Adaptacja pracownika, jako czynnik wpływający na sukces firmy / instytucji

Cele:

 • Celem zajęć jest przekazanie wiedzy oraz doskonalenie warsztatu pracy niezbędnego do przygotowania i przeprowadzenia procesu adaptacji zawodowej w firmie. Mając na uwadze dobro firmy i rozwijanie nowych, utalentowanych pracowników – zajęcia będą skupiały się na właściwym przeprowadzeniu procesu adaptacji zawodowej i budowaniu pozytywnych relacji w organizacji.

Korzyści dla Uczestniow zajęć:

 • Uświadamianie sobie wagi posiadania prawidłowo zaadaptowanych pracowników.
 • Rozwój kompetencji związanych z rzetelnym przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu adaptacji społeczno-zawodowej nowych pracowników w firmie.
 • Poznanie narzędzi wykorzystywanych w procesie adaptacji pracowników.
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów z pracownikami w okresie adaptacji.
 • Przybliżenie sposobów adaptacji nowego pracownika na stanowisku pracy.
 • Pogłębienie wiedzy w zakresie zasad i możliwości wykorzystania adaptacji jako efektywnego narzędzia motywowania nowych pracowników oraz czynnika zatrzymującego pracowników w organizacji.
 • Uwrażliwienie na czynniki decydujące o pozostaniu najlepszych pracowników (integracja i budowanie zaufania, planowanie ścieżek karier, strategie szkoleniowe).

Zajęcia skierowane są do:

 • Bezpośrednich zwierzchników, przyjmujących do swoich zespołów nowych pracowników.
 • Pracowników pełniących role opiekunów nowoprzyjętych osób.
 • Osób z działów personalnych i szkoleń.
 • Innych osób odpowiedzialnych za wprowadzanie i adaptację nowych pracowników w organizacji.

1. Rozpoczęcie szkolenia
Przedstawienie się trenera i Uczestników
Prezentacja celu i metodyki warsztatów
Ustalenie zasad współpracy na zajęciach

2. Wprowadzenie do profesjonalnej adaptacji kadr
Adaptacja, czyli przekaz informacji, nauka w działaniu, kształtowanie postawy
Kto odpowiada za adaptację kadr? (Rola przełożonego, rola działu HR)
Znaczenie adaptacji dla nowozatrudnionego oraz dla firmy
Wpływ adaptacji na motywację nowych pracowników

3. Proces adaptacyjny i jego przebieg
Czas trwania adaptacji
Przygotowanie planu wprowadzenia oraz planu szkoleń wstępnych
Przystosowanie pracownika do: przełożonego, współpracowników, roli i zadań, kultury organizacyjnej
Regularna kontrola procesu adaptacji

4. Konsekwencje złego wprowadzenia pracowników

Niekorzystna atmosfera w miejscu pracy i słaba identyfikacja z firmą
Niska motywacja do pracy
Wolniejszy rozwój umiejętności zawodowych
Odchodzenie nowych pracowników: w czasie trwania okresu próbnego lub tuż po jego zakończeniu; pracowników poniżej roku pracy


5. Metody wprowadzania nowego pracownika do organizacji

Materiały i niezbędne informacje dla nowozatrudnionych  (miejsce pracy, firma, środowisko)
Przydzielenie opiekuna lub coacha na stanowisku pracy
Szkolenia adaptacyjne i stanowiskowe wg programów indywidualnych
Spotkania integracyjne i wspieranie rozwoju członka zespołu
Feedback ze strony przełożonego (ocena postępów i przydzielanie kolejnych  zadań)


6. Efektywne wykorzystanie wyników adaptacji

Podstawa do podjęcia decyzji kadrowych (przedłużenie umowy lub rozmowa separacyjna)
Adaptacja jako narzędzie do zatrzymania cennych pracowników: generowanie zaangażowania we wspólny cel organizacji; osiąganie satysfakcji zawodowej poprzez dobór właściwych zadań do kompetencji; motywowanie do działania dzięki otwartej komunikacji i wzajemnemu zaufaniu
Możliwość planowania ścieżki kariery zawodowej w oparciu o ocenę procesu adaptacji
Dalsze doskonalenie czyli układanie strategii edukacyjnych


7. Podsumowanie zajęć
Konsultacje indywidualne
Ankieta ewaluacyjna

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi Uczestników. Interaktywne mini – wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy dokonują analizy przypadków, pracują indywidualnie i w grupach, wypełniają kwestionariusze, biorą udział w dyskusji moderowanej, dzięki temu następuje efekt uczenia się nowych zachowań i umiejętności.

Stosowane metody pracy z Uczestnikami
:
Analiza przypadków
Przeprowadzenie rozmowy oceniającej – symulacja
Udzielanie informacji zwrotnej – odgrywanie ról


W ramach prowadzonych dyskusji poruszane są istotne zagadnienia z punktu widzenia nowozatrudnionego pracownika, jak i kadry kierowniczej, a mianowicie:

Czym jest adaptacja i jak najlepiej ją przeprowadzić?
Jak zwiększać efektywność nowych pracowników na stanowisku pracy?
Jaki wpływ ma adaptacja na funkcjonowanie całej organizacji?


Czas  zajęć jest nie tylko przeznaczony na doskonalenie umiejętności związanych z organizacją i przeprowadzeniem procesu adaptacji. Jest także sposobnością do refleksji nad czynnikami, które decydują o przyszłości każdej organizacji, a przecież żadna firma nie jest w stanie osiągnąć sukcesu bez właściwych ludzi na odpowiednich stanowiskach.
Karolina ZMYŚLONAczłonek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA, psycholog (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, specjalizacja: psychologia menedżerska), Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Praktyk w zakresie rekrutacji i doboru kadr, w tym przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i badań kandydatów na pracowników (za pomocą różnych metod diagnozy i oceny potencjału); adaptacji pracowników, tworzenia kadry rezerwowej oraz ustalania ścieżek kariery (projekty funkcjonowania i weryfikacji kadry rezerwowej, plany rozwoju i plany szkoleń).

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share