Kierowanie zespołem

Kod: 8400

Cele:

 • Rozwijanie umiejętności budowania zespołu i efektywnej współpracy
 • Doskonalenie umiejętności kierowania zespołem (np. produkcyjnym)
 • Poznanie metod motywowania i wzbudzania twórczego zaangażowania członków zespołu
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie stosowania technik komunikowania się z przełożonymi, członkami zespołu i współpracownikami
 • Określanie indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań
 • Poznanie sposobów formułowania celów i ustalania priorytetów
 • Pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik pracy zespołowej w rozwiązywaniu problemów


Odbiorcy:

 • Osoby kierujące zespołami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy liniowi, team leaders)
 • Inne zainteresowane osoby

1. EFEKTYWNY LIDER
Zdefiniowanie roli i kluczowych cech lidera zespołu
Trzy obszary, na których koncentruje się osoba kierująca:

=====> zadanie do wykonania
=====>
zespół odpowiedzialny za wykonanie
=====>
jednostka – każdy z członków zespołu
Przywództwo sytuacyjne – koncepcja Herseya i Blancharda

2. MOTYWOWANIE I WZBUDZANIE TWÓRCZEGO ZAANGAŻOWANIA
Zadowolenie i niezadowolenie z pracy- koncepcja Herzberga
Praktyczne kroki ku motywowaniu

3. PRACA W ZESPOLE – PODSTAWOWE ŹRÓDŁO ZASOBÓW
Cechy efektywnego zespołu w pracy
Cztery etapy tworzenia zespołu – proces spontaniczny
Sześć kroków skutecznego budowania zespołu – proces kontrolowany
Czynniki powodzenia zespołu zadaniowego, który odnosi sukcesy
Role zespołowe a współpraca w zespole

4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRZEZ ZESPÓŁ
Etapy rozwiązywania problemów – „szczęśliwa siódemka”
Przeszkody w efektywnym rozwiązywaniu problemów
Techniki pracy zespołowej
Efektywne narady

5. PODEJMOWANIE DECYZJI
Wyznaczanie i formułowanie celów – KWARC [ang. SMART]
Delegowanie zadań
Podejmowanie decyzji przez zespół
Odpowiedzialność członków zespołu

6. POROZUMIEWANIE SIĘ I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI
Zasady zrozumiałego mówienia
Narzędzia aktywnego słuchania
Informacja zwrotna – znaczenie i zasady
Informowanie zespołu

7.
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Przyczyny konfliktów
Style reakcji na konflikt
Zasady rozwiązywania konfliktów
Konflikty w grupie


8. ASERTYWNOŚĆ I ZACHOWANIA ASERTYWNE
Wyrażanie i przyjmowanie krytyki
Wyrażanie pochwał
Umiejętne odmawianie, czyli obrona własnych granic i praw

9. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
Przypomnienie najważniejszych zasad współpracy
Odpowiedzi na końcowe pytania uczestników/konsultacje indywidualne

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy poprzez udziałw symulacjach, prezentacjach, pracach wykonywanych w grupach – mają możliwość wykorzystania wyników pracy zespołu, dzięki czemu następuje efekt uczenia się nowych zachowań i umiejętności.
Podczas zajęć uczestnicy mają okazję zastanowić się nad procesami zachodzącymi w trakcie pracy zespołowej; poznają, jakimi prawami rządzi się zespół; zdefiniują zalety i wady pracy zespołowej oraz zadania, jakie stawiane są przed liderem. Podczas warsztatów szeroko wykorzystywana jest wiedza i umiejętności uczestników, ich doświadczenie w danym zakresie. Trener stymuluje aktywność uczestników poprzez angażowanie ich w dyskusje, ćwiczenia w parach i podgrupach a także przy indywidualnych prezentacjach, również przy użyciu kamery video. Analiza filmu przyczynia się do lepszego zaobserwowania własnych reakcji i postaw względem postawionego problemu ćwiczebnego. Na podstawie samooceny uczestnicy będą posiadać wyznaczone kierunki pracy nad sobą w zakresie trenowania pożądanych zachowań.

 • Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share