KIEROWANIE ZESPOŁEM w okresie spowolnienia gospodarczego

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

 • Omówienie aktualnych zjawisk i wskazanie nowych sytuacji jako szans na zbudowanie silnego zespołu z pasją.
 • Doskonalenie umiejętności sprawnego kierowania zespołem w trudnych dla organizacji i ludzi czasach zmian.
 • Przeanalizowanie praktycznych metod motywowania i wybranie narzędzi sprawdzających się w sytuacjach kryzysowych.
 • Pogłębienie umiejętności dostosowywania technik komunikacyjnych do okoliczności [m.in.: wzbudzanie zaufania; rozwiązywanie konfliktów; delegowanie zadań].
 • Optymalne dobieranie sposobów zarządzania sobą w czasie i metod organizacji pracy podwładnych [formułowanie celu i kontrola efektów podjętych działań].
 • Przygotowanie schematu spotkania oceniająco-motywującego oraz przyswojenie zasad prowadzenia rozmowy separacyjnej.
 • Rozwinięcie umiejętności innowacyjnego myślenia, niezbędnego w pracy zespołowej w okresie przejściowych turbulencji rynkowych.

Odbiorcy:

 • Osoby kierujące podwładnymi

1. „Świat stoi na głowie”, czyli diagnoza obecnej sytuacji gospodarczej
Zmienna koniunktura i jej konsekwencje dla organizacji, zespołu i jednostki
Elastyczny styl kierowania czyli, co się sprawdza w trudnych czasach
Kryzys a rzeczywiste bariery ograniczające efektywność
SWOT – analiza szans i zagrożeń oraz otwarcie się na nowe możliwości

2. Zarządzanie w sytuacji zmiany – rola przywódcy zespołu
Znaczenie rozumienia czym jest kryzys i które zadania stanowią priorytet
Etapy przemian i dynamika zmian w organizacji
Reakcje podwładnych na zmiany i możliwe działania proaktywne
Przywództwo sytuacyjne – koncepcja Hersey’a i Blanchard’a

3. Zespół  z pasją receptą na trudne czasy
Silny zespół a reorganizacja działu/przedsiębiorstwa
Koszty emocjonalne kryzysu i sposoby ich ograniczania
Charyzmatyczny przywódca – dlaczego warto nim zostać?
Proste słowa opisujące skomplikowaną sytuację – wzbudzanie zaufania
Strategia zintegrowania zespołu wokół wspólnego celu

4. Zapobieganie demotywacji i prowadzenie rozmów z pracownikami
Zmienne potrzeby ludzi w czasach niestabilnej gospodarki
Analiza motywatorów  – czynników decydujących o zaangażowaniu
System wynagradzania i ograniczone narzędzia finansowe
Wzrost wartości „dobrego słowa” – prawdziwego a nie sztampowego
Rozmowa motywująca i udzielanie wsparcia podwładnym

5. Gospodarowanie czasem i utrzymywanie wysokiej efektywności zespołowej
Ustalanie celów motywujących pracowników do ich osiągania
Zasada działania wynikowego i eliminowanie zakłóceń
Punkty zapalne – przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania
Wygaszanie negatywnych emocji i konstruktywne podejście do stresu

6. Narzędzia komunikacji adekwatne do sytuacji kryzysu
Stały kontakt z podwładnymi i zasady właściwego informowania
Asertywna postawa i styl prowadzenia trudnych rozmów
Narzędzia wpływu społecznego i mechanizmy oddziaływania na ludzi
Rozmowa separacyjna [stres, emocje dwóch stron; wizerunek firmy]

7. Podejmowanie wyzwań i sprawna organizacja pracy
Wyzwania a ryzyko zaangażowania w nieznane
Podejmowanie trudnych decyzji i odpowiedzialność przywódcy
Nowe oblicze delegowania w czasach redukcji personelu
Zasady kontroli efektów działań i struktura rozmowy oceniającej

8. Innowacyjne myślenie – narzędzie pracy w zmiennej sytuacji gospodarczej
Przeszkody na drodze do proaktywności
„Światełko w tunelu”, czyli tworzenie pozytywnego obrazu przyszłości
Kreatywne techniki pracy zespołowej i właściwe ich wykorzystanie
Nieschematyczne myślenie kluczem do wyjścia silniejszym z kryzysu

9. Gry symulacyjne [poruszające zagadnienia omawiane w trakcie zajęć]
Analiza konkretnych przypadków z podziałem na grupy uczestników
Kreatywne poszukiwanie rozwiązań w wybranych obszarach zarządzania
Podsumowanie efektów i wyciąganie praktycznych wniosków

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Trener w trakcie mini-wykładów przekazuje esencję niezbędnej wiedzy i wprowadza do ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy biorąc udział w symulacjach, prezentacjach, pracach wykonywanych w grupach – mają możliwość wykorzystania wyników pracy zespołu, dzięki temu występuje efekt uczenia się nowych zachowań i umiejętności.
Podczas zajęć uczestnicy mają okazję zastanowić się nad aktualnymi zjawiskami, które występują w gospodarce i ich konsekwencjami dla swojej organizacji, kierowanego zespołu    i samego siebie. W trakcie zajęć uczestnicy skupiać się będą na nowych strategiach, które umożliwią sprawne kierowanie zespołem w sytuacji spowolnienia gospodarczego; poznają narzędzia sprawdzające się w trudnych czasach. Podczas warsztatów szeroko wykorzystywana jest wiedza i umiejętności uczestników, ich doświadczenie w kierowaniu. Trener stymuluje aktywność uczestników poprzez angażowanie ich w dyskusje, ćwiczenia     w parach i podgrupach. Analiza gier symulacyjnych przyczynia się do lepszego zaobserwowania własnych reakcji i postaw w stosunku do poszczególnych problemów ćwiczebnych
.

 • Praktyk. Członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem w realizacji zajęć warsztatowych poświęconych m.in.: kierowaniu, motywowaniu i budowaniu zespołu.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share