Metody redukcji kosztów zaopatrzenia

Kod: 507K

Cele:

 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie funkcjonowania sfery logistyki w organizacjach
 • Identyfikacja kosztów powstających w łańcuchu dostaw
 • Przedstawienie technik oceny i kwalifikacji dostawców
 • Wskazanie roli służb zaopatrzenia w strukturze nowoczesnej firmy
 • Przybliżenie sposobów zapobiegania konfliktom logistycznych
 • Analiza metod redukcji kosztów funkcjonowania łańcuchów dostaw

Odbiorcy:

 • Przedstawiciele działów: zakupów, logistyki, gospodarki magazynowej
 • Pracownicy i kadra menedżerska firm handlowych i produkcyjnych
 • Inne osoby zainteresowane redukowaniem kosztów zaopatrzenia

1. Rola zakupów w nowoczesnym przedsiębiorstwie
Miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej firmy
Wpływ pozostałych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa na zakupy
Organizacja działu zakupów
Koszty zakupu
Zasady sterowania łańcuchem dostaw

2. Polityka współpracy z dostawcą
Zasady konstrukcji długofalowej polityki zakupów
Kategoryzacja zakupów
Umowa dostawy, umowy ramowe
Strategie cenowe dostawców
Formalizacja zasad współpracy z dostawcą – klauzule INCOTERMS 2002

3. Organizacja procesu zakupu
Źródła informacji na potrzeby zakupu
System informacji na potrzeby zakupu, wykorzystanie Internetu w zakupie
Fazy procesu zakupu
Prognozowanie zapotrzebowania
Audyt i ocena dostawców
Kontrola realizacji umów dostawy

4. Magazynowanie
Lokalizacja magazynów
Organizacja magazynowania na potrzeby zakupu
Metody automatycznej identyfikacji towaru (kody EAN, PDF, itd.)
Zasady lokalizacji materiałów w magazynie
Ocena efektywności funkcjonowania magazynu – controlling magazynu

5. Zarządzanie zapasami i gospodarka materiałowa

Zapasy – ogólna charakterystyka
Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów
Zapasy, konflikty logistyczne
Koszty obsługi klienta wewnętrznego a poziom zapasów
Rola zapasów w przedsiębiorstwie
Klasyfikacja (kategoryzacja) funkcjonalna zapasów
Klasyfikacja (kategoryzacja) i redukcja zapasów metodą ABC
Alokacja zapasów w magazynie
Metody kontroli zapasów
Kontrola zapasów typu „pchania”
Określenie optymalnej partii zamówienia – EOQ
Planowanie potrzeb materiałowych – MRP
Just in Time

 

6. Transport na potrzeby zakupów

Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój – obcy
Kryteria wyboru i oceny dotychczasowego przewoźnika
Szacowanie kosztu transportu
Konsolidacja w transporcie

 

7. Minimalizacja ryzyka związanego z zakupem
Źródła ryzyka związanego z zakupami
Ryzyko związane z konstrukcja umów z dostawcą
Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

Szkolenie ma charakter warsztatów, jest prowadzone metodami aktywizującymi przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych. Wybrane elementy szkolenia są ilustrowane przykładami do samodzielnego rozwiązania. Pierwszy dzień szkolenia kończy się grupową grą symulacyjną weryfikującą zasadność przyjętej strategii zakupów oraz utrzymania zapasu.


 • Marek Kasperek – doktor zarządzania, specjalista w zakresie systemów logistycznych, zakupów oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej AE w Katowicach. Kierownik studiów i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzanie projektem Europejskim oraz Zarządzanie Projektem realizowanych w ramach Kolegium Zarządzania AE, kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki.
  Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w ramach programu TEMPUS. Autor wielu praktycznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Współpracownik GARR, MŚP, PTE oraz licznych firm szkoleniowych i konsultingowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus (1995-1998). Od 2000 – ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku lat prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe dla praktyków gospodarczych i przedstawicieli jednostek samorządowych. Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Członek Zespołu Trenerskiego SYNTEZA
  .

Zainteresowanym firmom i instytucjom, proponujemy realizację tego szkolenia w wersji “zamkniętej”.

 • Koszt przeprowadzenia zajęć dla grupy wynosi od 2.300 zł [netto] za 1 dzień.
 • Jak łatwo obliczyć, już w przypadku uczestnictwa 5 osób, szkolenie dedykowane jest bardzo atrakcyjne pod względem cenowym.
 • Nasz trener przyjeżdża do Państwa – nie ma więc potrzeby ponoszenia kosztów związanych z wyjazdem pracowników na szkolenie.
 • Więcej informacji: prosimy o kontakt 32 2816231 lub szkolenia@synteza.pl

Usługi szkoleniowe stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów, objęte podstawową [23%] stawką podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (Dz.U. nr 54 z 2004 roku, poz. 535 z późniejszymi zmianami).
Jeśli
Zgłaszający / Zamawiający złoży pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy ma charakter usługi kształcenia zawodowego /przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych:

 • w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)

lub

 • w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392),

wówczas usługa podlega zwolnieniu z VAT [netto=brutto]

Wzór oświadczenia do pobrania ==>> w formacie PDF

Share