Inwentaryzacja

Kod: 2475

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Zapoznanie z problematyką przeprowadzania prac inwentaryzacyjnych metodą spisu z natury, metodą weryfikacji, metodą potwierdzenia salda
 • Uwzględnienie wymagań prawnych w zakresie inwentaryzacji
 • Uzyskanie praktycznej i teoretycznej wiedzy od praktyka inwentaryzacji
 • Inspiracja do doskonalenia warsztatu inwentaryzatora przez analizę praktycznych przypadków

Odbiorcy:

 • pracownicy odpowiedzialni za nadzorowanie, koordynację i prowadzenie prac inwentaryzacyjnych w jednostce
 • pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę materiałową, magazynową
 • pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie środkami trwałym i wyposażeniem
 • pracownicy służb finansowo-księgowych
 • inne osoby zainteresowane tematyką inwentaryzacji

1. Podstawy prawne inwentaryzacji majątku jednostki.

2. Zmiany w przepisach ustawy o rachunkowości w zakresie inwentaryzacji.

3. Główne cele i przedmiot inwentaryzacji majątku.

4. Rodzaje inwentaryzacji:
inwentaryzacja roczna
inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza
inwentaryzacja kontrolna, doraźna
inwentaryzacja ciągła
inwentaryzacja uproszczona itd.

5. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji.

6. Metody inwentaryzacji:
metoda spisu z natury
metoda uzgadniania salda
metoda weryfikacji

7. Kompetencje i odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji:
kierownika jednostki
głównego księgowego
członków komisji inwentaryzacyjnej
członków zespołów spisowych
kontrolerów spisowych

8. Odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe, a inwentaryzacja:
przepisy prawne regulujące odpowiedzialność materialną pracowników
rodzaje odpowiedzialności materialnej
wspólna, a indywidualna odpowiedzialność materialna za powierzone mienie
prawidłowe powierzenie mienia

9 Etapy inwentaryzacji metodą spisu z natury i ich dokumentowanie

a. prace przygotowawcze:
wydanie instrukcji inwentaryzacyjnej
zarządzenie wewnętrzne
plan/harmonogram inwentaryzacji
powołanie komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
szkolenie zespołów spisowych
zawiadomienie i przygotowanie osób materialnie odpowiedzialnych do spisu
zabezpieczenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej oraz ewidencji magazynowej
przygotowanie arkuszy spisowych, materiałów pomocniczych i sprzętu technicznego do spisu
przygotowanie magazynów  oraz dysponentów środków trwałych do spisu

b. prace spisowe:

odprawa inwentaryzacyjna z członkami grup spisowych
przystąpienie zespołów spisowych do spisu, przeprowadzenie spisu wg asortymentów i osób materialnie odpowiedzialnych
przyjmowanie oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych przed spisem i po spisie,
wypełnianie arkuszy spisowych
działania przy czynnych magazynach i składowiskach
ocena zabezpieczenia mienia i trudności przy spisie
prace kontrolerów spisowych

c. prace rozliczeniowe:
kontrola dokumentacji przez komisję inwentaryzacyjną
przekazanie dokumentacji do księgowości
porównanie danych zawartych w arkuszach spisowych z ewidencją księgową,
sporządzenie różnic inwentaryzacyjnych i wyjaśnianie przyczyn ich powstania
kompensowanie różnic inwentaryzacyjnych
wycena arkuszy spisowych
rozliczenie końcowe (księgowe)
sporządzenie protokołu rozliczeń wyników inwentaryzacji
decyzja poinwentaryzacyjna kierownika jednostki

10. Różnice inwentaryzacyjne ich rodzaje oraz ujęcie księgowe:
odchylenia w granicach norm i poza ich granicami
warunki i sposób kompensowania niedoborów i nadwyżek
nadwyżki i niedobory zawinione i niezawinione

11. Najczęściej spotykane błędy w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

12. Przykładowe inwentaryzacje:
inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza
inwentaryzacja towarów/materiałów w magazynie
inwentaryzacja środków trwałych i wyposażenia
inwentaryzacja kasy
inwentaryzacja materiałów sypkich

13. Podsumowanie szkolenia i odpowiedzi na pytania uczestników

Szkolenie o charakterze autorskim, wykład opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne prowadzącego w zakresie inwentaryzacji wzbogacony prezentacją multimedialną, analizą konkretnych przypadków i pracą zespołową, pozwalającą na wymianę poglądów oraz dyskusję w spornych kwestiach.


 • Praktyk z zakresu audytu, kontroli wewnętrznej i inwentaryzacji w dużym przedsiębiorstwie, absolwentka wydziału prawa i administracji, ukończyła studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli finansowej, posiada bogata wiedzę i doświadczenie nabyte w trakcie wielu lat pracy. Członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA
 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
Płatność za szkolenie -14 dni po zajęciach [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja miejsc: 32 2816231 – zapraszamy
Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share