Kierowanie zespołem

Odbiorcy:

 • Osoby kierujące podwładnymi w firmach, urzędach i instytucjach


Dzięki aktywnemu udziałowi w zajęciach, Uczestnicy
:

 • Udoskonalą swoje umiejętności komunikowania się z zespołem.
 • Pogłębią wiedzę w zakresie stosowania technik komunikowania się przydatnych w kierowaniu.
 • Rozwiną umiejętności motywowania pracowników z wykorzystaniem narzędzi pozafinansowych.
 • Rozszerzą wiedzę dotyczącą planowania i organizacji pracy.
 • Nabędą wiedzę dotyczącą właściwego delegowania zadań oraz ich egzekwowania.
 • Zapoznają się z metodami planowania i organizowania pracy w zespole.
 • Usystematyzują wiedzę dotyczącą zarządzania konfliktami w zespole

1. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – jej znaczenie w zarządzaniu
Umiejętności komunikacyjne, jako kapitał – identyfikacja mocnych i słabych stron wpływających na osobistą efektywność
Style komunikowania się
Dostosowanie stylu komunikacji do odbiorcy z uwzględnieniem systemów reprezentacji
Komunikacja w
skutecznych zespołach

2. JAK SKUTECZNIEJ SIĘ KOMUNIKOWAĆ? – METODY PRZYDATNE W WYRAŻANIU SWOJEGO STANOWISKA ORAZ KOREKCIE ZACHOWAŃ
Asertywność, jako umiejętność wyrażania swojego punktu widzenia z zachowaniem szacunku do rozmówcy
Komunikacja niewerbalna, jako czynnik wpływający na proces komunikowania się – świadoma ekspresja własna oraz interpretacja mowy ciała rozmówców
Sposoby przekazywania informacji trudnych oraz radzenia sobie z reakcjami odbiorców [agresja, uległość, bierność]
Zasady udzielania informacji zwrotnej oraz modele jej przekazywania [kanapka, komunikat FUO, formuła 2+2]

3. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW – NIEZBĘDNIK KIERUJĄCEGO
Style zarządzania i ich wpływ na motywację pracowników,
Umiejętne motywowanie z zachowaniem szacunku do drugiej strony [eliminacja zachowań dyskryminujących, wulgarnych, naruszających godność i prawa pracownika]
Zasady behawioryzmu w modelowaniu zachowań pracowników [nagradzanie  i karanie]
Trudne sytuacje i sposoby ich pokonywania
Motywowanie pozafinansowe – narzędzia

Pobudzanie pracowników do wykazania inicjatywy, usprawniania procesów

4. ASERTYWNOŚĆ I ZACHOWANIA ASERTYWNE
Wyrażanie i przyjmowanie krytyki
Wyrażanie pochwał
Umiejętne odmawianie, czyli obrona własnych granic i praw

5
. NEGOCJOWANIE, JAKO DROGA DO WYPRACOWANIA WSPÓLNEGO STANOWISKA W ZESPOLE
Etapy, style, taktyki negocjacji – przegląd podstawowych pojęć
Techniki negocjacji oraz ich stosowanie adekwatne do sytuacji
Doskonalenie umiejętności negocjowania

6
. PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE PRACY ZESPOŁU
Planowanie czasu pracy i wyznaczanie celów
Metody ustalania priorytetów [zasada Pareto, metoda ALPEN, analiza zadań ABC, matryca Eisenhowera]
Organizowanie pracy zespołu – delegowanie zadań i wyznaczenie standardów kontroli

7
. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE
Profilaktyka konfliktów – przegląd działań minimalizujących występowanie konfliktów w zespole
Lista pytań przydatnych w analizie sytuacji konfliktowej w grupie
Sposoby rozwiązywania konfliktów
Konflikt i co dalej? – aftermath, czyli pokłosie konfliktu

8
. Podsumowanie zajęć i zakończenie szkolenia
Odpowiedzi na końcowe pytania Uczestników/konsultacje indywidualne
Jak wykorzystać zdobyte wiadomości w pracy?
Ocena zajęć – ankieta ewaluacyjna

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy poprzez udziałw symulacjach, prezentacjach, pracach wykonywanych w grupach – mają możliwość wykorzystania wyników pracy zespołu, dzięki czemu następuje efekt uczenia się nowych zachowań i umiejętności.
Podczas zajęć uczestnicy mają okazję zastanowić się nad procesami zachodzącymi w trakcie pracy zespołowej; poznają, jakimi prawami rządzi się zespół; zdefiniują zalety i wady pracy zespołowej oraz zadania, jakie stawiane są przed liderem. Podczas warsztatów szeroko wykorzystywana jest wiedza i umiejętności uczestników, ich doświadczenie w danym zakresie. Trener stymuluje aktywność uczestników poprzez angażowanie ich w dyskusje, ćwiczenia w parach i podgrupach a także przy indywidualnych prezentacjach, również przy użyciu kamery video. Analiza filmu przyczynia się do lepszego zaobserwowania własnych reakcji i postaw względem postawionego problemu ćwiczebnego. Na podstawie samooceny uczestnicy będą posiadać wyznaczone kierunki pracy nad sobą w zakresie trenowania pożądanych zachowań.

 • dr Edyta Janus – członek zespołu trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń menedżerskich, motywowania w działaniu, zarządzania czasem i treningów integracyjnych. Prowadzi zajęcia dla grup otwartych – uczestników z różnych firm i branż – jak również analizując potrzeby dostosowuje program i ćwiczenia dla grup zamkniętych – szkoleń typu „in company”.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share