Prawna obsługa reklamacji

Kod: NPK-0215
Korzyści dla Uczestników zajęć:

Osoby obecne na szkoleniu, dzięki aktywnemu uczestnictwu:

 • Nabędą wiedzę nt. obowiązującego ustawodawstwa reklamacyjnego
 • Poznają przykładowe dokumenty używane w postępowaniu reklamacyjnym oraz terminy określone przez ustawodawcę dla procedur obsługi reklamacji [B2B i B2C]
 • Rozwieją wątpliwości w zakresie interpretacji pojęć związanych z reklamacjami
 • Praktycznie przećwiczą zdobyte umiejętności pod okiem eksperta

Kluczowymi pytaniami szkolenia będą:

 • Jak zgodnie z przepisami reagować na reklamację?
 • Jak interpretować zapisane w prawie terminy obowiązujące dla reklamacji?
 • Jak radzić sobie z trudnymi reklamacjami?
 • Jakie przepisy reklamacyjne stosować przy reklamacji towarów zakupionych w sklepie stacjonarnym i na odległość/ poza lokalem przedsiębiorcy?
 • Jak reklamować usługi?

 

 1. Rękojmia i gwarancja w obrocie profesjonalnym (B2B)
 • Rękojmia w kontaktach między przedsiębiorcami
 • Gwarancja – zasady tworzenia kart gwarancyjnych i dochodzenia uprawnień z nich wynikających
 • Relacje sprzedawca – dystrybutor – producent [importer]
 • Charakter i formy odpowiedzialności sprzedawcy, dystrybutora i producenta [importera]
 • Reżim prawny w kontaktach z partnerami zagranicznymi
 • Koszty reklamacyjne – zasady ponoszenia i wzajemnego rozliczania
 1. Rękojmia (B2C) – odpowiedzialność sprzedawcy za towar
 • Zakres stosowania kodeksu cywilnego
 • Definicje ustawowe
 • Zasady przyjmowania reklamacji przez sprzedawcę
 • Uprawnienia konsumenta i sprzedawcy
 • Terminy w reklamacjach
 • Zasady dotyczące regresu
 1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji
 • Zasady tworzenia kart gwarancyjnych dla klientów indywidualnych
 • Gwarancja producenta [importera], sprzedawcy i usługodawcy
 • Odpowiedzialność gwaranta za nieprzestrzeganie zapisów własnej karty gwarancyjnej
 1. Usługi i odpowiedzialność ich wykonawcy
 • Zawarcie umowy o wykonanie usługi – forma prawna i konsekwencje jej niezachowania
 • Zadatek i zaliczka – zasady rozliczania i zwrotu
 • Odpowiedzialność usługodawcy za wadliwie wykonanie usługi
 1. Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy (m.in. zakupy przez internet)
 • Obowiązki informacyjne
 • Możliwości odstąpienia konsumenta od umowy zawartej na odległość
 • Zawieranie umów przez telefon – zasady i metody potwierdzania
 • Obowiązki prowadzącego sklep internetowy
 • Odmienność regulacji dla kupującego, który nie jest konsumentem
 1. Spory w sprawach rękojmi i gwarancji
 • Rzeczoznawcy w sprawach reklamacyjnych – zasady powoływania i koszty opinii
 • Organizacje konsumenckie
 • Sądownictwo powszechne
 • Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich
 • Zakazane klauzule umowne
 1. Analiza przykładowych sytuacji reklamacyjnych
 • Praca indywidualna i prezentacja rozwiązań na forum grupy
 • Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych
 • Rozdanie imiennych certyfikatów
 • Konsultacje i profilowane porady trenera
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Mini-wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną dostarczają niezbędnej wiedzy i systematyzują już posiadane wiadomości. Stanowią jednocześnie wprowadzenie do dyskusji i analizy wybranych przypadków.
W trakcie zajęć i przerw Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na własne pytania dotyczące omawianych zagadnień.
Zajęcia prowadzi mecenas Dawid Krzyżowski –prawnik, praktyk sądowy, przedstawiciel działu prawnego w największej w Polsce sieci dyskontowej, którą często reprezentuje przed sądami.
Od kilkunastu lat jest członkiem Zespołu Trenerskiego SYNTEZA. Konstruuje programy i prowadzi bardzo wysoko oceniane szkolenia dla firm i instytucji. Szkolenia z zakresu stosowania prawa w praktyce działalności gospodarczej to jego żywioł. Pytania zadawane przez Uczestników zajęć nigdy nie pozostają bez odpowiedzi. Świetny mówca, ale i uważny słuchacz – umie dynamicznie dostosowywać przebieg zajęć do potrzeb grupy.
Uczestnicy podkreślają interesujący sposób prowadzenia zajęć. Doceniają, iż mówiąc o skomplikowanych zagadnieniach prawnych, używa zrozumiałego języka i uzupełnia treść mini-wykładów przykładami i anegdotami ze swej praktyki szkoleniowej i sądowej. Ceniony ekspert wspierający swymi projektami doradczymi działy HR i jakości wiodących firm.
 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
Płatność za szkolenie -14 dni po zajęciach [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja terminów: 32 2816231 – zapraszamy

Zainteresowanym proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”:

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Zajęcia zrealizujemy dla Państwa w dowolnym miejscu, np. w Państwa siedzibie
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte są podstawową stawką podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]
Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share