Kompetentny lider w administracji, czyli jak kierować sobą i podwładnymi

Kod: KLA-0115

Dlaczego warto uczestniczyć w tym szkoleniu?
Praca w administracji nie należy do zajęć z rodzaju: „lekkie, łatwe i przyjemne”. Kierowanie w sektorze administracji, to mnogość zadań, ciągła presja terminów i zmieniające się przepisy.  Nieocenioną pomocą jest w tej sytuacji szkolenie, na które zapraszamy. Dwa dni intensywnych warsztatów prowadzonych w małym zespole, pozwala na doskonalenie umiejętności niezbędnych w efektywnym kierowaniu ludźmi i planowaniu własnego rozwoju zawodowego.

Cele szkolenia
:

 • Podniesienie i dostosowanie kompetencji pracowników poprzez dostarczenie wiedzy nt. umiejętności niezbędnych do nowoczesnego, opartego na rezultatach zarządzania personelem oraz pełnienia funkcji przywódczych.
 • Poznanie uwarunkowań sukcesu lidera, przywódcy.
 • Doskonalenie umiejętności osobistych i interpersonalnych niezbędnych w efektywnym kierowaniu ludźmi.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów rządzących ludzkimi zachowaniami.
 • Kształcenie partnerskiej postawy wobec współpracowników.
 • Rozwój efektywności osobistej poprzez poszerzenie samoświadomości, wiedzy o sobie, wzmocnienie pewności siebie, umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego.

Odbiorcy:

 • pracownicy administracji zainteresowani rozwojem umiejętności kierowniczych

1. Kompetencje lidera/przywódcy

 • Umiejętności postępowania z ludźmi
 • Style kierowania
 • Osobiste tendencje a konkretny styl kierowania
 • Zasady skutecznego działania

2. Komunikacja w relacjach przełożony – podwładny

 • Przepływ informacji w organizacji
 • Informacja zwrotna jako narzędzie modyfikacji zachowań – zasady konstruktywnej krytyki, udzielania pochwał i nagan
 • Sposoby przekazywania pracownikom trudnych informacji, decyzji
 • Egzekwowanie poleceń i zadań


3. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w zespole

 • Typy konfliktów w organizacji
 • Przebieg konfliktu i zachowania uczestników w różnych jego fazach
 • Różne strategie rozwiązywania sporów
 • Sposoby radzenia sobie z presją i manipulacją pracowników w sytuacji konfliktu
 • Szef – mediator?


4. Umiejętność delegowania zadań i uprawnień

 • Wewnętrzne i zewnętrzne trudności w procesie delegowania
 • Korzyści płynące z delegowania zadań i uprawnień


5. Samodoskonalenie

 • Sposoby budowania poczucia własnej wartości
 • Kierowanie własnym rozwojem i planowanie kariery

Metody

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych.
Podczas warsztatów szeroko wykorzystywana jest wiedza i umiejętności uczestników, ich doświadczenie w danym zakresie. Trener stymuluje aktywność uczestników poprzez angażowanie ich w dyskusje i ćwiczenia. Na podstawie samooceny uczestnicy będą posiadać wyznaczone kierunki pracy nad sobą w zakresie trenowania pożądanych zachowań.

 • Sylwia Steinerowska – członek zespołu trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu kierowania, komunikacji i personal branding.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share