Dokumentacja pracownicza [zasady prowadzenia]

Kod: 5150

Warto pamiętać, że…
podczas kontroli PIP dokumentacja pracownicza jest podstawowym zbiorem, który jest sprawdzany. Prawidłowe jej prowadzenie uchronić może przed nieprzyjemnymi konsekwencjami ze strony kontrolującego.

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Zapoznanie uczestników z prawidłowymi zasadami dotyczącymi prowadzenia akt osobowych pracownika
 • Nabycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem dokumentacji personalnej
 • Wskazanie konsekwencji uchybień w prowadzeniu teczek personalnych


Szkolenie adresowane jest m.in. do:

 • Pracowników i kierownictwa działów personalnych i płac
 • Samodzielnych specjalistów
 • Innych osób odpowiedzialnych za prowadzenie akt osobowych pracowników

1. Zasady prowadzenia dokumentacji personalnej pracowników
obowiązek prowadzenia akt osobowych
sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej
przechowywanie dokumentacji pracowniczej

2. Akta osobowe pracowników – omówienie poszczególnych części

Część A

wykaz dokumentów części A wraz z wzorami
Część B
wykaz dokumentów części B wraz z wzorami
informacja dla pracownika – art. 29 k.p.
oświadczenia składane przez pracownika i ich zmiana w okresie zatrudnienia
Część C
omówienie sposobów rozwiązania umowy o pracę
wzory pism stosowanych przy rozwiązywaniu stosunku pracy
zasady sporządzania świadectwa pracy

3. Zasady prowadzenia Kart czasu pracy pracowników
obowiązek ewidencjonowania czasu pracy wraz z wyjątkami
treść kart czasu pracy pracowników
zasady przechowywania

4. Podsumowanie zajęć i zakończenie szkolenia
Odpowiedzi na końcowe pytania uczestników/konsultacje indywidualne
Ankieta ewaluacyjna

Zajęcia prowadzone są w oparciu o mini-wykłady wprowadzające do poszczególnych zagadnień oraz dyskusję moderowaną i wymianę poglądów w grupie.
Analiza przykładowych sytuacji zawodowych pozwala na natychmiastowe sięgnięcie do nabytej wiedzy, co w rezultacie prowadzi do utrwalenia wiadomości.

 • mec. Dawid Krzyżowski – praktyk, członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA. Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i prawie konsumenckim. Przedstawiciel działu prawnego w zachodniej sieci dyskontowej, którą reprezentuje m.in. przed sądami.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share