Komunikacja i zarządzanie czasem

Kod: 5485

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Poznanie zasad skutecznego kierowania procesem komunikacji, mających na celu realizację wyznaczonych zadań.
 • Uświadomienie znaczenia poprawnej komunikacji w kontaktach zawodowych na różnych szczeblach działalności firmy.
 • Poznanie sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w kontaktach interpersonalnych przy zastosowaniu asertywnego stylu komunikacji.
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie planowania, formułowania celów, określania priorytetów – zagadnień bezpośrednio związanych z efektywnym gospodarowaniem czasem.
 • Adaptacja do własnych potrzeb technik racjonalnego gospodarowania czasem.

Odbiorcy zajęć:

 • Osoby kierujące zespołami
 • Kierownicy i pracownicy firm, urzędów i instytucji
 • Samodzielni specjaliści
 • Inne osoby zainteresowane znaczeniem komunikacji w pracy zawodowej

Rozpoczęcie zajęć
Przedstawienie się prowadzących i uczestników
Cele, program, oczekiwania uczestników; zasady pracy
„Rozgrzewka” – ćwiczenia integrujące

I. KOMUNIKACJA

1. Dzięki czemu ludzie się porozumiewają?

Komunikacja werbalna (aktywne słuchanie; pytania otwarte i zamknięte; parafrazowanie; odzwierciedlanie; podsumowywanie)
Komunikacja niewerbalna „mowa ciała” (mimika; gest; pozycja ciała; ton głosu)
Bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania


2. Porozumiewanie się i przekazywanie informacji w organizacji
Rola informacji w sprawnie działającej firmie
Sieci przepływu informacji – wpływ istniejących w firmie sieci na realizację zadań
Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej


3. Konflikt interpersonalny i jego znaczenie dla efektywnej współpracy
Etapy powstawania konfliktu i style reakcji uczestniczących w nim osób
Analiza szans i zagrożeń wynikających z powstałego konfliktu
Skuteczne sposoby rozwiązywania typowych konfliktów


4. Asertywny styl komunikacji – oszczędność czasu i energii
Asertywność jako alternatywa zachowania biernego i agresywnego
Komunikacja asertywna: strategie i formy wyrażania uczuć i opinii

Asertywne reakcje w trudnych sytuacjach (krytyka, agresja, komplement)

II. ZARZĄDZANIE CZASEM

1. Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
„Koło czasu – kto kradnie to, co najcenniejsze?” – analiza wykorzystanego czasu
„Ja i mój czas” – indywidualny SWOT („muszę”, „powinienem”, „chciałbym”)
Korzyści ekonomiczne wynikające z właściwego podejścia do czasu

2. Perspektywa czasowa w planowaniu – zasady ustalania celów
Formułowanie priorytetów i określanie celu – Lista Celów Kluczowych
Parametry dobrze postawionego celu – SMART
Zysk i strata w planowaniu – zasada Pareto

3. Planowanie czasu (długookresowe, krótkookresowe)

Możliwości a zamiary – realistyczne podejście do zadań i obowiązków
Zalety elastycznego systemu planowania i organizowania czasu
Metoda ALPEN i 5 etapów

4. Zasady działania wynikowego – strategia
Optymalne gospodarowanie czasem (kalendarz, dokumenty, „zakłócenia”)
Odwlekanie wykonania zadań i podejmowanych decyzji – sposoby automotywacji
Koncentracja na ważnych zdaniach (Metoda ABC) i delegowanie obowiązków


Zakończenie szkolenia
Przypomnienie najcenniejszych wiadomości
Wnioski i refleksje końcowe uczestników
Ocena zajęć – ankieta

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy poprzez udziałw symulacjach, prezentacjach, pracach wykonywanych w grupach – mają możliwość wykorzystania wyników pracy zespołu, dzięki czemu następuje efekt uczenia się nowych zachowań i umiejętności.

 • Dobór trenera następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share