Postępowanie z dokumentacją przechowywaną oraz wytwarzaną przez urzędy stanu cywilnego

Kod: AR – 1116/4

Cel szkolenia:

 • Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z zasadami gromadzenia i przechowywania dokumentacji stanu w urzędach stanu cywilnego. Omówione zostaną m.in.: stosowanie w praktyce jednolitego rzeczowego wykazu akt, tryb przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego a materiałów archiwalnych do archiwum państwowego oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Odbiorcy:

 • Szkolenie skierowane do kierowników i pracowników urzędów stanu cywilnego.
  Uczestnicy otrzymają informacje w zakresie prowadzenia archiwum urzędu stanu cywilnego, współpracy z archiwum zakładowym JST oraz archiwum państwowym.

  .

 

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w USC

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 3. Przepisy wykonawcze, m.in.:
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.

II. Obieg dokumentacji

 • System kancelaryjny
 • Znak sprawy
 • Teczka rzeczowa
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
 • Klasyfikacja i kwalifikacja, przechowywanie dokumentacji
 • Czynności kancelaryjne w systemie EZD
 • Przekazywanie akt do archiwum zakładowego

III. Organizacja archiwum USC

 • Organizacja i zadania archiwum USC
 • Gromadzenie dokumentacji w archiwum USC
 • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum
 • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum USC
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Zmiany w zakresie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych

Dyskusja

Wykład, prezentacja, dyskusja, ćwiczenia.

Roman STEMPEL – dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m .in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją papierową i elektroniczną. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share