Prawo pracy w praktyce

Kod: KBC-1305

Odbiorcy:

 • Szkolenie skierowane jest do osób, które muszą znać aktualne przepisy prawa pracy.


Korzyści dla Uczestników:
Osoby obecne na szkoleniu, dzięki aktywnemu uczestnictwu:

 • Przeanalizują i skonfrontują z praktyką najważniejsze zagadnienia prawa pracy.
 • Omówią rodzaje umów mogących stanowić podstawę współpracy oraz wynikających z nich składników wynagrodzenia.
 • Będą miały możliwość zapoznania się z konkretnymi przypadkami z praktyki sądowej prowadzącego.
 • Przypomną sobie katalog obowiązków wynikających ze stosunku pracy i możliwości dyscyplinowania pracowników za ich nieprzestrzeganie, dostępnych pracodawcy.
 • Przybliżą najnowsze ustawodawstwo dot. zasad wymiaru czasu pracy i urlopów, zmian w przepisach BHP i zapisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu oraz ochronie danych osobowych (RODO).
 • Poznają uprawnienia przysługujące organom kontrolującym przestrzeganie praw pracowniczych oraz metody postępowania  w przypadku kontroli w świetle najnowszych zmian.
 • Będą znały możliwości w zakresie rozwiązywania umów o pracę (i umów cywilnoprawnych) w tym zwolnień grupowych.
 • Usłyszą przykłady najciekawszego orzecznictwa sądowego.

1. ZATRUDNIENIE – WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKÓW NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY [PUNKT WIDZENIA PRACODAWCY]

 • Obowiązki menedżerów związane z zatrudnianiem pracowników
 • Rodzaje umów o pracę i umów cywilnoprawnych [kompendium]
 • Forma, sposób zawierania oraz treść umów o pracę a akta osobowe pracownika

2. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ – SKŁADNIKI STAŁE I ZMIENNE

 • Wynagrodzenie zasadnicze
 • Premie i nagrody jako składniki zmienne
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
 • Poufność wynagrodzenia
 • Ochrona wynagrodzenia za pracę
3. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW I KARY ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO NIM
 • Sumienne i staranne wykonywanie obowiązków przez pracowników
 • Zakaz konkurencji
 • Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna
4. CZAS PRACY I URLOPY PRACOWNICZE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO USTAWODAWSTWA
 • Normy, wymiar, systemy i rozkład czasu pracy; praca w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, w niedziele i święta
 • Urlopy wypoczynkowe i inne urlopy pracownicze – macierzyński, ojcowski, wychowawczy, bezpłatny, szkoleniowy, dodatkowy
5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY
 • Katalog obowiązków pracodawcy – w tym ochrona danych osobowych z uwzględnieniem najnowszych regulacji [RODO]
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym
 • Dyskryminowanie pośrednie, molestowanie i molestowanie seksualne, skutki naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu
 • Inne rodzaje odpowiedzialność pracodawcy ze stosunku pracy
 • Działania pracodawcy, które nie naruszają zasady równego traktowania w zatrudnieniu
6. INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO KONTROLI PRACODAWCY W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRAWA PRACY
 • Obowiązki i prawa menedżera w przypadku kontroli
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – uprawnienia i obowiązki pracodawcy
 • Uprawnienia instytucji kontrolnych
 • Dokumentacja pokontrolna i procedury odwoławcze od wyników kontroli
7. USTANIE ZATRUDNIENIA – TRYBY I TERMINY
 • Wybór sposobu rozwiązania stosunku pracy
 • Terminy, odprawy i odszkodowania
 • Nabycie praw do świadczeń emerytalnych
 • Ochrona ogólna i ochrona szczególna pracowników
 • Grupowe i indywidualne zwolnienia pracowników
 • Świadectwa pracy
8. ROSZCZENIA PRACOWNIKA ZE STOSUNKU PRACY
 • Rodzaje roszczeń pracownika wobec pracodawcy i sposoby ich rozwiązywania
 • Komisja pojednawcza
 • Postępowanie przed sądem pracy
 • Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy
9.PODSUMOWANIE ZAJĘĆ I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
 • Odpowiedzi na końcowe pytania uczestników/konsultacje indywidualne
 • Ankieta ewaluacyjna

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi Uczestników.
Mini-wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną dostarczają niezbędnej wiedzy i systematyzują już posiadane wiadomości. Stanowią jednocześnie wprowadzenie do dyskusji i analizy przypadków  z praktyki sądowej prowadzącego oraz orzecznictwa SN.
Podczas zajęć uczestnicy mają okazję zastanowić się nad możliwościami, jakie daje pracodawcy obowiązujące prawo pracy oraz zagrożeniami wynikającymi z jego niedoskonałości i niskiego stopnia dostosowania ustawodawstwa do realiów gospodarczych Polski XXI wieku.

 • Dawid KRZYŻOWSKI – praktyk, członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA od 15 lat. Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i prawie konsumenckim. Przedstawiciel działu prawnego w zachodniej sieci dyskontowej, którą reprezentuje m.in. przed sądami pracy. Od wielu lat prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe oraz doradza praktykom biznesu w prowadzeniu obsługi prawnej firm.
 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Płatność za szkolenie – 14 dni po zajęciach  [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]

Informacje i rezerwacja miejsc:  32 2816231  – zapraszamy

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share