Innowacyjne myślenie

Kod: 7751

Cele / Korzyści dla Uczestników:

 • Zainspirowanie do odkrywania indywidualnych obszarów zdolności i poszerzania wiedzy, zmierzającej w kierunku rozwijania potencjału zawodowego.
 • Uwrażliwienie na wewnętrzne źródło motywacji oraz sposoby mobilizowania siebie, by zwiększyć efektywność działań i osiągnąć sukces.
 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy na temat technik twórczego myślenia.
 • Wskazanie warunków w organizacji, które sprzyjają rozwojowi kreatywności oraz niestereotypowemu podejściu do problemów.
 • Doskonalenie umiejętności kreatywnej współpracy w zespole.
 • Wykształcenie nawyku szukania innowacyjnych rozwiązań.


Odbiorcy:

 • Osoby kierujące, które pragną uzyskiwać lepsze efekty pracy zespołowej.
 • Członkowie zespołów zadaniowych, zainteresowani generowaniem nowych rozwiązań w ramach współpracy.
 • Osoby zajmujące samodzielne stanowiska – wizjonerzy, nastawieni na stały rozwój organizacji.
 • Inne osoby zainteresowane

1. Rozpoczęcie szkolenia
Przedstawienie się trenera i Uczestników
Określenie indywidualnych oczekiwań i metod pracy na warsztatach
Integracja grupy i zbudowanie atmosfery zaufania i twórczego zaangażowania

2. Styl myślenia i jego wpływ na efektywność działania

4 typy umiejętności myślowych (strategiczne, wzmacniające, kreatywne, analityczne)
Postawa pozytywna jako element potencjału zawodowego (poczucie celu, optymizm, realizm)
Postawa negatywna jako przeszkoda rozwojowa (niezdecydowanie, negatywizm, pośpiech, porównywanie)

3. Umiejętności osobiste i ich znaczenie dla twórczości indywidualnej
Test Otwartości Poznawczej – kwestionariusz
Jak zostać swoim osobistym trenerem? – Dbanie o własne zasoby i rozwijanie nawyku dopingowania siebie
Odkrycie i czerpanie sił z obszarów „ja, otoczenie, inni”

4. Techniki stymulowania kreatywności własnej
Filozofia KAIZEN – bodziec do samorozwoju i technika ciągłego ulepszania
Technika rzeźbienia umysłu
Styl uczenia się a twórczość. Mapy myśli jako metoda przyswajania wiedzy

5. Stymulowanie kreatywności w zespole
Jak wzbudzić motywację do kreatywnego myślenia? – uwarunkowania innowacyjności w organizacji
„By ludziom chciało się od siebie uczyć” – znaczenie współpracy w zespole.
Zasady twórczej pracy: zasada racjonalnej irracjonalności, aktualności, różnorodności

6. Planowanie wobec podejmowania decyzji – poszukiwanie właściwej drogi
Opór wobec zmiany
Wpływ przekonań na kreatywność i zmiana pozycji percepcyjnej
Rozwijanie myślenia lateralnego

7. Techniki twórczego rozwiązywania problemów
Etapy synektyki
Burza mózgów i techniki oparte na burzy mózgów
Techniki mieszane

8. Kreatywność w praktyce – gra symulacyjna
Proces rozwiązywania problemów w oparciu o technikę „6 kapeluszy”
Analiza procesu, omówienie od kątem poruszanych w trakcie szkolenia zagadnień + informacja zwrotna dla uczeestników


9. Podsumowanie zajęć
Konsultacje indywidualne – wskazówki trenera dotyczące dalszej pracy
Ankieta ewaluacyjna
Ocena zajęć

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Interaktywne mini – wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy dokonują analizy przypadków, pracują indywidualnie i w grupach, wypełniają kwestionariusze, biorą udział w dyskusji moderowanej, dzięki temu następuje efekt uczenia się nowych zachowań i umiejętności.
Stosowane metody pracy z Uczestnikami:

 • Kreatywne gry i ćwiczenia
 • Analiza przypadków
 • Kwestionariusze do autoanalizy

Podczas zajęć nacisk położony jest na analizę przypadków, które pomogą uczestnikom wypracować własne metody działań, pod kątem sytuacji zawodowych, z którymi stykają się w środowisku pracy. Dzięki zajęciom prowadzonym w grupach – specjalnie przygotowanym  grom symulacyjnym – Uczestnicy mogą nauczyć się szerszego spojrzenia na swoje działanie, pozbywając się utartych schematów myślenia i poruszania tylko we własnych – dobrze sprawdzonych – obszarach.

 • dr Edyta JANUS – psycholog, socjolog; doświadczony członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA; autorka wielu artykułów na temat: wypalenia zawodowego, erotomanii i mitu sukcesu; wykładowca uniwersytecki: specjalność – psychologia w biznesie; zaangażowana w projekty badawcze: ogólnopolski dotyczący skuteczności terapii uzależnień oraz własny projekt dotyczący zjawiska „grupizm”.
  Prowadzi m.in. zajęcia z takich tematów: „Techniki asertywne w kierowaniu”, „Sztuka prezentacji”; „Sztuka osiągania celów”, „Komunikacja i zarządzanie czasem”.

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share