Obieg i archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych w systemie tradycyjnym

Kod: AR – 1116/2

Cele szkolenia:

 • Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaniem prac kancelaryjnych, właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania obiegu dokumentów wewnątrz firm i urzędów, a także archiwizacją dokumentacji, profesjonalnym przechowywaniem dokumentacji oraz zaznajomienie ze znowelizowanym prawem archiwalnym.
 • Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie i urzędzie według aktualnych przepisów prawnych.

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji

 1. Dokument papierowy a dokument elektroniczny
 2. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
 3. Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw
 4. Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu
  a) przesyłki przekazane pocztą elektroniczną
  b) przesyłki na nośniku papierowym
  c) przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych
  d) przesyłki przekazane w systemach teleinformatycznych

III. Obieg dokumentacji w podmiocie

 1. Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
 2. System kancelaryjny
 3. Znak sprawy
 4. Akta spraw (tradycyjne i elektroniczne)
 5. Teczka rzeczowa i podteczka
 6. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
 7. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów

IV. Archiwizacja dokumentów

 1. Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych
 2. Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego
  a) uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji
  b) opisanie jednostek archiwalnych
  c) sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji
 3. Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych)
 4. Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych

V. Funkcjonowanie archiwum zakładowego

 1. Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego
 2. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
 3. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
 4. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
 5. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym
 6. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego
 7. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania
 8. Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 9. Sprawozdawczość archiwum zakładowego
 10. Regulacje dotyczące zakresu kontroli przeprowadzanych przez archiwa państwowe i NDAP

VI. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych
VII. Dyskusja

Wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia.

Roman STEMPEL – dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m .in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją papierową i elektroniczną. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share