Poprawne formy komunikacji pisemnej z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Cele i odbiorcy szkolenia

Kod: KP-0917

Celem nadrzędnym szkolenia jest podniesienie umiejętności Uczestników w zakresie redagowania różnych typów wypowiedzi pisemnych, które bywają niezbędne podczas kontaktu z wewnętrznym i zewnętrznym klientem urzędu / instytucji.

Uczestnicy poprzez udział w szkoleniu poznają użyteczne formy komunikacji pisemnej i zaadaptują do własnych potrzeb zasady poprawnego posługiwania się polszczyzną oraz kulturą słowa.
W trakcie warsztatów szczególny nacisk będzie położony na analizę błędów popełnianych w komunikacji tekstowej, co pozwoli Uczestnikom na autorefleksję i wyłuskanie tych obszarów, które powinny być przedmiotem dalszego doskonalenia.

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Poznają zasady redagowania oraz komponowania wypowiedzi pisemnych (w tym: różnicowania wypowiedzi ze względu na cel, formę i temat);
 • Rozwiną umiejętność w zakresie profesjonalnego posługiwania się pisemną formą wypowiedzi w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym;
 • Wezmą udział w treningu prawidłowego konstruowania różnego typu pisemnych wypowiedzi, z uwzględnieniem zasad poprawnego posługiwania się polszczyzną  i kulturą słowa;
 • Doskonalić będą umiejętność adekwatnego doboru słownictwa i formy wypowiedzi pisemnej w celu podniesienia skuteczności w zakresie perswazji i wywierania wpływu na odbiorcę;
 • Będą przygotowane do wprowadzenia zmian i będą wiedziały jak wdrożyć do swojej pracy zawodowej nabytą wiedzę i umiejętności.

Odbiorcy zajęć:

 • Szerokie grono osób realizujących w urzędzie zadania wymagające komunikacji pisemnej z klientem zewnętrznym i/lub wewnętrznym

Program szkolenia

1. Rozpoczęcie warsztatów

 • Przedstawienie się trenera i Uczestników
 • Ćwiczenia integrujące i budujące dobrą współpracę

2. Znaczenie oraz rola komunikacji pisemnej w procesie komunikacji urzędu z klientem wewnętrznym i zewnętrznym

 • Podobieństwa i różnice między komunikacją pisemną i bezpośrednią
 • Najczęściej wykorzystywane formy komunikacji pisemnej
 • Współczesne standardy w zakresie urzędowej komunikacji pisemnej z klientami, dobre wzorce i przykłady praktyk
 • Błędy, których należy się wystrzegać w komunikacji tekstowej

3. Kluczowe zasady komunikacji pisemnej

 • Dopasowanie tekstu do sytuacji i profilu odbiorcy (kim jest odbiorca, co powinien wiedzieć)
 • Dbałość o strukturę pisma (zaczynanie od spraw najistotniejszych, uzupełnianie ich o szczegóły i kontekst)
 • Ekonomia słowa, czyli maksimum informacji i minimum treści
 • Dbałość o czystość językową wypowiedzi:
  • zasady poprawnej polszczyzny
  • zróżnicowane słownictwo
  • krótkie i zrozumiałe zdania
  • umiejętne posługiwania się synonimami w celu upraszczania wypowiedzi
 • Umiejętność selektywnego doboru treści (pisanie tylko o tym, czego odbiorca jeszcze nie wie)

4. Właściwe kształtowanie formy wypowiedzi pisemnej

 • Pisma rutynowe, pisma nietypowe – tworzenie notatek oraz planów pism
 • Opracowanie graficzne tekstu:
  • zasady
  • dobre wzorce
  • przykłady do zastosowania
 • Dozwolone zwroty grzecznościowe, pozdrowienia i podpis

5. Komunikacja pisemna jako część polityki wizerunkowej urzędu / instytucji

 • Elementy perswazji i wywierania wpływu poprzez komunikat tekstowy
 • Redagowanie informacji
 • Sposoby wyrażania emocji w tekście
 • Zasady savoir vivre w komunikacji pisemnej
 • Etykieta grzecznościowa w sieci

6. Podsumowanie i zakończenie zajęć

 • Runda podsumowująca warsztaty i wyciągnięcie indywidualnych wniosków
 • Rozdanie imiennych certyfikatów
 • Konsultacje i profilowane porady trenera

Metody

Podczas szkolenia stosowane są metody aktywizujące i wpływające na efektywność kształtowania kompetencji pracowników, zajmujących różne stanowiska w urzędzie. Podczas warsztatów trener odwołuje się do już posiadanej wiedzy i umiejętności Uczestników, co zwiększa skuteczność szkolenia. 80% czasu będą wypełniały warsztaty, a więc ćwiczenia praktyczne, zaś pozostałe 20% – mini wykłady, wprowadzające Uczestników w tematykę zagadnień, potrzebnych do podejmowania dalszych działań. Prezentacje, analiza przypadków – ćwiczenia realizowane są w grupach, umożliwią Uczestnikom wymianę poglądów i dostrzeżenie wartości płynącej z umiejętności dzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym.

Sprawdzone metody pracy warsztatowej:

 • Prezentacje
 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
 • Praca na przykładach z wypracowaniem strategii działania (case study)
 • Kreatywne podejście do rozwiązywania trudnych sytuacji (burza mózgów)
 • Dyskusje moderowane przez trenera – wymiana doświadczeń i poglądów

Na podstawie samooceny Uczestnicy będą posiadać wyznaczone kierunki pracy i doskonalenia umiejętności w obszarze komunikacji pisemnej. Analiza przypadków pozwoli na natychmiastowe sięgnięcie do nabytej wiedzy, co w rezultacie prowadzi do utrwalenia wiadomości.

Prowadzący

 • Trener SYNTEZA [Szkolenia-Konsulting] z doświadczeniem; specjalista w zakresie komunikacji pisemnej z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu PR.
  Referencje m.in:  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencja Rezerw Materiałowych; Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie.

Uczestnicy otrzymują

 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

Tylko u nas

Płatność za szkolenie -14 dni po zajęciach [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja terminów: 32 2816231 – zapraszamy

Termin, miejsce, koszt


Zainteresowanym proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”:

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.100 zł [netto] za 1 dzień.
 • Zajęcia zrealizujemy dla Państwa w dowolnym miejscu, np. w Państwa siedzibie
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

WAŻNE [dla urzędów i instytucji]

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte są podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share