Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich

Kod: AR – 1116/1

Cel nadrzędny:

  • Szkolenie ma na celu zapoznanie i przygotowanie uczestników do samodzielnego zorganizowania oraz usystematyzowania w swojej instytucji procesu archiwizacji i obiegu dokumentów w domenie projektów finansowanych ze środków UE. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe zasady, sposoby i metody podejścia do złożoności dokumentacyjnej, przed jakimi stają uczestnicy zespołów projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. W szczególności, szkolenie ma wyrobić u uczestników zrozumienie dla metodologii obiegu dokumentów unijnych, a w praktyce doprowadzić do właściwego ich zgromadzenia, a także przechowywania i końcowego archiwizowania.

Szkolenie adresowane jest m.in. do:

  • osób realizujących projekty unijne, chcących zapoznać się z zasadami archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych, archiwistów zakładowych;
  • kierowników jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych za tworzenie i funkcjonowanie archiwum, pisanie i wdrażanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych;
  • osób odpowiedzialnych za ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE.

1. Formy i rodzaje dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych

  • pojęcie i rodzaje dokumentacji
  • dokument elektroniczny, dokument papierowy
  • podział dokumentacji projektów unijnych
  • ochrona prawna dokumentów i odpowiedzialność aktotwórcy wynikająca z: ustawy archiwalnej, kodeksu karnego, innych przepisów prawnych (np. ochrona danych osobowych, o dostępie do informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej)

2. Obowiązki instytucji tworzącej dokumentację projektową

  • własna instrukcja kancelaryjna
  • własny rzeczowy wykaz akt
  • własna instrukcja archiwalna
  • obieg dokumentacji w Podmiocie
  • warunki przechowywania dokumentacji w archiwum zakładowym

3. Przepisy prawa polskiego i wspólnotowego dot. dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych

  • Ustawa archiwalna i rozporządzenia wykonawcze
  • Rozporządzenia Rady Europy i Komisji Europejskiej
  • Program Ramowy
  • Umowy i zarządzenia wewnętrzne dot. projektów unijnych
  • Instrukcja Kancelaryjna, Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcja Archiwalna

4. Archiwizacja dokumentacji powstającej przy realizacji projektów unijnych

  • standardy postępowania z dokumentacją archiwalną
  • kwalifikacja i klasyfikacja dokumentacji
  • porządkowanie i przechowywanie akt
  • przygotowanie i przekazanie dokumentacji do archiwum zakładowego
  • przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
  • zasady brakowania dokumentacji
  • udostępnianie zarchiwizowanej dokumentacji

5. Rzeczowy wykaz akt – konstrukcja i stosowanie

  • rozszerzenie wykazu o sprawy związane z dokumentacją unijną
  • dobór symbolu klasyfikacyjnego
  • zakładanie spisu spraw
  • układanie dokumentacji nie stanowiącej akt sprawy
  • opisywanie teczek aktowych

6. Ćwiczenia

  • grupowanie dokumentacji
  • opis teczki aktowej
  • sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych
  • nadawanie symboli klasyfikacyjnych i kwalifikacja akt

7. Dyskusja

Wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia.

Roman STEMPEL – dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m .in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją papierową i elektroniczną. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

  • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
  • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

  • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

  • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share