Jak stać się coachem swoich handlowców?

Korzyści i odbiorcy szkolenia

Kod: JSC-0115

Cel nadrzędny:
Szkolenie ma na celu w
ypracowanie optymalnych rozwiązań, przydatnych kierującemu zespołem handlowców

Dzięki aktywnemu udziałowi w szkoleniu, Uczestnik
:

 • Doświadczy na sobie wpływu coachingu
 • Podczas wielu ćwiczeń nauczy się efektywnego prowadzenia coachingu
 • Będzie rozumiał wpływ coachingu na osiąganie swoich indywidualnych celów oraz celów organizacji
 • Będzie potrafił szukać nowych dróg rozwoju sprzedaży i efektywniej wykorzystywać już znane
 • Pozna różnorodne formy prowadzenia coachingu ukierunkowanego na podniesienie sprzedaży i rozwój osobisty handlowców
 • Pogłębi wiedzę o sobie, swoich kompetencjach i obszarach rozwojowych
 • Będzie potrafił poradzić sobie w sytuacjach trudnych związanych z wdrożeniem i prowadzeniem coachingu
 • Wzmocni umiejętność zarządzania
 • Nauczy się, w jaki sposób wdrożyć coaching

Odbiorcy:

 • osoby kierujące zespołami handlowców

1. Coaching, jako narzędzie rozwojowe działu handlowego

 • Podejście do coachingu w ujęciu różnorodności form i treści
 • Przykłady wpływu coachingu na rozwój organizacji ze szczególnym uwzględnieniem działów sprzedaży
 • Cel wdrożenia coachingu dla handlowców oraz jego rola w strategicznym zarządzaniu pracownikami działu sprzedaży
 • Modele i standardy sprzedaży
 • Funkcje zarządzania a proces coachingu
 • Podejście proaktywne oraz reaktywne w zakresie rozwoju osobistego oraz zarządzania zespołem handlowców


2.
Rozwój coacha

 • Kompetencje coacha
 • Piramida Diltsa
 • 32 zasady skutecznej komunikacji w obszarze coachingu
 • Zbiór pytań niezbędnych w skutecznym coachingu
 • Eliminacja komunikatów ograniczających – neurolingwistyczne programowanie
 • Model PBP (Komunikaty blokująceSpostrzeżenia bez ocenRozpoznawanie i wyrażanie uczućEmpatyczny odbiórUżycie siły w celach obronnych)
 • Mentoring, interwizja, superwizja
 • Wpływ coachingu na realizację planów sprzedażowych i atmosferę w dziale sprzedaży

3. Rozwój handlowca

 • Sposoby poszukiwania i wykorzystywania naturalnych talentów
 • Określenie indywidualnego potencjału pracowniczego w przeliczeniu na zyski ze sprzedaży
 • 3 x IInformacja, Instrukcja, Inspiracja
 • Czynniki budowania kontaktu i zaufania przy pomocy coachingu
 • Dobór coachingu do indywidualnego profilu pracownika
 • Tworzenie pozytywnych zmian w pracy handlowca
 • Coaching, jako element automotywacji oraz rozwoju pracownika

4. Od teorii do praktyki

 • Model coachingu GROW
 • Model coachingu Coachwise
 • Model koaktywny coachingu
 • Pokonywanie przeszkód podczas procesu coachingu
 • Dążenie do rezultatów poprzez skuteczne działania
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Orientacja na działanie
 • Najczęściej popełniane błędy podczas wdrażania coachingu
 • Nowe podejście do starych problemów związanych z efektywnością sprzedaży
 • Wdrożenie radykalnego programu poprawy wyników w systemie 4 tygodniowym

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych.
Podczas warsztatów szeroko wykorzystywana jest wiedza i umiejętności uczestników, ich doświadczenie w danym zakresie. Trener stymuluje aktywność uczestników poprzez angażowanie ich w dyskusje i ćwiczenia. Na podstawie samooceny uczestnicy będą posiadać wyznaczone kierunki pracy nad sobą w zakresie trenowania pożądanych zachowań.

 • Beata Polak – członek zespołu trenerskiego SYNTEZA z doświadczeniem w kierowaniu zespołami handlowców.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

WAŻNE [dla urzędów i instytucji]

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share