Formularz Zgłoszeniowy

Tytuł Szkolenia*


Termin Szkolenia*


Ilość zgłaszanych osób*


Imiona i nazwiska osób zgłaszanych*


Stanowisko (stanowiska) służbowe


Nazwa firmy/instytucji (dane do faktury)


Adres siedziby (wraz z kodem pocztowym)*


Firma / Instytucja zgłaszająca jest podatnikiem VAT*


Numer NIP*


Forma płatności*


Imię i nazwisko Zgłaszającego*


Numer telefon do kontaktu ze Zgłaszającym*


Adres e-mail*


Uwagi, dodatkowe ustalenia, itp.


Data wypełnienia zgłoszenia:*


Share