Gospodarka magazynowa…

Kod: GMW-0316
Celem głównym szkolenia jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zasad prowadzenia gospodarki magazynowej, metod wyceny zapasów w ujęciu prawa bilansowego i prawa podatkowego, regulacji i metod inwentaryzacji zapasów.

 

Gospodarka magazynowa – podstawy organizacyjne

 • Podstawowe definicje (magazyn, magazynowanie, składowanie)
 • Instrukcja magazynowa, regulamin pracy w magazynie
 • Dokumentacja obrotu magazynowego
 • Kontrola gospodarki magazynowej

Zapasy – charakterystyka i ujęcie

 • Istota zapasów
 • Rodzaje zapasów
 • Sposób ujęcia w ewidencji finansowej przedsiębiorstwa

Wycena stanu zapasów

 • Zasady wyceny zapasów w momencie ich przyjęcia – ujęcie prawa bilansowego i prawa podatkowego
 • Przeceny zapasów w odniesieniu do przepisów prawa bilansowego i podatkowego
 • Sposób wyceny zapasów w momencie ich sprzedaży i likwidacji – prawo bilansowe
 • Likwidacja zapasów w kosztach podatkowych
 • Wycena zapasów w ujęciu pozycji sprawozdawczych

Wycena rozchodu zapasów

 • Zasady dotyczące kolejności rozchodu zapasów i ich regulacje w dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa
 • Metody wyceny rozchodu zapasów w ujęciu prawa bilansowego i prawa podatkowego
 • Zmiana metody wyceny rozchodu zapasów – skutki w ujęciu bilansowym i podatkowym

Inwentaryzacja zapasów

 • Regulacje prawne dotyczące zasad prowadzenia inwentaryzacji w magazynach
 • Terminy inwentaryzacji zapasów
 • Przygotowanie do czynności inwentaryzacyjnych
 • Dokumenty związane z rozpoczęciem inwentaryzacji
 • Organizacja procesu inwentaryzacji
 • Rodzaje inwentaryzacji w odniesieniu do zapasów
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych zapasów i ujęcie ich w ewidencji finansowej

Podsumowanie zajęć i zakończenie szkolenia

 • Odpowiedzi na końcowe pytania Uczestników/konsultacje indywidualne
 • Jak wykorzystać zdobyte wiadomości?
 • Ocena zajęć – ankieta ewaluacyjna
 • Konsultacje i profilowane porady trenera
Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi. Mini-wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną dostarczają niezbędnej wiedzy i systematyzują już posiadane wiadomości. Stanowią jednocześnie wprowadzenie do dyskusji i analizy wybranych przypadków.
W trakcie zajęć i przerw Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na własne pytania dotyczące omawianych zagadnień.
Zajęcia prowadzi Małgorzata Miernik – certyfikowany trener biznesu współpracujący z SYNTEZA [Szkolenia-Konsulting]. Doradca, konsultant, główny księgowy, specjalista ds. zarządzania i kontroli finansowej; ekspert ds. rozliczeń dużych projektów inwestycyjnych,.
Specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych i konsultingowych koncentrujących się wokół rachunkowości finansowej oraz zarządczej, prawa podatkowego, gospodarowania majątkiem firm. W przekazywaniu wiedzy stosuje metodę warsztatową aktywizującą uczestników i dającą możliwość łatwego zastosowania wiedzy w praktyce.
 • materiały szkoleniowe
 • konsultacje indywidualne
 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)
 • imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu
Płatność za szkolenie -14 dni po zajęciach [bez potrzeby dokonywania przedpłaty]
Informacje i rezerwacja miejsc: 32 2816231 – zapraszamy
UWAGA: Koszt szkolenia nie obejmuje noclegu.
Rezerwacji noclegów Uczestnicy dokonują we własnym zakresie.
Oczywiście nasi konsultanci chętnie służyć będą Państwu radą i pomocą również w tej kwestii (kontakt: 32 281 62 31)
Szkolenie organizowane wyłącznie na zlecenie.
Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”:

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte są podstawową stawką podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]
Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share