Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie

Kod: 5604

Cele:

 • Zapoznanie Uczestników z zadaniami magazynów w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • Przybliżenie pojęcia gospodarki magazynowej
 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy nt. prawidłowego obiegu dokumentacji magazynowej
 • Przybliżenie narzędzi służących kontroli gospodarki magazynowej

Odbiorcy:

 • Pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową w przedsiębiorstwie
 • Magazynierzy
 • Pracownicy działów zaopatrzenia i sprzedaży
 • Inne osoby zainteresowane zagadnieniami gospodarki magazynowej

1. Podstawy organizacyjne gospodarki magazynowej
podstawowe definicje (magazyn, magazynowanie, składowanie, zapasy itp.)
instrukcja magazynowa, regulamin pracy w magazynie
dokumentacja obrotu magazynowego i jej zgodność pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
zasady przyjmowania i wydawania zapasów z magazynu
kontrola gospodarki magazynowej

2. Kwalifikacje zawodowe oraz zakresy czynności pracowników magazynowych

3. Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych
odpowiedzialność jednostkowa
wspólna odpowiedzialność materialna pracowników

4. Prawidłowe przejmowanie i przekazywanie magazynów

5. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji zapasów w magazynach
przygotowanie magazynów do inwentaryzacji
przebieg i terminy inwentaryzacji
rodzaje inwentaryzacji (roczna, zdawczo-odbiorcza, ciągła, kontrolna)

6. Warunki przechowywania zapasów składowanych w magazynach

7. Organizacja gospodarki opakowaniami w magazynach

8. Wyposażenie magazynów

9. Zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą i innymi nadużyciami

10. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Wykład zawierający niezbędny pakiet wiedzy; analiza praktycznych przypadków, prezentacja multimedialna, dyskusje, wymiana poglądów między uczestnikami zajęć, sesja odpowiedzi na pytania.


 • Wieloletni praktyk z zakresu kontroli wewnętrznej m.in. gospodarki magazynowej oraz inwentaryzacji w dużym przedsiębiorstwie, posiada bogatą wiedzę i doświadczenie, ukończyła Wydział Prawa i Administracji; członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share