Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

Kod: AR – 1116/3

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, archiwizacją dokumentów, instrukcją kancelaryjną.

Odbiorcy:

 • Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

 

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie

 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
 5. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji

 1. Dokument elektroniczny
 2. Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
 3. Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw
 4. Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu
 • przesyłki przekazane pocztą elektroniczną
 • przesyłki na nośniku papierowym
 • przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych
 • przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

III. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

 1. Pojęcia i ważne terminy
 2. Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
 3. Koordynator czynności kancelaryjnych – zadania w EZD
 4. Interoperacyjność znaku sprawy
 5. Akta sprawy w EZD
 6. Metryka sprawy w EZD

IV. Czynności kancelaryjne w systemie EZD

Zadania punktów kancelaryjnych

 • otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki
 • rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki
 • Odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki
 • wprowadzanie metadanych
 • tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie
 • prowadzenie składu informatycznych nośników danych
 • wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
 • przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych
 • wysyłka pisma papierowego i elektronicznego

Zadania kierowników komórek organizacyjnych

 • dekretacja pisma – wyjątki
 • dekretacja zastępcza
 • akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa)
 • podpisanie pisma podpisem elektronicznym
 • podpisanie pisma podpisem odręcznym

Zadania prowadzących sprawy

 • zakładanie spraw
 • uzupełnianie metadanych
 • prowadzenie kompletnych akt sprawy
 • prowadzenie metryk spraw
 • sporządzanie projektów pism
 • dokonywanie akceptacji

V. Korespondencja wewnętrzna w EZD

 • udostępnianie pism
 • przekazywanie pism

VI. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji komórek organizacyjnych w EZD

VII. Archiwizacja akt spraw zakończonych w EZD

 • Organizacja i zadania archiwum zakładowego (składnicy akt)
 • Lokal archiwum zakładowego (składnicy akt)
 • Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego (składnicy akt)
 • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
 • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym (składnicy akt)
 • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego (składnicy akt)
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Sprawozdawczość archiwum zakładowego
Wykład, prezentacja, dyskusja.

Roman STEMPEL – dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m .in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją papierową i elektroniczną. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share