Budowanie efektywności zawodowej

Kod: EZ-0814

Trening jest okazją do wzmocnienia poczucia własnej wartości, odkrycia korzyści wynikających  z różnorodności w miejscu pracy, wypracowania sposobów przyswajania wiedzy i sprawnego osiągania celów. Warsztaty stanowią zachętę do poszerzenia świadomości i zwiększania motywacji do aktywnego doskonalenia siebie i swoich kompetencji, do traktowania środowiska pracy jako obszaru nauki i samokształcenia.


Korzyści dla Uczestników zajęć
:

 • poznanie kluczowych pojęć związanych z procesem uczenia się przez całe życie w społeczeństwie informacyjnym,
 • zainspirowanie do działań na rzecz własnego rozwoju, wzbogacania wiedzy i czerpania korzyści wynikających z procesu uczenia się w miejscu pracy,
 • pogłębienie wiedzy o sobie, rozwinięcie umiejętności identyfikowania mocnych stron i obszarów do doskonalenia, by móc stale się rozwijać i doskonalić,
 • doskonalenie autodiagnozy w zakresie obecnego stanu kompetencyjnego i sprawdzenie, jakie dodatkowe kompetencje są niezbędne do efektywnego wykonywania pracy,
 • odkrywanie mocy tkwiącej w pozytywnym nastawieniu do samorozwoju,
 • zapoznanie się z narzędziami i zasadami efektywnego formułowania celów oraz strategii bazujących na przejęciu odpowiedzialności za swój rozwój,
 • poznanie oraz wypracowanie skutecznych sposobów przyswajania wiedzy,
 • przećwiczenie technik pamięciowych, pozwalających szybko i łatwo zapamiętać ciągi informacji,
 • analizowanie przyszłych sytuacji w bardziej świadomy sposób i zwracanie uwagi na czynniki wpływające na satysfakcję z pracy własnej,
 • umiejętne wykorzystywanie swojego potencjału poprzez wdrożenie do pracy zawodowej nabytej wiedzy i umiejętności.

Odbiorcy zajęć:

 • Osoby nastawione na stały rozwój

1. Rozpoczęcie warsztatów

 • Przedstawienie się trenera i Uczestników
 • Ćwiczenia integrujące i budujące dobrą współpracę


2.
„Mamy młode serce, tak długo jak długo umiemy kochać życie, takim jakie ono jest” – to, co masz jest źródłem Twojej siły i motywacji do działania

 • Ja kontra zmieniający się świat, czyli co się zmienia i jak wygląda moje otoczenie
 • Nowe może oznaczać lepsze analiza zmian i ich wpływu na nasze życie
 • Społeczeństwo informacyjne świadomość swojego miejsca w nowej rzeczywistości
 • Zmiany, zmiany, zmiany: żyję, więc się uczę; uczę się, by żyć

Warsztaty:  określenie współczesnych warunków pracy i życia, uświadomienie sobie znaczenia i roli poszczególnych zmian oraz ich wpływu na nasze możliwości i jakość pracy .

3. Uczenie się przez całe życie w kontekście doskonalenia osobistego i zawodowego

 • Proces uczenia się bez tajemnic, czyli jak wyglądają puzzle nauki i rozwoju
 • Świadomość siebie i rola samooceny w procesie kształtowania działań rozwojowych
 • Potrafię, czy nie potrafię czyli dlaczego doskonalenie powinno być procesem ciągłym
 • Aktywna rola w tworzeniu wiedzy i nabywaniu nowych kompetencji nauka w miejscu pracy
 • Świadomość sytuacyjna jako wyznacznik efektywnego działania

Warsztaty: zwiększenie poziomu świadomości w obszarze posiadanych kompetencji, autodiagnoza osobistej wartości w miejscu pracy oraz refleksja dotycząca sposobów i możliwości ciągłego doskonalenia osobistego i zawodowego.

4. Motywacja i nastawienie do uczenia się przez całe życie, a efekty pracy własnej

 • Jak motywować siebie do rozwoju i inspirować do doskonalenia współpracowników
 • „O czym ośmieliłbyś się zamarzyć, gdybyś wiedział, że Ci się uda?” wyznaczanie ambitnych celów i wiara w ich osiągnięcie
 • Złote myśli uczenia się pozytywne nastawienie zarówno do zadań, jak i ludzi

Warsztaty:  kształtowanie świadomości oraz opracowanie praktycznych sposobów wzbudzania    u siebie i u współpracowników motywacji /chęci do działania i uczenia się .

5. Komunikowanie się w dobie globalizacji w społeczeństwie informacyjnym

 • Jak to się dzieje, że kurczy się przestrzeń społeczna, a tempo interakcji wzrasta
 • Skuteczne komunikowanie się jako wsparcie procesu doskonalenia siebie i członków zespołu
 • Ważna zasada skutecznego działania: najpierw zrozum innych, a potem bądź zrozumiany
 • Bogactwo przekazu – wykorzystywanie osiągnięć społeczeństwa informacyjnego

Warsztaty: doskonalenie umiejętności osobistych i uczenie się poprzez pracę w grupie.

