Psychologia w pracy księgowego

Kod: K2580

Korzyści dla Uczestników:

 • Doskonalenie umiejętności w zakresie precyzyjnego, otwartego i przyjaznego komunikowania się w zespole i organizacji.
 • Pogłębienie wiedzy dotyczącej prezentowania postawy asertywnej oraz opracowywanie strategii postępowania w sytuacjach trudnych.
 • Poznanie zasad usprawniających organizację pracy i metod zarządzania czasem, które służą podniesieniu skuteczności podejmowanych działań.
 • Usystematyzowanie wiedzy nastawionej na skuteczne sposoby rozwijania kreatywności, niestereotypowego podejścia do problemów oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
 • Wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem i efektywnego gospodarowania swoim kapitałem.

1.   Rozpoczęcie warsztatów
Przedstawienie się trenera i Uczestników
Zebranie indywidualnych oczekiwań i diagnoza trudności
Ćwiczenia integrujące – budujące atmosferę zaufania i otwartości

2.   Efektywna komunikacja w pracy księgowego – co zyskujemy mając większą świadomość?
Podstawowe kompetencje komunikacyjne: wiedza, motywacja, umiejętności
Umiejętności komunikacyjne, jako kapitał
Styl komunikacji i jego wpływ na jakość kontaktów z innymi

3.   Praktyczne wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych
Słuchanie aktywne, jako sposób zdobywania informacji
Klaryfikacja, parafraza, podsumowania … podstawy skutecznej rozmowy
Odczytywanie mowy ciała – integracja słów i emocji odbiorcy
Inne formy komunikowania (komunikacja przez Internet, komunikacja telefoniczna)
Rozpoznawanie barier komunikacyjnych i sposoby ich pokonywania

4.   Organizacja pracy księgowego
“Koło czasu” – autoanaliza
Muszę kontra chcę – styl podejścia do wyzwań
Realistyczne podejście do zadań [myślenie w kategorii priorytetów]

5.   Narzędzia wspomagające efektywne zarządzanie swoim czasem
Elastyczny system planowania i alokacja czasu
Sześć kluczowych zasad [ABC, Eisenhowera, ALPEN, Parkera, Pareto, Westheimera]
Optymalne gospodarowanie czasem [e-mail, kalendarz, dokumenty]

6.   Asertywność w kontakcie z innymi i samym sobą
Budowanie i świadomość “własnego terytorium”
Asertywne komunikowanie otoczeniu swoich próśb i oczekiwań – dbanie o relacje, ale ograniczanie niepotrzebnych rozmów o niczym
Reakcje emocjonalne w sytuacji krytyki i sposoby ich łagodzenia
Pokonywanie trudności – spotykanie się z innymi w ich modelu świata

7.   Proaktywność w rozwiązywaniu problemów
Specyfika innowacyjnego myślenia i wychodzenia poza strefę komfortu
Techniki rozwiązywania problemów i stymulowania kreatywności
Sztuka podejmowania decyzji

8.   Skuteczne zarządzanie sobą, czyli jak rozwijać swój potencjał nie ulegając stresowi
Stres, jako konsekwencja presji czasu, zakłóceń w komunikacji i nierozwiązanych problemów
Poznanie siebie i dostosowanie wysiłku do rytmu dobowego
Czynniki sprzyjające wzrostowi energii psychicznej
Odpoczynek – warunek wydajności zawodowej

9.   Podsumowanie zajęć i wyciągnięcie wniosków
Jak wykorzystam zdobyte umiejętności w pracy z klientem
Indywidualne konsultacje dla Uczestników zajęć
Ocena zajęć – ankieta ewaluacyjna
Rozdanie imiennych certyfikatów

W trakcie szkolenia stosowane są różne techniki pobudzania aktywności Uczestników: metoda dedukcji – od uogólnień do konkretów, multimedialne prezentacje, symulacje, gry z podziałem na role i eksperymenty, dające Uczestnikom możliwość wykorzystania nowej wiedzy; dyskusje kierowane przez trenera mające na celu dzielenie się doświadczeniem oraz wyciąganie wniosków z ćwiczeń praktycznych.
Każde z prezentowanych zadań, po jego realizacji, jest omawiane na forum grupy. Uczestnicy podsumowują własną pracę, dzielą się spostrzeżeniami, natomiast trener udziela wskazówek i rozszerza wiedzę uczących się w danym zakresie.
Stosowane metody moderacji pracy Uczestników:

 • Mini-wykłady interaktywne
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych narzędzi
 • Gry zespołowe i symulacje w parach
 • Dyskusje oparte na doświadczeniu i przypadkach własnych Uczestników
 • Testy służące autoanalizie

Podczas zajęć nacisk położony jest na analizę przypadków, które pomogą Uczestnikom wypracować własne sposoby zachowań, pod kątem sytuacji, z którymi stykają się podczas pracy zawodowej. Dzięki zajęciom prowadzonym w grupach – Uczestnicy mogą przećwiczyć trudne sytuacje, odgrywając role w specjalnie przygotowanych przez trenera symulacjach. Na zakończenie zajęć trener wskaże Uczestnikom obszary do dalszej pracy w kierunku samodoskonalenia.


.


 • dr Edyta JANUS –  psycholog, konsultant i trener – członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA [Szkolenia-Konsulting].
  Wykształcenie: Uniwersytet Śląski w Katowicach [Wydział Pedagogiki i Psychologii; kierunek: Psychologia]; Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości [Studia Podyplomowe]; Uniwersytet Śląski w Katowicach [Wydział Nauk Społecznych; studia doktoranckie]; uczestniczka projektu dostosowującego polski system kształcenia do obowiązujących w krajach europejskich standardów ustalonych przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych  (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).
  Doświadczony trener i konsultant zarządzania, od kilku lat oprócz prowadzenia szkoleń dla firm i instytucji, podejmuje – z powodzeniem – wiele trudnych wyzwań skupiających się wokół analizy potencjału kadr. Jako psycholog trafnie wyciąga wnioski i służy radą ludziom zainteresowanym swoim rozwojem i doskonaleniem zawodowym. Dzięki temu stała się cenionym ekspertem, zapraszanym do udziału w projektach “Liga Liderów” oraz “Debaty Oksfordzkie” [PANEUROPA – Akademia Ekonomiczna w Katowicach].
  Szkolenia: specjalizuje się w “miękkich” treningach m.in. z tematów: “Kierowanie i współpraca w zespole”; “Komunikacja i zarządzanie czasem”; “Sztuka prezentacji”; “Wystąpienia publiczne”; “Efektywna komunikacja w organizacji”; “Negocjacje w biznesie”; “Innowacyjne myślenie”; “Psychologiczne aspekty kontroli”; “Efektywne techniki zarządzania stresem”; “Psychologia w pracy księgowego”

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share