Kontrola Wewnętrzna

Kod: KW-1502

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Zapoznanie Uczestników ze standardami stosowanymi w kontroli wewnętrznej oraz w audycie wewnętrznym
 • Przybliżenie narzędzi stosowanych w realizacji zadań kontrolnych
 • Wykazanie różnic pomiędzy kontrolą wewnętrzną, a audytem wewnętrznym

Odbiorcy:

 • Pracownicy komórek kontroli wewnętrznej i audytu
 • Pracownicy służb finansowo-księgowych
 • Inne osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia

1. Standardy kontroli:

 • standardy ogólne
 • standardy warsztatowe
 • standardy sprawozdawcze
2. Definicja kontroli wewnętrznej.
3. Czym jest kontrola wewnętrzna i kto odpowiada za kontrolę wewnętrzną?
4. Formy organizacyjne systemu kontroli wewnętrznej.
5. Zadania i funkcje kontroli wewnętrznej.
6. Zadania komórki kontroli wewnętrznej.
7. Kompetencje kontrolera.
8. Planowanie kontroli, etap przedplanistyczny.
9. Treść planu kontroli.
10. Planowanie zadania kontrolnego.
11. Ocena i badanie systemów kontroli wewnętrznej.
12. Rodzaje kontroli:
 • kontrola prawidłowości
 • kontrola wykonania zadań
13. Dowody kontroli:
 • rodzaje dowodów
 • źródła dowodów
 • metody uzyskanie dowodów
 • wiarygodność dokumentacji dowodowej
14. Wykorzystanie pracy ekspertów.
15. Dokumentacja kontroli:
 • materiały robocze,
 • dokumentacja archiwalna,
 • przykładowa dokumentacja kontroli.
16. Sporządzanie protokołów/sprawozdań z kontroli.
 • ujęcie faktów kontrolnych,
 • pozostała treść dokumentu.
17. Ryzyko kontroli.
18. Monitorowanie wpływu przeprowadzonych kontroli.
19. Przykłady kontroli wewnętrznych w firmie.

Autorski wykład zawierający niezbędny pakiet wiedzy; analiza praktycznych przypadków, prezentacja multimedialna, ćwiczenia w podgrupach, dyskusje, wymiana poglądów między uczestnikami zajęć, sesja odpowiedzi na pytania.
.


 • Certyfikowany audytor wewnętrzny, wieloletni praktyk z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej, posiadający bogatą wiedzę i doświadczenie, doskonale znający zagadnienia kontroli wewnętrznej w dużym przedsiębiorstwie, ukończyła studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli finansowej, członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share