6. Kreatywność jako wsparcie w procesie uczenia się przez całe życie

 • Kreatywność, bez której znacznie trudniej osiągnąć postęp
 • Mapy myśli jako wsparcie w procesie uczenia się i kształtowania swojego rozwoju
 • Potencjał tkwi w zespole, czyli pozytywne aspekty różnorodności
 • „Rozwiązanie zawsze istnieje, wystarczy je odnaleźć” – metody łamiące mury naszej rutyny

Warsztaty: poszukiwanie skutecznych rozwiązań, identyfikowanie właściwych zachowań w danej sytuacji, testowanie metody pracy, opracowywanie innowacyjnych pomysłów.

7. Metody pokonywania uczucia przytłoczenia nadmiarem informacji

 • Zarządzanie sobą, czyli jak nie poddawać się zniechęceniu
 • Myślenie w kategorii priorytetów (stosowanie matrycy Eisenhowera, analizy ABC)
 • 4 główne prawa pamięci, czyli pamiętaj o tym, co wpływa na Twoją pamięć
 • Mnemotechniki wspomagające zapamiętywanie pomocne w gąszczu informacji
 • Czytać ze zrozumieniem jak to łatwo powiedzieć  (zasady szybkiego czytania)

Warsztaty: rozwijanie umiejętności zarządzania sobą, myślenia w kategorii priorytetów oraz efektywnego zapamiętywanie informacji.

8. Praktyczne sposoby przyswajania wiedzy i doskonalenia kompetencji

 • Gimnastyka mózgu, czyli co zrobić, by skutecznie i efektywnie się uczyć
 • „Koncentromat”, czyli ćwiczenia, które pomogą w utrzymaniu koncentracji
 • Pięć zasad kształtowania umiejętności myślowych i potęga pozytywnego nastawienia
 • Świadomość „efektu piły” i umiejętne funkcjonowanie w aktywnym środowisku
 • Przydatne techniki relaksacyjne, które pozwolą zregenerować siły

Warsztaty: rozwijanie umiejętności sprawnego myślenia, szybszego uczenia się i lepszej koncentracji.


9. Podsumowanie i zakończenie zajęć

 • Runda podsumowująca warsztaty i wyciągnięcie indywidualnych wniosków
 • Rozdanie imiennych certyfikatów
 • Konsultacje i profilowane porady trenera

Zgodnie z zasadą uczenia się dorosłych, największy przyrost umiejętności notowany jest przy zastosowaniu dużej ilości ćwiczeń. Dlatego zajęcia prowadzone są przy pomocy aktywizujących metod partycypacyjnych. Oparte są one przede wszystkim na doświadczeniach Uczestników oraz bieżącej analizie możliwości wdrożenia nabytych umiejętności. 80% szkolenia będzie wypełniał warsztat, a więc ćwiczenia praktyczne, zaś pozostałe 20% – mini wykłady, wprowadzające Uczestników w tematykę zagadnień, potrzebnych do podejmowania dalszych działań.

W trakcie zajęć wykorzystywane będą m.in.: autoanaliza, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe, techniki kreatywne, trening zachowań, dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń.

Zajęcia skupiają się na przedstawieniu praktycznych narzędzi i ćwiczeniu umiejętności ich wykorzystania oraz budowaniu strategii działania.Jeśli istnieje taka potrzeba, trener udziela porad poszczególnym osobom.

 • Trener SYNTEZA [Szkolenia-Konsulting] z 9-letnim doświadczeniem; specjalista ds. ZZL, doradca w zakresie rozwoju osobistego, autor i współautor publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i przedsiębiorczości; ukończyła Politechnikę Śląską, Wydział Organizacji i Zarządzania, Specjalność: ZZL; studia doktoranckie (Wydział Organizacji i Zarządzania).
  Praktyk: w zakresie zarządzania (Kierownik Biura Rekrutacji Wydziału Organizacji i Zarządzania (2007-2011); członek Zespołu ds. Jakości Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej; specjalista ds. Logistyki i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Otto Uitzend Kracht, Venlo; pracownik Działu Reklamacji Lexmark, Geodis Logistic Vitesse, Venlo; pracownik Działu Obsługi Klienta, Ramada Jarvis, Inverness oraz doradca klienta w branży usług szkoleniowych. Szkolenia to jej pasja, dlatego zawsze gotowa jest do pracy z ludźmi, uwzględniając zarówno indywidualne jak i grupowe potrzeby. Jest osobą kreatywną i energiczną. Pracuje z zaangażowaniem i optymistycznie patrzy na świat. Kieruje się mottem „ucząc innych, uczysz siebie”, dlatego rozwija się każdego dnia podczas pracy z ludźmi i dzieli się doświadczeniem doskonaląc kompetencje innych.
  Referencje m.in: Grupa Roedl & Partner [Gliwice]; Knorr-Bremse Sp. z o.o. [Kraków]; KOPEX Machinery S.A. [Zabrze]; ArcelorMittal Poland SA [Dabrowa Górnicza],  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [O/Kraków, O/Poznań]; Agencja Rezerw Materiałowych [Warszawa]; Zakład Ubezpieczeń Społecznych [O/Zabrze, O/Chrzanów], Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share