Kierowanie i współpraca zespołowa

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Przybliżenie sprawdzonych narzędzi, wykorzystywanych w kierowaniu i kluczowych zasad budowania zgranego zespołu.
 • Rozwinięcie umiejętności w zakresie używania technik porozumiewania się i przekazywania informacji w organizacji.
 • Poznanie roli lidera – w aspekcie współpracy i metod stosowanych podczas rozwiązywania trudnych sytuacji.
 • Wskazanie zasad usprawniających organizację pracy a wpływających na poprawę efektywności oraz ćwiczenie umiejętności na bazie gier zespołowych.
 • Kształtowanie nawyku motywowania podwładnych i wzbudzania zaangażowania w oparciu o prawidłowo przeprowadzoną rozmowę oceniająco-motywującą.
 • Usystematyzowanie wiedzy nt. egzekwowania wykonania zadań i pogłębienie umiejętności w zakresie technik pracy zespołowej.
 • Doskonalenie współpracy w zespole, która prowadzi do osiągnięcia wspólnego celu – sukcesu organizacji

Zajęcia skierowane są do:

 • Mistrzów, brygadzistów, team leaders
 • Osób przewidzianych do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem grupą
 • Kierowników liniowych

1. Rozpoczęcie szkolenia
Przedstawienie się trenera i Uczestników
Wskazanie obszarów trudności i określenie metod pracy na zajęciach
Integracja grupy: zbudowanie atmosfery otwartości i zaufania

2. „Dobry zespół nie tworzy się sam” – charyzmatyczny lider i zespół z pasją

6 kroków skutecznego budowania zespołu
Styl kierowania i umiejętne dostosowanie stylu do ludzi i okoliczności
Zespół w procesie zmian (dynamika i transformacja): pozytywny i negatywny wpływ jednostek na pracę zespołu; reguły modyfikacji postaw społecznych
Autorytet siły czy siła autorytetu – stymulowanie zachowań pracowników

3. Porozumiewanie się i przekazywanie informacji w zespole
Skuteczna komunikacja jako gwarant spójności zespołu
„Komunikacja niejedno ma imię”, czyli formy komunikacji: komunikacja werbalna (techniki aktywnego słuchania, zadawanie pytań); mowa ciała (mimika; gest; pozycja ciała; ton głosu); słowo pisane – zasady wykorzystywane w organizacji; preferowany styl komunikacji – samoocena i rozpoznawanie stylu rozmówcy
Zasady komunikacji w zespole (reguły grupowego porozumiewania się i właściwe sposoby informowania)

4. Rola zawodowa + postawa społeczna + styl działania = współpraca
Rola lidera – świadomość zwiększa możliwości
Kompetencje zawodowe siłą każdego zespołu: umiejętne wykorzystanie indywidualnych cech i predyspozycji (kwestionariusz ról); 2 + 2 = 5 „Efekt synergii – zespół może więcej”
Ustalanie zasad współpracy – wspólny cel pokonuje bariery
Zaufanie – spoiwo wiążące ludzi

5. Motywacja jako czynnik wpływający na efektywność pracy

Podejście do motywowania podwładnych: „wszyscy jesteśmy ludźmi, ale każdy z nas jest inny” – co nas motywuje?
Czynniki decydujące o zadowoleniu, a tym samym wpływające na wydajność pracowników (motywacja wewnętrzna i zewnętrzna)
Motywacja pozapłacowa – siła przekonywania słowem („jak sprawić, by ludziom chciało się chcieć”)

„Duch zespołu” – cenne zjawisko w motywacji

6. Podejmowanie decyzji i zespołowe rozwiązywanie problemów
„Drzewko decyzyjne” – skupienie na kluczowych elementach i odrzucenie nieistotnych

Różne strony tego samego zadania – wyzwanie czy problem?
Techniki rozwiązywania problemów [„burza mózgów”, synektyka, metoda 6 kapeluszy]

Filozofia KAIZEN – bodziec do samorozwoju i technika ciągłego ulepszania

7. Organizacja pracy jako klucz do poprawy efektywności

Zasady działania wynikowego – strategia

Cele SMART i ustalanie priorytetów
Delegowanie zadań i uprawnień a zaufanie do podwładnych: niechęć do delegowania i niechęć do przyjmowania delegacji; zasady delegowania i analiza błędów – blaski i cienie delegowania

Koordynowanie działań podwładnych i egzekwowanie wykonania zadań
Zasady prowadzenia rozmowy oceniającej (pochwała i konstruktywna krytyka)

8. Konflikty w organizacji i konstruktywne sposoby ich rozwiązywania
Przyczyny powstawania konfliktów w zespole
Style reakcji na konflikt, czyli: co lepsze „walczyć” czy unikać konfrontacji?
Fazy rozwiązywania sporów: rola lidera jako rozjemcy; sztuka prowadzenia „trudnych” rozmów

Techniki pomocne w rozwiązywaniu konfliktów

9. Podsumowanie i zakończenie zajęć
Dyskusja i wyciagnięcie praktycznych wniosków
Odpowiedzi na końcowe pytania Uczestników
Ocena zajęć [arkusz ewaluacyjny]

Warsztaty oparte są na zasadzie interakcji. Każdy z Uczestników jest: słuchaczem mini-wykładów, Uczestnikiem ćwiczeń i gier symulacyjnych, autorem samooceny, uważnym obserwatorem, prezenterem dorobku grupy ćwiczebnej. Forma zajęć pozwala każdej z osób uczących się na aktywne uczestnictwo i branie odpowiedzialności za wyniki pracy własnej i grupy.

 • Praktyk. Członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem w realizacji zajęć warsztatowych poświęconych m.in.: kierowaniu, motywowaniu i budowaniu zespołu.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share