodowe oraz rozpoznania symmptomów i wpływu stresu na własny organizm (reakcje i zachowania).
 • Pogłębienie wiedzy na temat skutecznych metod radzenia sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym w pracy nauczyciela.
 • Nauka refleksji nad swoimi strategiami radzenia sobie ze stresem oraz nad percepcyjnymi ograniczeniami w zmaganiu się z sytuacją stresogenną.
 • Poznanie strategii i technik radzenia sobie ze stresem długofalowym i krótkotrwałym oraz doskonalenie umiejętności opanowania emocji w pracy z uczniami, rodzicami, współpracownikami.
 • Zwiększenie efektywności i satysfakcji z pracy zawodowej poprzez umiejętne  budowanie swoich kompetencji w zakresie radzenia sobie z obciążeniami.
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez poznanie własnych zasobów i możliwości korzystania z nich w sposób najbardziej efektywny.

Odbiorcy:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli pragnących poszerzyć swoje kompetencje wpływające na owocną pracę z uczniami, rodzicami, przełożonymi i współpracownikami.

1. Rozpoczęcie szkolenia
Przedstawienie się trenera i Uczestników
Określenie metod pracy na warsztatach i zawarcie kontraktu z grupą
Integracja sprzyjająca efektywnej pracy na zajęciach

2. Stres w pracy nauczyciela – wprowadzenie do zagadnienia
Stres jako zjawisko mobilizujące i destrukcyjne
Objawy stresu – autoanaliza obszarów problemowych

3. Wpływ stresu na pracę nauczyciela w obszarze myśli, emocji i zachowania

Obciążenia organizacyjne, fizyczne, społeczne i psychiczne

4. Stres jako zjawisko subiektywne
Czy wszystkie trudne sytuacje zawodowe są stresujące? – analiza własnej interpretacji zdarzeń

5. Predyspozycje indywidualne sprzyjające konstruktywnemu radzeniu sobie ze stresem
Predyspozycje osobowościowe
Poczucie własne wartości
Nastawienie na sukces

6. Skutki stresu

Ocena własnej sytuacji w miejscu pracy i w życiu prywatnym
Określenie obszarów wymagających zmiany

7. Strategie radzenia sobie ze stresem
Działania krótkotrwałe, nastawione na natychmiastowe zmniejszenie skutków obciążenia [odwrócenie uwagi; odreagowanie; kontrolowanie swoich myśli; dawanie sobie powodów do zadowolenia; konstruktywna rozmowa ze sobą; spontaniczna relaksacja; zwolnienie tempa]
Działania długofalowe, niwelujące przyczyny i skutki stresu [odrzucenie roli ofiary; zmiana nastawienia; zmiana zachowania; wsparcie społeczne; zarządzanie czasem; systematyczna relaksacja; styl życia]

8. Metody relaksacyjne
Relaks progresywny
Trening autogenny
Relaksacyjne ćwiczenia oddechowe
Wizualizacja

9. Podsumowanie zajęć
Co mogę zmienić swoja postawą w środowisku pracy? Jakie metody są dla mnie najlepsze?
Co warto przeczytać… – literatura tematyczna
Ocena zajęć

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi. Wykłady stanowią wprowadzenie lub uzupełnienie ćwiczeń praktycznych, polegających na autoanalizie oraz zadaniach przeprowadzanych indywidualnie bądź grupowo. Dzięki aktywizującej formule warsztatów Uczestnicy mają szansę na zidentyfikowanie obszarów problemowych i podjęcie próby opracowania własnych technik zmagania się ze stresorami oraz przećwiczenia, w bezpiecznych warunkach, nowych sposobów radzenia sobie ze stresem.
Podczas zajęć Uczestnicy będą mogli nie tylko pogłębić swoją wiedzę i rozszerzyć zakres umiejętności, ale także będą mieli możliwość dokonania analizy własnej sytuacji, otrzymania informacji zwrotnych oraz podjęcia refleksji nad dalszymi kierunkami pracy i rozwoju. Pomocnymi narzędziami będą: dyskusje w grupie, kwestionariusze, ankiety, testy oraz grupowe i indywidualne ćwiczenia.

 • Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share