Aktywna sprzedaż i partnerstwo w relacjach z klientami

Kod: 7035

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Wzbogacenie narzędzi używanych w procesie sprzedaży o miękkie umiejętności budowania trwałych relacji z klientem
 • Usystematyzowanie wiedzy nt. procesu sprzedaży: od momentu nawiązania kontaktu, poprzez zbieranie informacji, sztukę prowadzenia rozmów i negocjacji cenowych, aż do finalizacji sprzedaży
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania siebie (autoprezentacja), firmy oraz oferty produktów/usług
 • Przećwiczenie asertywnych zwrotów, stosowanych do odpierania agresji i pokonywania bierności klienta
 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności nawiązywania porozumienia z partnerem w biznesie oraz postępowania w nietypowych sytuacjach

Odbiorcy zajęć:

 • Osoby pracujące w stałym kontakcie z klientem
 • Pracownicy działów: handlowych, sprzedaży, marketingu oraz biur obsługi klienta (BOK)
 • Inne osoby zainteresowane budowaniem trwałych więzi z klientem

1. Rozpoczęcie szkolenia
Omówienie indywidualnych celów i zasad pracy na zajęciach
Integracja grupy – dążenie do stworzenia atmosfery zaufania i aktywności
Czym jest sprzedaż? – Wprowadzenie do zagadnienia

2. Zasady efektywnej komunikacji z klientem, wpływające na wzajemną współpracę
Indywidualne modele percepcji i ich wpływ na komunikowanie się
Sztuka prowadzenia rozmów handlowych (perspektywa sprzedawcy oraz klienta)
Błędy komunikacyjne i typowe pułapki językowe (czynniki zakłócające)
Wpływ emocji na proces komunikacji i sposoby przejmowania kontroli nad sytuacją

3. Aktywne budowanie kontaktu z klientem opartego na partnerstwie
Narzędzia służące pozyskiwaniu klienta i sposoby ich wykorzystania
Badanie potrzeb – nietypowe pytania jako sposób na rozszerzenie perspektywy współpracy
CRM – zarządzanie relacjami z klientami (informacja + klient = strategia)
Partner w biznesie – reguły tworzenia więzi emocjonalnej i racjonalnej

4. Kluczowe zachowania handlowca wpływające na sposób postrzegania firmy
Klient jako najcenniejszy element procesu sprzedaży (standardy profesjonalnej obsługi)
Zasady prezentacji oferty (forma, treść, klimat)
Ekspresja gestów podczas rozmów handlowych i ich znaczenie
Model różnych typów zachowań ludzi (w kontekście kupujących i sprzedających)

5. Trudne sytuacje w kontakcie z klientem i sposoby ich rozwiązywania

Trudny klient – trudne sytuacje (autoanaliza pod kątem silnych stron i ograniczeń)
Negocjacje cenowe – odkrywanie motywów klienta i metody argumentowania
Przewidywanie reakcji negatywnych i przygotowywanie różnych wariantów działań

Zamykanie sprzedaży a stosowane „chwyty” i manipulacje

6. Asertywne zachowanie jako alternatywa dla biernego i agresywnego
Słowa, gesty, uczucia, czyli przyjmowanie opinii, ocen i emocji klienta
Krytyka słuszna i niesłuszna – sposoby postępowania

Atak, manipulacja z pozycji „silnego przeciwnika” – skuteczne przeciwdziałanie

Pochwała, komplement – asertywne odpowiedzi

7. Optymizm i wiara we własne siły jako podstawa sukcesu handlowca
Cel i jego świadomość sprzymierzeńcem w skutecznym działaniu
Sposoby kreowania pożądanej atmosfery i pozytywnego nastawienia do klienta
Zawodowy savoir-vivre i czynniki wpływające na wizerunek

8. Stres i trema – metody przeciwdziałania ich negatywnym skutkom
Źródła i mechanizmy powstawania stresu (stres stymulujący i negatywny)
Przezwyciężanie oporu i tremy przed kontaktem z klientem
Profilaktyka i antystres (przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu)


9. Podsumowanie zajęć i wyciągnięcie wniosków
„Burza mózgów” nt. jak można wykorzystać zdobyte wiadomości w środowisku pracy?
Indywidualne konsultacje dla uczestników zajęć i wskazówki do dalszej pracy
Ocena zajęć – ankieta ewaluacyjna

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych.
Uczestnicy poprzez udział w symulacjach, analizach przypadków, pracach wykonywanych w grupach – mają możliwość wykorzystania wyników pracy zespołu, dzięki czemu następuje efekt uczenia się nowych zachowań i umiejętności.
Szczególny nacisk położony będzie na wypracowanie standardów zachowań i ocenę aktualnych postaw względem tych wzorców.
Na podstawie samooceny uczestnicy będą posiadać wyznaczone kierunki pracy nad sobą w zakresie trenowania pożądanych zachowań a tym samym utrwalania pozytywnego wizerunku firmy w kontakcie z klientem
.

 • Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share