Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce

Kod: KPA – 0115

Cel nadrzędny:
Szkolenie ma na celu
przekazanie najbardziej aktualnych informacji dotyczących praktyki stosowania zapisów KPA

Dzięki aktywnemu udziałowi w szkoleniu, Uczestnicy
:

 • Nabędą wiedzę nt. specyfiki postępowania administracyjnego.
 • Przećwiczą zdobyte umiejętności – stosowanie przepisów w sytuacjach, z którymi spotkać mogą się w swojej codziennej pracy.
 • Poznają zasady sporządzania pism procesowych oraz będą mieli możliwość rozwiązania kazusów dotyczących postępowania administracyjnego.

Odbiorcy:

 • Szkolenie skierowane jest do pracowników do pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji, którzy w swojej pracy stosują Kodeks Postępowania Administracyjnego

1. Zakres obowiązywania KPA

 • Źródła prawa administracyjnego
 • Ogólne zasady postępowania administracyjnego
 • Warunki wszczęcia postępowania administracyjnego


2.     Zagadnienia ogólne postępowania administracyjnego

 • Strona postępowania oraz uczestnicy postępowania
 • Właściwość organów
 • Doręczenia


3.     Terminy w postępowaniu administracyjnym

 • Terminy procesowe i materialne
 • Zasady dotyczące liczenia terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach
 • Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie


4.     Postępowanie przed organem I instancji

 • Wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu
 • Dowody i dokumentowanie czynności
 • Rozstrzygnięcie postępowania
 • Decyzja a postanowienie


5.     Dokument w postępowaniu administracyjnym

 • Dokumenty tworzone przez organ: pismo urzędowe, protokół, adnotacja służbowa, metryka, postanowienie, decyzja
 • Dokumenty gromadzone przez organ w trakcie postępowania
 • Akta sprawy i prawa stron do ich przeglądania oraz sporządzania kopii i odpisów


6.     Postępowanie odwoławcze, nadzwyczajne i odrębne

 • Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji
 • Wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia


7.     Zaświadczenia oraz skargi i wnioski

8. PRAKTYCZNE PORADY ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW

Zajęcia prowadzone są w oparciu o mini-wykłady wprowadzające do poszczególnych zagadnień oraz dyskusję moderowaną i wymianę poglądów w grupie.
Analiza przykładowych sytuacji
związanych z postępowaniem administracyjnym pozwala na natychmiastowe sięgnięcie do nabytej wiedzy, co w rezultacie prowadzi do utrwalenia wiadomości.

 • mec. Dawid Krzyżowski – praktyk, członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA (Prawnik. Przedstawiciel działu prawnego w zachodniej sieci dyskontowej, którą reprezentuje m.in. przed sądami.) Uczestnicy doceniają fakt, iż prowadzący mówi o trudnych zagadnieniach prawnych używając przystępnego języka.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share