Negocjacje handlowe

Kod: NH-12-6

Cel nadrzędny szkolenia:

Przedstawienie nie tylko aspektu psychologicznego, ale i prawnego, w celu uzyskiwania możliwie jak najlepszych warunków handlowych w ramach negocjacji.

Korzyści dla uczestników zajęć:

 • Poznanie skutecznych technik negocjacyjnych i adaptacja ich pod indywidualne potrzeby.
 • Usystematyzowanie wiedzy nt. praktycznych sposobów zawierania umów.
 • Przećwiczenie trudnych elementów rozmów negocjacyjnych i wskazanie przydatnych postanowień umownych.
 • Przygotowanie własnych strategii, adekwatnych w konkretnych sytuacjach zawodowych.
 • Wzmocnienie pewności siebie, dzięki doskonaleniu praktycznych umiejętności w obszarze negocjowania zamówień handlowych.


Grupa docelowa:

 • Kadra kierownicza
 • Członkowie zarządu
 • Pracownicy działów: handlowych, sprzedaży
 • Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu objętego przedmiotem szkolenia

1. Rozpoczęcie warsztatów
Zebranie indywidualnych oczekiwań i diagnoza trudności
Ćwiczenia integrujące – budujące atmosferę zaufania i otwartości


2. Wyznaczanie celu negocjacyjnego
Właściwe dobranie przedmiotu negocjacji
Adekwatna forma negocjacji (telefon, mail, list, spotkanie i inne)

3. Jak przygotować się do negocjacji?
Zebranie danych o kontrahencie
Ustalenie taktyki negocjacyjnej
Podjęcie decyzji: negocjować samodzielnie, czy zespołowo?

4. Zasady prowadzenia skutecznych negocjacji
Kto pierwszy powinien składać ofertę?
Umiejętne czynienie ustępstw

5. Sposoby zawierania umów – aspekty prawne
Kiedy następuje prawne związanie ofertą?
Czy do zawarcia umowy potrzebna jest forma pisemna?

6. Strategie i taktyki negocjacyjne
Omówienie najskuteczniejszych taktyk negocjacyjnych
Praktyczne sposoby wykorzystywania strategii

7. Techniki postępowania z trudnym partnerem
Metody „omijania” trudnego partnera

8. Zakończenia negocjacji i finalizowanie transakcji
Sposoby na zapewnienie sobie korzystnego rozstrzygnięcia negocjacji

9. Przydatne postanowienia umowne
Klauzule zabezpieczające rzetelne wykonanie umowy
Klauzule zabezpieczające dokonanie płatności
Klauzule chroniące interes prawny strony

10. Renegocjowanie i zmiana umowy
Zasady sporządzania aneksu do umowy

11. Podsumowanie zajęć i wyciągnięcie wniosków
Jak wykorzystać zdobyte wiadomości?
Indywidualne konsultacje dla Uczestników zajęć
Ocena zajęć – ankieta ewaluacyjna

Interaktywny wykład dostarczy Uczestnikom niezbędnej wiedzy, natomiast warsztaty pozwolą na praktyczne wykorzystanie zdobytych wiadomości i doskonalenie umiejętności zawodowych w obszarze negocjowania zamówień handlowych.
Dla usystematyzowania zasobów wiedzy przedstawione będą prezentacje multimedialne, a w celu zastosowania praktycznych rozwiązań – analiza przypadków, rozmowy negocjacyjne, formułowanie umów, dyskusje. W ramach szkolenia nastąpi wymiana poglądów między Uczestnikami zajęć a indywidualne konsultacje umożliwią uzyskanie porady od trenera.
Wartością dodaną szkolenia jest możliwość kontaktu z trenerem [e-mail] po szkoleniu w przypadku pytań i wątpliwości związanych np. ze stosowaniem instrumentów prawnych w praktyce. Fakt ten podkreślany jest przy wielu okazjach przez osoby, które biorą udział w naszych szkoleniach.

Prowadzący

 • Marcin GRODECKI – Radca Prawny / Adwokat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych polskich spółek akcyjnych. W spółce tej pracował w Biurze Prawnym, jak również przez dwa lata był odpowiedzialny za obsługę prawną posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Od kilku lat prowadzi Kancelarię Radcowską, zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym świadczy pomoc prawną: przeprowadza audyty prawne spółek (due diligence); prowadzi procesy sądowe na każdym etapie postępowania, świadczy pomoc prawną na rzecz spółek w Polsce i Europie (w języku polskim i angielskim): opinie prawne, sporządzanie umów, prowadzenie negocjacji.
  Autor i wykładowca licznych szkoleń z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa umów, prawa upadłościowego, prawa nieruchomości, windykacji należności, prawa spółek. Wykłady przygotowuje i przedstawia także w języku angielskim na międzynarodowych konferencjach, przykładowo: w Wielkiej Brytanii (Londyn) na temat tworzenia spółek z udziałem zagranicznym, czy w Szwajcarii (Berno) odnośnie zasad dochodzenia roszczeń regresowych w polskim systemie prawnym.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share